Journal article Open Access

The european emergency number 112 - the questionnaire

Goniewicz Krzysztof; Goniewicz Mariusz; Misztal Okońska Patrycja; Witold Pawłowski; Czerski Robert

Goniewicz Krzysztof, Goniewicz Mariusz, Misztal Okońska Patrycja, Witold Pawłowski, Czerski Robert. The european emergency number 112 - the questionnaire. Journal of Education, Health and Sport. 2017;7(7):1165-1174. eISSN 2391-8306. DOI http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.1117736

http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs/article/view/5134

 

 

 

 

 

 

The journal has had 7 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. Part B item 1223 (26.01.2017).

1223 Journal of Education, Health and Sport eISSN 2391-8306 7

© The Authors 2017;

This article is published with open access at Licensee Open Journal Systems of Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland

Open Access. This article is distributed under the terms of the Creative Commons Attribution Noncommercial License which permits any noncommercial use, distribution, and reproduction in any medium,

provided the original author(s) and source are credited. This is an open access article licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non Commercial License

(http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/) which permits unrestricted, non commercial use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.

This is an open access article licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non Commercial License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/) which permits unrestricted, non commercial

use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.

The authors declare that there is no conflict of interests regarding the publication of this paper.

Received: 01.07.2017. Revised: 10.07.2017. Accepted: 31.07.2017.

 

 

 

The european emergency number 112 - the questionnaire

 

Europejski numer alarmowy 112 – badania ankietowe

 

 

Krzysztof Goniewicz¹,², Mariusz Goniewicz³, Patrycja Misztal-Okońska³, Witold Pawłowski², Robert Czerski²

 

 

 

¹ Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych w Dęblinie, Wydział Bezpieczeństwa

Narodowego i Logistyki

² Warszawski Uniwersytet Medyczny, Studium Medycyny Katastrof

³ Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Zakład Ratownictwa Medycznego

 

 

¹ Polish Air Force Academy, Faculty of National Security and Logistics

²Medical University of Warsaw, Department of Disaster Medicine

³ Medical University of Lublin, Department of Didactics and Medical Simulation

 

 

 

 

 

 

Streszczenie

Wstęp. Pierwsze ogniwa łańcucha ratunkowego, czyli pierwsza pomoc i wezwanie pomocy specjalistycznej często decydują o losie poszkodowanego w stanie nagłego zagrożenia życia. Dlatego piramida sukcesu ratowniczego powinna być budowana na fundamencie ratownictwa społecznego. Każde skrócenie czasu rozpoczęcia udzielania pierwszej pomocy zwiększa liczbę poszkodowanych, którzy przeżyją wypadek.

 

Cel pracy. Celem pracy było zbadanie stanu wiedzy studentów o europejskim numerze alarmowym 112 oraz porównanie wiedzy o numerach alarmowych wśród różnych społeczności akademickich.

 

Materiał i metoda. Badanie zostało przeprowadzone wśród studentów Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, Politechniki Lubelskiej, Wyższej Szkoły Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych w Kielcach. W badaniu wzięło udział 610 respondentów w tym 402 kobiety i 208 mężczyzn. Narzędziem badawczym był autorski kwestionariusz ankiety, którego konstrukcja była wzorowana na badaniach „Flash Eurobarometr Series 285”. Uzyskane wyniki poddano analizie statystycznej, wykorzystując program STATISTICA 12.5.

 

Wnioski. Większość ankietowanych (92%) identyfikuje numer 112 jako numer alarmowy pozwalający połączyć się ze służbami ratunkowymi z dowolnego miejsca w Unii Europejskiej. Znaczna ilość respondentów (47%) identyfikuje numer 112 jako numer alarmowy w Polsce. Jeden na trzech ankietowanych użyje numeru 999, do kontaktu ze służbami ratunkowymi będąc świadkiem nagłego zdarzenia w Polsce. Studenci uczelni niemedycznych częściej (63%) skorzystają z numeru alarmowego 112 niż studenci uczelni medycznych (41%). Ankietowani (98%) potwierdzili przydatność ujednoliconego numeru alarmowego w całej Europie, jednak uznali, że są niedostatecznie poinformowani o 112 jako europejskim numerze alarmowym.

 

Słowa kluczowe: 112, wypadki drogowe, ratownictwo

 

 

 

 

 

 

 

 

Abstract

Introduction. The first links in the rescue chain, the first aid and the call for specialist help, often determine the fate of the victim in a state of sudden threat to life. Therefore, the pyramid of rescue success should be built on the foundation of social rescue. Each reduction in the time of starting first aid increases the number of victims who survive the accident.

Objective of the work. The aim of the work was to examine the state of knowledge of students about the European emergency number 112 and to compare knowledge about emergency numbers among various academic communities.

Material and method. The study was conducted among students of the Medical University of Lublin, the Medical University of Warsaw, Lublin University of Technology, University of Economics, Law and Medical Sciences in Kielce. 610 respondents, including 402 women and 208 men, took part in the study. The research tool was the author's questionnaire, whose design was modeled on the research "Flash Eurobarometer Series 285". The obtained results were subjected to statistical analysis using the STATISTICA 12.5 program.

Conclusions. Most of the respondents (92%) identify the 112 number as an emergency number that allows them to connect to emergency services from anywhere in the European Union. A significant number of respondents (47%) identify the 112 number as an emergency number in Poland. One in three respondents will use the 999 number to contact the emergency services as a witness to an emergency in Poland. Non-medical university students more often (63%) will use the 112 emergency number than medical college students (41%). Respondents (98%) confirmed the usefulness of a unified emergency number throughout Europe, but decided that they were not sufficiently informed about 112 as the European emergency number.

Key words: 112, road accidents, emergency

 

Files (666.4 kB)
Name Size
5134.pdf
md5:bdb927a4954eace7c2e0963b160c66f3
666.4 kB Download
93
40
views
downloads
All versions This version
Views 9393
Downloads 4040
Data volume 26.7 MB26.7 MB
Unique views 8686
Unique downloads 3838

Share

Cite as