Published May 31, 2023 | Version v1
Working paper Open

Triển khai các PID lỗi và PID không tin cậy

  • 1. InOER

Description

Đây là bản dịch tài liệu: 'Failed PIDs and unreliable PID implementations' của các tác giả Pablo de Castro, Ulrich Herb, Laura Rothfritz và Joachim Schöpfel (scidecode science consulting), do Knowledge Exchange (KE) xuất bản tháng 2/2023. Bản gốc tiếng Anh có tại địa chỉ https://zenodo.org/record/7330527

Files

Failed PIDs and unreliable PID implementations_Vi-31052023.pdf

Files (174.1 kB)

Additional details

References

  • Pablo de Castro, Ulrich Herb, Laura Rothfritz and Joachim Schöpfel (scidecode science consulting) (2023). Failed PIDs and unreliable PID implementations. https://zenodo.org/record/7330527