Published September 13, 2023 | Version v1
Conference paper Open

Dữ liệu nghiên cứu mở và các nguyên tắc dữ liệu FAIR

  • 1. InOER

Description

Dữ liệu nghiên cứu mở và các nguyên tắc dữ liệu FAIR đã được nhắc tới trong Khuyến nghị Khoa học Mở của UNESCO như là tiêu chuẩn trong quản lý tốt dữ liệu nghiên cứu. Bài viết nêu lên các định nghĩa cơ bản các khái niệm và gợi ý cách hiểu đúng các khái niệm đó và từng bước triển khai chúng vào thực tế cuộc sống.

Notes

Bài viết cho Hội thảo: Dữ liệu nghiên cứu khoa học mở và lưu trữ dữ liệu nghiên cứu khoa học mở do Trung tâm Công nghệ thông tin - Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức tại Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh ngày 13/09/2023

Files

OpenRD_and_FAIR_Vi.pdf

Files (671.5 kB)

Name Size Download all
md5:4307eca89e5f3cd7cababb7b25fd13f4
671.5 kB Preview Download