Published December 29, 2022 | Version v1
Journal article Open

Engelli Ebeveynlerinde Dini Başa Çıkma, Çocuğunu Kabul-Red ve Ruh Sağlığı İlişkisi

  • 1. Marmara University

Description

Öz: Araştırmada engelli çocuğa sahip ebeveynlerin, dini başa çıkma tutumları, çocuğu red-kabul düzeyleri ve ruh sağlığı göstergeleri arasındaki ilişki incelenmiştir. Araştırmada nicel yöntemlerden ilişkisel tarama modeli kullanılmıştır. Araştırma İstanbul’da yapılmıştır. Çalışma grubu, engelli çocuklara sahip ebeveynlerden araştırmaya gönüllü olarak katılan 514 kişiden oluşmuştur. Araştırmaya katılan kişilerin demografik özelliklerini belirlemeye yönelik olarak kişisel bilgi formu, Dini Başa Çıkma Tutumu Ölçeği, Ebeveyn Kabul-Red/Kontrol Ölçeği, Depresyon, Anksiyete ve Stres Ölçeği (DASÖ) ve Hayat Memnuniyeti Ölçeği (HMÖ) kullanılmıştır. Ölçeklerden toplanan veriler kodlanarak bilgisayar ortamında SPSS paket programı yardımı ile çözümlenmiştir. Ölçekler arasındaki ilişkilerin saptanması amacıyla Pearson korelasyon analizinden yararlanılmıştır. Görüşler arasında anlamlı bir değişkenlik olup olmadığı α=0.05 anlamlılık seviyesinde test edilmiştir. Araştırma sonucunda olumlu dini başa çıkma tutumunun çocuğunu reddetme ile negatif yönlü anlamlı ilişkili; olumsuz dini başa çıkma tutumunun ise depresyon ile pozitif yönlü anlamlı ilişkili olduğu belirlenmiştir.

Notes

Albayrak, H. & Mehmedoğlu, A.U. (2022). Engelli Ebeveynlerinde Dini Başa Çıkma, Çocuğunu Kabul-Red ve Ruh Sağlığı İlişkisi. Theosophia, 5, 37-66.

Files

03_halbayrak.pdf

Files (917.9 kB)

Name Size Download all
md5:ab4bb3d25e38ce2cb01c88b4784b398b
917.9 kB Preview Download

Additional details

Related works