Published July 2, 2023 | Version v1
Other Open

Báo cáo khảo sát nhận thức và áp dụng mã nhận diện thường trực

  • 1. InOER

Description

Đây là bản dịch của tài liệu 'Persistent identifiers adoption and awareness survey report' của các tác giả Alice Meadows và Josh Brown, được gửi cho JISC để xuất bản ngày 07/10/2020. Bản gốc tiếng Anh có tại địa chỉ: https://repository.jisc.ac.uk/8107/1/PIDs%20for%20OA%20project%20community%20survey%20report.pdf

Files

PIDs for OA project community survey report_Vi-02072023.pdf

Files (986.4 kB)

Additional details

References