Published September 20, 2023 | Version v1
Journal article Open

Vòng đời nghiên cứu được tối ưu hóa bằng các mã nhận diện thường trực (PID)

  • 1. InOER

Description

Vòng đời nghiên cứu được tối ưu hóa bằng các mã nhận diện thường trực (PID) do MoreBrains đề xuất là cách thức tốt để quản lý các thông tin/dữ liệu nghiên cứu của tất cả các tác nhân và thực thể liên quan tới nghiên cứu dựa vào việc tích hợp vài PID chủ chốt như ORCID, DOI, ROR, RAiD, và có thể giúp cho Hồ sơ tính mở/ORCID có khả năng mở rộng việc quản lý thông tin/dữ liệu nghiên cứu.

Notes

Bài được biên tập và đăng trên tạp chí Tia Sáng số 18 năm 2023, xuất bản ngày 20/09/2023, các trang 33-35 với tiêu đề: 'Hồ sơ tính mở: Cần các mã nhận diện?'

Files

PID-Optimised_Research_Cycle_Vi.pdf

Files (411.8 kB)

Name Size Download all
md5:7501e9d53c0eda77537c702618e9bdc1
411.8 kB Preview Download