Published December 30, 2023 | Version v1
Journal article Open

Ribâ ve Faiz Kavramlarına Dair Bir Değerlendirme

  • 1. ROR icon Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi

Description

Öz: Ribâ ve faiz kavramlarının muhteviyatı ve bu iki kavramın ayrıştığı ve birleştiği noktalar faiz kavramının dünya ekonomisinin merkezine yerleşmesinden itibaren devam etmektedir. Günümüzde faizin ekonomideki yeri üzerine tartışmalar yaşanırken İslâmî finans ise Katılım Bankacılığı vasıtasıyla kendi kesimine bir alternatif oluşturmaya çalışmaktadır. Fakat bu bankaların kullandırttığı usuller de kimi zaman tartışma konusu olmuştur. Tüm bunların yanında faiz unsurunu, finansın ayrılmaz bir parçası olarak gören İslâm âlimlerinin sayısı da azımsanmayacak kadar çoktur. Faizi ekonominin temel yapı taşı kabul edip onsuz bir sistemin var olamayacağını savunanların aksine ekonomideki buhranların, yıkımların ve krizlerin faizden kaynaklandığını savunanlar da olmuştur. Biz de çalışmamızda bu iki kavramın ayrıştığı ve birleştiği noktaları ele alıp bu iki kavram üzerine kısa bir değerlendirmede bulunacağız.

Abstract (English)

Abstract: The content of the concepts of ribā and interest, the points where these two concepts diverge and converge have been going on since the concept of interest was placed at the center of the world economy. Today, while there are debates on the place of interest in the economy, Islamic finance is trying to create an alternative for its segment through participation banking. However, the methods used by these banks have sometimes been the subject of debate. In addition to all these, the number of Islamic scholars who consider interest as an integral part of finance is not to be underestimated. Contrary to those who accept interest as the basic building block of the economy and argue that a system cannot exist without it, some argue that the depressions, destructions, and crises in the economy are caused by interest. In this study, we will discuss the points where these two concepts diverge and converge and make a brief evaluation of these two concepts.

Keywords: Islāmic Law, Ribā, Interest, Usury.

Files

74_esaksu.pdf

Files (920.5 kB)

Name Size Download all
md5:b581b2c232fac44abee241d0b8b06bf7
920.5 kB Preview Download

Additional details

Additional titles

Translated title (English)
An Evaluation of the Concepts of Ribā and Interest

References

  • Adevî, Ali b. Ahmed. Hâşiyetü'l-Adevî ʻalâ Şerhi'l-Hıraşî. Beyrut: Dâru'l-Fikr, ts. Akgündüz, Ahmet. Ebussuud Fetavâsı. İstanbul: Osav Yayınları, 1. Baskı, 2018. Alrıfaı, Tarık. İslâmî Finans ve Yeni Finansal Sistem. Ankara: Buzdağı Yayınları, 1. Baskı, 2017. Aydın, Yılmaz. "Keynes'in Parasal Faiz Teorisi". Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 17/1, (2015), 207-224. Bayındır, Servet. "Ribanın Tarifi Konusunda Yeni Bir Yaklaşım Önerisi". İlahiyat Akademi Dergisi 13, (2021), 1-30. Bilmen, Ömer Nasuhî. Ribâ. İslâm Hukuku Terimleri Kâmusu, İstanbul: Nizamiye Akademi Yayınları, 2016. Binatlı, Y. Ziya. "Faiz ve İslâm Hukukunda Faiz". İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi Dergisi. 2/1 (1966), 147-183. Buharî, Ebu Abdillah Muhammed b. İsmail. el-Câmiu's-Sahîh. Dımeşk: Dâru İbn-i Kesîr, 1423/2002. Cezîrî, Abdurrahmân. el-Fıkhu ʻalâ'l-Mezâhibi'l-erbaʻa. Beyrut: Dâru'l-kütübi'l-ilmiyye, 2003. Çınar, Hüseyin. "Osmanlı Döneminde Rumeli'de Vakıf Paranın Kullandırılmasında Aranan Şartlar". Adam Akademi, 7/2 2017, 149-165. Dalgın, Nihat. "Faiz Yasağıyla İlgili Farklı Yaklaşımlar", İslam Hukuku Araştırmaları Dergisi, 16, (2010), 77-110. Demirkent, Işın. Haçlılar. Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi 14/525-546. Ankara: Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, 1996. DİB, Diyanet İşleri Başkanlığı. "Din İşleri Yüksel Kurulu Başkanlığı" (Erişim 19.12.2023) https://kurul.diyanet.gov.tr/Duyuru-Detay/Duyurular/637/basin-aciklamasi Ebu'l-Huseyn el-Yemenî. el-Beyân fî Mezhebi'l-İmâm eş-Şâfiî. Cidde: Dâru'l-Minhâc, 2000. Eğri, Taha ve Orhan, Zeynep Hafsa. (ed.), İslam İktisadı Perspektifinden Faiz. İstanbul: İktisat Yayınları, 2018. Gül, Ali Rıza. "İslâm'daki Faiz Yasağının Temeli Olarak Câhiliye Ribâsı Kavramı". Cumhuriyet İlahiyat Dergisi 21/1 (2017), 701-748. Güler, Ümit. "Osmanlı Kıbrısı'nda Para Vakfı Uygulamaları (1750-1800)", Çukurova Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 18 (2), 872-891. Harunoğulları, Erdal ve Çalışır. "Mehmet. Faiz Kavramı ve Tarihsel Perspektiften Faiz". Sosyal, Beşerî ve İdarî Bilimler Dergisi. 5/12, (2022). 1777-1779. İbn Âbidîn. Reddü'l-muhtâr ʻala'd-Dürri'l-muhtâr. Beyrut: Dâru'l-fikr, 1992. İbn Hişâm. Sîretü'n-nebeviyye. çev. İzzet Hasan Ankara: Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Yayınları, 1971. İbn Kudâme, Muvaffakuddîn Ebû Muhammed. el-Muğnî. nşr. Abdullah b. Abdulmuhsin et-Türkî - Abdulfettâh Muhammed el-Hulv. Kahire: 1986. İbn Manzûr. Lisânu'l-Arab. Beyrut: Dâru'l-Hadîs, 2000. İbn Rüşd. Bidâyetü'l-Müctehid ve Nihâyetü'l-Muktesid. Ahmet Meylânî çev. İstanbul: Meyan Yayınları, 1991. Kahraman, Abdullah. "Mansûrîzâde Said'in Klasik Fıkıhçılara Yönelttiği Bazı Eleştiriler", Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 5/1, (2001), 223-262. Khan, Akram Muhammed. İslam İktisadının Meseleleri Güncel Durum ve Geleceğin Bir Analizi. İstanbul: İktisat Yayınları, 2018. Kitabı Mukaddes. İstanbul: Kitabı Mukaddes Şirketi, 2. Basım, 2003. Koçinkağ, Mansur. Mütekellim Yöntemi İslam Hukuk Metodolojisi (Beyzâvî Örneği). İstanbul: Rağbet Yayınları, 2019. Kur'ân-ı Kerîm Meâli. çev. Halil Altuntaş – Muzaffer Şahin. Ankara: Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları, 3. Baskı, 2009. Mâlik b. Enes. el-Muvatta. thk. Muhammed Fuad Abdulbaki. Beyrut: Mektebetu'l-Buşra, 1406/1985. Mevsılî. el-İhtiyar. çev. Tevhit Ayengin. İstanbul: Ravzâ Yayınları, 2016. Müslim b. el-Haccâc. el-Câmiʿu's-sahîh. nşr. Muhammed Fuâd Abdülbâkī. Kahire: y.y., 1374-75/1955-56. Özsoy, İsmail. İslam İktisadında Faiz ve Ortaya Çıkan Problemler. İstanbul: İÜSBE, Yüksek Lisans Tezi, 2021. Öztürk, Hasan. Para Teorisi ve Politikası. Trabzon: Derya Kitabevi, 2013. Öztürk, Mustafa ve Şahin, Hakan. Ribâ ve Faiz Nedir, Ne Değildir?. Ankara: Ankara Okulu Yayınları, 2021. Parasız, İlker. Türkiye'de ve Dünyada Bankacılık. Bursa: Ezgi Kitabevi Yayıncılık, 2011. Peşe, Ahmet Muhammet. "Klasik Hanefî Faiz Teorisinin Günümüzde Geçerliliği Sorunu: Kağıt Paraların ve Sanayi Ürünlerinin Kendi Cinsleriyle Mübadelesinde Fazlalık Faizi". Amasya İlahiyat Dergisi 13 (2019), 475-494. Platon. Devlet. çev. Sabahattin Eyüboğlu. İstanbul: Türkiye İş Bankası Yayınları, 2019. Salâhi, Mehmet. Kâmus-ı Osmânî. İstanbul: Türkiye Yazma Eserler Kurulu Başkanlığı, 2019. Sâlıh Rızâ. Tağayyuru Kıymeti'n-Nukûd. (Yüksek Lisans Tezi). Filistin: Câmiatü'n-Nacâh el-Vataniyye, 2005. Serpam (İslami Finans, Sermaye Piyasaları Araştırma ve Uygulama Merkezi), Araştırma Notları 1, 2013. Uludağ, Süleyman. İslâm'da Faiz Meselesine Farklı Bir Bakış. İstanbul: Dergâh Yayınları, 4. Baskı, 2021. Varelci, Muhammed. "İslâm Hukuku Akit Teorisi Bağlamında Enflasyon Farkının Ödenmesine Dair Görüşler". İslâm Hukuku Araştırmaları Dergisi, 41 (2023), 217-241. Zekeriyyâ el-Ensârî. Esna'l-metâlib şerhu Ravzi't-tâlib. nşr. Muhammed Muhammed Tamir. Beyrut: Dâru'l-Kütübi'l-İlmiyye, 2001/1422. Zeytinoğlu, Erol vd. Para, Faiz ve İslâm. İstanbul: Ensar Yayınları, 3. Baskı, 2015. Zuhaylî, Vehbe. İslâm Fıkhı Ansiklopedisi. Yunus Vehbi Yavuz vd. çev. İstanbul: Risâle Yayınları, 1991