Published July 1, 2023 | Version v1
Other Open

Chế tạo chiếc máy bay chúng ta bay: lời hứa về mã nhận diện thường trực

  • 1. InOER

Description

Đây là bản dịch của tài liệu 'Building the plane as we fly it: the promise of Persistent Identifiers' của các tác giả Pablo de Castro, Ulrich Herb, Laura Rothfritz và Joachim Schöpfel (scidecode science consulting), do Knowledge Exchange (KE) xuất bản tháng 2/2023. Bản gốc tiếng Anh có tại địa chỉ: https://doi.org/10.5281/zenodo.7258286

Files

Building the plane as we fly it - the promise of Persistent Identifiers_Vi-01072023.pdf

Additional details

References

  • Pablo de Castro, Ulrich Herb, Laura Rothfritz and Joachim Schöpfel (scidecode science science consulting) (2023): Building the plane as we fly it: the promise of Persistent Identifiers. DOI: 10.5281/zenodo.7258286