Journal article Open Access

Skuldsättningsproblematiken på marknaden för snabblån: En granskning av proposition 2009/10:242 och dess motverkande av skuldsättningsproblematiken kring snabblån

Phillipa Lindkvist

Genom vissa undantag i den svenska förordningen om kreditavtal för konsumenter har en ny form av instrument för krediter uppstått på den nationella marknaden. Instrumentet, som är mest känt som snabblån här (eller smslån alt mikrolån) och som först noterades på den svenska marknaden för konsumentkrediter 2006, har utvecklats för att bli en del av ett stort problem med alltför stor skuldintrång. För att motverka denna utveckling och harmonisera den inre marknaden inom EU infördes direktiv 2008/48 EG om kreditavtal för konsumenter 2008. I Sverige har genomförandet av direktivet lett till ett förslag till en ny kreditförordning konsumentavtal (SFS 2009/10: 242 Ny konsumentkreditlag) som träder i kraft den 1 januari 2011. Förslaget innehåller strängare regler för kreditorer som beviljar konsumentkrediter i sin verksamhet och återkallar det tidigare undantaget för information och praxis som är preliminärt för Slutsatsen av kreditavtalet för mindre krediter, så kallade snabblån eller smslån. Syftet med denna avhandling har varit att klargöra huruvida det svenska förslaget kommer att motverka problemet med alltför stor skuldintrång som finns på den svenska marknaden för snabblån. För att nå målet och för att kunna se de skillnader som förslaget kan förväntas få, måste en jämförelse mellan effekterna av nuvarande reglering och de förväntade effekterna av kommande regler göras. Sammanfattningen av avhandlingen, efter en sådan jämförelse, är att förslaget kan förväntas motverka en alltför stor skuldintrång, men också att en rad konsekvenser måste beaktas för att på sikt för en mer balanserad marknad för snabblån. 

Through certain exceptions in the Swedish regulation on credit agreements for consumers, a new form of instrument for credits has arisen on the national market. The instrument, which is most commonly known as easy credits and was first seen on the Swedish market for consumer credits in 2006, has developed to become part of a vast problem with excessive debt incursion. In order to counteract this development and to harmonise the internal market within the EU, directive 2008/48 EC on credit agreements for consumers was introduced in 2008. In Sweden, the implementation of the directive has led to a proposition for a new regulation on credit agreements for consumers (SFS 2009/10:242 Ny konsumentkreditlag) coming into effect on the 1 January 2011. The proposition puts up stricter rules on creditors granting consumer credits in their course of business, and revokes the former exemption on information and practices preliminary to the conclusion of the credit agreement for minor credits. The purpose of this thesis has been to make clear whether or not the Swedish proposition will counteract the problem with excessive debt incursion that exists on the Swedish market for consumer credits. In order to reach the purpose and to be able to see the differences that the proposition can be expected to bring, a comparison between the effects of current regulation and expected effects of coming regulations must be made. The gathered conclusion of the thesis, after such a comparison, is that the proposition can be expected to counteract excessive debt incursion but also that a series of following consequences must be taken into account. 

 

Files (181.9 kB)
Name Size
skuldsattningsproblematik.pdf
md5:9621ae40bcbcd71186fb093d8a411806
181.9 kB Download
100
28
views
downloads
All versions This version
Views 100100
Downloads 2828
Data volume 5.1 MB5.1 MB
Unique views 9696
Unique downloads 2828

Share

Cite as