Published January 27, 2023 | Version v1
Report Open

Afrapportering vedrørende den Nationale Strategi for Data Management baseret pa FAIR Principper (2022)

Description

På linje med de øvrige lande i EU har Danmark valgt at bruge FAIR (Findable, Accessible, Interoperable, Reusable) som model for data management af offentligt finansierede forskningsdata. Derfor har Uddannelses- og Forskningsministeriet gennem DeiC fået udarbejdet en national strategi for data management baseret på FAIR principper, som blev offentliggjort i 2021. Strategien gælder for offentligt finansierede forskningsdata, forstået som resultatet af forskning finansieret af offentlige midler eller forskning udført af offentlige institutioner, hvor der er inkluderet privat finansiering. Strategien er udformet i overensstemmelse med Direktivet om Åbne Data - artikel 10 og med forslaget til den danske PSI-lov.

Som en del af strategien nedsatte Uddannelses- og Forskningsministeriet en følgegruppe med den opgave at følge og koordinere implementeringen af strategien. Strategien indeholder en række principper og forslag til indsatser, der skal understøtte strategiens realisering. Følgegruppen skal særligt fokusere på den del af implementeringen, som kræver en national koordinering på tværs af interessenter (eksempelvis forskningsinstitutioner og DeiC).

Følgegruppen har, som en del af sin opgaveportefølje, udarbejdet en handlingsplan for koordinering, opfølgning og prioritering af de indsatser, som kræver en særlig national tilgang. Nærværende rapport er en statusrapportering for handlingsplanen.

Forslaget til handlingsplanen lægger desuden op til overvejelser mht. fordele og ulemper ved, at de forskningsfinansierende fonde stiller krav til bevillingsmodtagere om udarbejdelse af FAIR-baserede data management planer.

Følgegruppen har nedsat 5 tværinstitutionelle arbejdsgrupper med det opdrag at følge hver deres indsatsområde.

Følgegruppen har derudover valgt at fokusere på effektiv kommunikation, dels som redskab mellem arbejdsgruppernes medlemmer, dels i forhold til at skabe en national ramme for let tilgængelig og let forståelig information om data management baseret på FAIR Principperne for universiteterne. Det anses som en absolut nødvendighed, da implementeringen af FAIR må anses for en af de største samlede kultur- og praksisændringer forskningsverdenen har oplevet i nyere tid.

Files

Afrapportering vedrørende den Nationale Strategi for Data Management.pdf

Files (515.8 kB)