Published February 24, 2018 | Version v1
Journal article Open

Meksyk nawiedzony przez historię ("Las paredes hablan" Carmen Boullosy)

 • 1. Uniwersytet Śląski

Description

Anna Gryglaszewska in the article Mexico haunted by history (“Las paredes hablan” by Carmen Boullosa) offers an analysis of historiographical meta-novel written by a contemporary Latin American writer. Carmen Boullosa, using the theme of haunting of the present by the past, returns to some dramatic events in the history of her homeland which had a huge impact on the lives of many generations of her compatriots. The beginning of the Mexican’s war for the independence from Spain and the bloody and full of victims revolution of 1910 are, without a doubt, the facts that have shaped the Mexican identity. Boullosa, telling the story of an impossible love three times, reinterpretated of these events, making them an important background for the action of heroes of this novel. Gryglaszewska, analyzing the novel, argues that the myth, understood by Mircea Eliade as a story rooted in the collective unconscious of humanity, serves as a base for Boullosa’s fiction pivoted around the history of Mexico. According to the Aztec mythology, gods, so that the world could exist, demand human blood. This is the reason why the bloody history of the writer’s homeland is marked by the stigma of suffering.

Files

2 Gryglaszewska.pdf

Files (336.8 kB)

Name Size Download all
md5:5c2340bfdc60544a466771b2307c29c2
336.8 kB Preview Download

Additional details

References

 • Ainsa, Fernando (1991), 'La reescritura de la historia en la nueva narrativa latinoamericana', Cuadernos Americanos: 28, ss.13-31.
 • Boullosa, Carmen (2017), 'Sobre la autora', Carmen Boullosa. Escritora mexicana, online: http://boullosa.webfactional.com/esp/sobre-la-autora/ [dostęp: 10.09.2017]
 • Boullosa, Carmen (1997), Cielos de la Tierra, México: Alfaguara, S.A.
 • Boullosa, Carmen (1994), Duerme, Madrid: Santillana, S.A.
 • Boullosa, Carmen (2009), El complot de los Románticos, Madrid: Ediciones Siruela.
 • Boullosa, Carmen (2010), Las paredes hablan, Madrid: Ediciones Siruela.
 • Boullosa, Carmen (1991), Llanto. Novelas imposibles, México: Ediciones Era.
 • Boullosa, Carmen (2012), Texas, México: Santillana Ediciones Generales.
 • Derrida, Jacques (2016), Widma Marksa, przekł. Tomasz Załuski, Warszawa: PWN.
 • Derwich, Karol (2014), W krainie pierzastego węża: historia Meksyku od podboju do czasów współczesnych, Kraków: Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas.
 • Dobrzycki, Wiesław (1986), Myśl polityczna rewolucji meksykańskiej, Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
 • Domańska, Ewa (2008), 'A Conversation with Hayden White', Rethinking History: 1(12), ss. 3-21,
 • Domańska, Ewa, 'A conversation with Hayden White', online: http://www.staff. .amu.edu.pl/%7Eewa/Domanska,%20A%20Conversation%20with%20Hayden%20White.pdf [dostęp: 10.09.2017].
 • Domańska, Ewa (2009), 'Hayden White: An Academic Teacher', w: Frank Ankersmit, Ewa Domańska, Hans Kellne (red.), Re – Figuring Hayden White, Stanford: Stanford University Press, ss. 332-347.
 • Domańska, Ewa (2010), 'Hayden White: szkoła buntu', Tygodnik Powszechny, online: https://www.tygodnikpowszechny.pl/hayden-white-szkola-buntu-145144 [dostęp: 10.09.2017].
 • Domańska, Ewa (2010a), 'Wokół Metahistorii', w: White, Hayden, Poetyka pisarstwa historycznego, red. i przekł. Ewa Domańska, Marek Wilczyński, Kraków: Universitas, ss. 7-31.
 • Eliade, Mircea (1998), Aspekty mitu, przekł. Piotr Mrówczyński, Warszawa: Wydawnictwo KR.
 • Eliade, Mircea (1997), Sacrum, mit, historia: wybór esejów, przekł. Anna Tatarkiewicz, Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy.
 • Grad, Mieczysław (1979), Szkice meksykańskie, Warszawa: Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza.
 • Gonzáles, Luis (1986), 'Okres kształtujący', w: D. Cosío Villegas i in., Krótka historia Meksyku, przekł. Stefania Szczurkowa, Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, ss. 96-143.
 • Hirsh, Marianne (2010), 'Żałoba i postpamięć', w: Teoria wiedzy o przeszłości na tle współczesnej humanistyki, red. Ewa Domańska, Poznań: Wydawnictwo Poznańskie.
 • Hutcheon, Linda (1997), 'Historiograficzna metapowieść: parodia i intertekstualność historii', przekł. Janusz Margański, w: Ryszard Nycz (red.) Postmodernizm. Antologia przekładów, Kraków: Wydawnictwo Baran i Suszyński, ss. 378-398.
 • Hutcheon, Linda (2002),'Ironia, satyra, parodia – o ironii w ujęciu pragmatycznym', przekł. Krystyna Górska, w: Michał Głowiński (red.), Ironia, Gdańsk: Wydawnictwo słowo/obraz/terytoria, ss.165-190.
 • Jastrzębska, Adriana Sara (2013), Jak przyszłość ukształtowała przeszłość. Metapowieść historiograficzna w Ameryce Łacińskiej, Bielsko-Biała: Wydawnictwo Naukowe Akademii Techniczno-Humanistycznej.
 • Jastrzębska, Adriana Sara (2008), 'Rola kronikarza i kroniki w kształtowania powieściowej rzeczywistości w hispanoamerykańskiej metapowieści historiograficznej', Studia Litteraria Universitatis Iagellonicae Cracoviensis: 3, ss. 73-86.
 • Kowalska, Małgorzata (1997), 'Mała opowieść tłumacza', w: Jean-François Lyotard, Kondycja ponowoczesna. Raport o stanie wiedzy, przekł. Małgorzata Kowalska, Jacek Migasiński, Warszawa: Fundacja Aletheia, ss. 5-17.
 • León-Portilla, Miguel (1976), Dawni Meksykanie, przekł. Maria Sten, Kraków: Wydawnictwo Literackie.
 • Lyotard, Jean-François (1997), Kondycja ponowoczesna. Raport o stanie wiedzy, przekł. Małgorzata Kowalska, Jacek Migasiński, Warszawa: Fundacja Aletheia.
 • Łebkowska, Anna (2001), Między teoriami a fikcją literacką, Kraków: Universitas.
 • Murillo, Celeste (2014), 'Dolores Jiménez y Muro: ¿quién es esa chica?', La Izquierda Diario, online: http://www.laizquierdadiario.com/Dolores-Jimenez-y-Muro-quien-es-esa-chica [dostęp: 10.09.2017].
 • Sławiński, Janusz (1976), 'Narracja', w: Michał Głowiński, Teresa Kostkiewiczowa, Aleksandra Okopień-Sławińska, Janusz Sławiński (red.) Słownik terminów literackich, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, s. 258.
 • Pluta, Nina (2010), 'Siostra Juana Inés de la Cruz – "feniks amerykański"', w: Ewa Łukaszyk, Nina Pluta, Historia literatur iberoamerykańskich, Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, ss. 72-78.
 • de Sahagún, Bernardino (2007), Rzecz z dziejów Nowej Hiszpanii, przekł. Kamila Baraniecka, Marta Leszczyńska, Kęty: Wydawnictwo Marek Derewiecki.
 • Tuñon de Lara Manuel, Julio Valderón Baruque, Antonio Domínguez Ortiz (2012), Historia Hiszpanii, przekł. Szymon Jędrusiak, Kraków: Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas.
 • White, Hayden (2010), Poetyka pisarstwa historycznego, przekł. Ewa Domańska, Marek Wilczyński, Kraków: Universitas.
 • White, Hayden (2014), 'Postmodernizm i historia', w: Hayden White Przeszłość praktyczna, przekł. Ewa Domańska, Kraków: Universitas, ss. 33-41.
 • Żuliński, Leszek (1996), Lekcje z Szymborską, Bochnia: Prowincjonalna Oficyna Wydawnicza