Published April 15, 2023 | Version v1
Journal article Open

RAQAMLI IQTISODIYOTNI RIVOJLANTRISH SHAROITIDA SUG'URTA BOZORINI RIVOJLANTIRISH YO'LLARI

Description

Annotatsiya: Ushbu maqolada mamlakatimizda sug’urta bozorining holati va unda mavjud muammolar, shuningdek ushbu bozorni rivojlantirishda sug’urta munosabatlarini erkinlashtirishning zarurligi yoritilgan.

Files

Konferensiya-2022-APREL-1-qism-125-128.pdf

Files (649.6 kB)

Name Size Download all
md5:fa5d56451c7d24ea86a4ce36448ec825
649.6 kB Preview Download