Published July 21, 2023 | Version v1
Journal article Open

JINOYAT KONSEPTINING GENEZASI HAMDA UNI INGLIZ VA O'ZBEK TILLARIDA LINVOKULTUROLOGIK TADQIQI

Description

Mazkur maqolada ingliz va o‘zbek tillaridagi jinoyat konseptining genezasi tushunchasini qiyosiy tipologik, lingvokulturologik tadqiq qilish, ham nazariy ham amaliy jihatlarini qiyosiy tahlil qilishga qaratilgan. Til taraqqiyotining umumiy va o‘ziga xos an’analarini aniqlashning nazariy asoslarini o‘rganishga qaratilgan

Files

Tafakkur Manzili-2023-IYUL-1-qism-53-58.pdf

Files (581.5 kB)

Name Size Download all
md5:27250c58dd7ca84a6c89633e46f2b965
581.5 kB Preview Download