Published December 31, 2021 | Version v1
Book chapter Open

Docieranie do informacji o aktywności przestępczej jednostek – metodologiczne aspekty badań własnych nad karierami kryminalnymi

 • 1. ILS PAS

Description

Opisane wyżej starania związane z harmonizacją danych, ich porządkowaniem, wielokrotnym sprawdzeniem ich poprawności przyczyniły się do powstania bogatego zbioru informacji o przestępczych losach 2 397 unikatowych jednostek, zawierającego ok. 2 tys. zmiennych. Zarówno analiza tych danych, jak i ich interpretacja wiążą się z wieloma wyzwaniami. Część tych wyzwań ma bezpośredni związek z zaletami tego zbioru, a mianowicie z faktem, że okres katamnezy od momentu wydania orzeczeń wobec nieletnich, którzy popełnili czyn zabroniony, jest wyjątkowo długi. Dotyczy to przede wszystkim pokolenia transformacyjnego uwzględnionego w próbie, czyli osób urodzonych między 1966 a 1978 r., które stanęły przed sądami dla nieletnich w latach 1985-1988. Są to osoby, które w 2017 r., gdy po raz ostatni sprawdzana była ich karalność, były w przedziale wieku między 38 a 51 lat. Analizy ścieżek życiowych w wypadku tej grupy sięgają więc nie tylko wczesnej, ale i późnej młodości oraz wchodzenia w wiek dojrzały, który z perspektywy kryminologów jest szczególnie ciekawym okresem pod kątem badania aktywności przestępczej. Choć przedmiotem badania były kariery kryminalne, na które składa się sekwencja zachowań przestępczych w określonym okresie życia jednostki, dostępne dane dotyczą w zasadzie tylko czynów karalnych ujawnionych i osądzonych. Dodatkowo, dostępne informacje odnoszące się do czasu, a więc określonych momentów w życiu jednostek, dotyczą dat skazań, a nie dat (czy okresów) popełniania czynów zabronionych, które byłyby najlepszym wskaźnikiem aktywności przestępczej jednostki, zwłaszcza w powiązaniu z wiedzą o popełnionych czynach zabronionych, ale nieujawnionych. Taką wiedzą jednak nie dysponujemy. Przypuszczalnie niepełne i – jak wynika z doświadczeń – nie zawsze precyzyjne dane o skazaniach za granicą wydają się szczególnie pożądane w warunkach zwiększonej mobilności mieszkańców Polski, zwłaszcza po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej w 2004 r. oraz zniesieniu kontroli na granicach wewnątrz strefy Schengen w 2007 r. Już wstępna analiza danych zarówno jakościowych, jak i ilościowych doprowadziła do wniosku, że pobyty za granicą mogą odgrywać istotną rolę w przebiegu karier kryminalnych. Wydaje się też, że pobyty za granicą mają większe znaczenie dla tzw. pokolenia milenijnego, które wkraczało w dorosłe życie już w warunkach, gdy mobilność międzynarodowa stawała się doświadczeniem coraz bardziej powszechnym, a same podróże za granicę – przedsięwzięciem do zrealizowania. 

Files

Monika Szulecka. Docieranie do informacji - aktywności przestępczej jednostek. Metodologiczne aspekty badań własnych nad karierami kryminalnymi.pdf

Additional details

References

 • K. Buczkowski, P. Wiktorska, Kariery kryminalne – problem definicji – w niniejszej publikacji (DOI: 10.5281/zenodo.5590221).
 • Zob. też: ibidem; J. Włodarczyk-Madejska, D. Wzorek, Różne drogi, różne wzory. Typy trajektorii przestępczych w niniejszej publikacji (DOI: 10.5281/ zenodo.5590304).
 • Chodzi o czyny zabronione popełnione przez nieletnich lub przejawy demoralizacji odnotowane w przypadku osób poniżej 13 roku życia.
 • Zob. K. Soothill, C. Fitzpatrick, B. Francis, Understanding Criminal Careers, Willan Publishing, Cullompton, Devon 2013, s. 15–16.
 • Zob. też uwagi na temat terminologii stosowanej w ramach badań w nurcie lifecourse criminology: J. Włodarczyk-Madejska, D. Wzorek, Jak badać aktywność przestępczą w toku życia? Perspektywa teoretyczna w niniejszej publikacji (DOI: 10.5281/zenodo.5590255).
 • Szczególne podziękowania za pomoc w przygotowaniu tego rozdziału kieruję do Justyny Włodarczyk-Madejskiej, która wsparła mnie szczegółowymi uwagami na temat zgromadzonych danych oraz pomogła odtworzyć liczne wyzwania napotykane w trakcie realizacji poszczególnych procedur badawczych. Dziękuję również Witoldowi Klausowi za cenne uzupełnienia oraz propozycje cytatów z badań jakościowych, świetnie oddające wyzwania metodologiczne i etyczne w realizacji badań. Dziękuję też Autorkom i Autorom pozostałych rozdziałów w tej książce za wszystkie komentarze i sugestie.
 • Zob. więcej na temat badań prowadzonych w Polsce w rozdziale: I. Rzeplińska, Historia badań karier przestępczych w Polsce (DOI: 10.5281/zenodo.5590283); oraz na temat badań prowadzonych w Polsce i za granicą: K. Buczkowski, P. Wiktorska, Kariery kryminalne…, op.cit.; J. Włodarczyk-Madejska, D. Wzorek, Jak badać aktywność…, op.cit.
 • Tych samych, których osądzone czyny zabronione były przedmiotem badań w poprzednich dekadach.
 • Zob. też uwagi na temat źródeł danych – tj. oficjalnych rejestrów oraz wywiadów kwestionariuszowych i jakościowych – w części pierwszej rozdziału: J. Włodarczyk- Madejska, D. Wzorek, Jak badać aktywność…, op.cit..
 • Zapotrzebowanie na takie dane można zaobserwować we wszystkich politykach publicznych, w tym polityce kryminalnej.
 • Por. J. Błachut, A. Gaberle, K. Krajewski, Kryminologia, Arche, Gdańsk 2001, s. 198–199.
 • Zob. też: D. Woźniakowska-Fajst, Nieletnie dziewczęta 10 lat później badania katamnestyczne, "Archiwum Kryminologii" 2011, t. XXXIII, s. 166, https://doi. org/10.7420/AK2011E.
 • Zob. więcej o zasadności podejmowania badań nad czynami zabronionymi i karalnymi popełnianymi przez osoby, które nie ukończyły 13 roku życia: W. Klaus, Dziecko przed sądem. Wymiar sprawiedliwości wobec przestępczości młodszych nieletnich, WAiP, Warszawa 2009, s. 13–15.
 • Czyli dość popularnych w kryminologii badań, w ramach których sprawcy proszeni są o ujawnienie między innymi działań sprzecznych z prawem lub normami społecznymi, w które się angażowali, co pozwala na wnioskowanie o strukturze i częstotliwości przestępstw. Pytania o formalnoprawne konsekwencje podjętych działań mają z kolei na celu poszerzanie wiedzy o tzw. ciemnej liczbie przestępstw. Zob. między innymi J. Błachut, A. Gaberle, K. Krajewski, Kryminologia…, op.cit., s. 229–230.
 • Zob. też uwagi na temat źródeł danych – tj. oficjalnych rejestrów, sondaży i badań jakościowych – w części pierwszej rozdziału: J. Włodarczyk-Madejska, D. Wzorek, Jak badać aktywność…, op.cit.
 • Zob. więcej: S. Maruna, A. Matravers, N=1: Criminology and the person, "Theoretical Criminology" 2016, t. 11, nr 4, s. 427–442, https://doi.org/10.1177 %2F1362480607081833.
 • Badania longitudinalne zakładają obserwację tych samych jednostek w możliwie długim okresie. Ich celem jest uchwycenie informacji o rozwoju określonych zjawisk, przebiegu procesów, doświadczanych zmianach. Ponieważ obejmują zwykle duże spektrum zagadnień, służą nie tylko do opisu tych zagadnień, ale też do ich wyjaśnienia. Zob. więcej o znaczeniu badań podłużnych (longitudinalnych) w kryminologii: D. Woźniakowska-Fajst, Nieletnie dziewczęta…, op.cit., s. 164 i nast. Zob. też uwagi na temat badań longitudinalnych w badaniu trajektorii przestępczych w: J. Włodarczyk-Madejska, D. Wzorek, Jak badać aktywność…, op.cit.
 • Zob. też uwagi na temat ograniczeń w badaniach dynamicznych: E. Babbie, Badania społeczne w praktyce, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004, s. 122–125.
 • W toku harmonizacji zbiorów i porządkowania danych oraz realizowania kolejnych procedur badawczych napotkaliśmy kilka problemów, które wynikały bądź z błędnie zapisanych danych osobowych w toku wcześniejszych badań, które w rezultacie uniemożliwiły sprawdzenie informacji o osobie w Krajowym Rejestrze Karnym, bądź ze sposobu uzupełniania różnych rejestrów, a co za tym idzie możliwych błędów np. w odniesieniu do sygnatury akt (co mogło skutkować tym, że udostępniane nam akta dotyczyły innej osoby niż ta, której karalność sprawdzaliśmy) lub niekompletności informacji zawartych w kartach karnych (np. z uwagi na nieprzesłanie przez sądy kompletnej informacji do KRK).
 • Zob. np. K. Pękala i in., Age-graded transitions and turning points in Polish offenders' criminal careers from the standpoint of life course hheory, "International Journal of Environmental Research and Public Health" 2021, t. 18, nr 11, s. 3.
 • Z takimi sytuacjami mieliśmy do czynienia w ramach badań jakościowych prowadzonych w związku z badaniem karier kryminalnych, którego wyniki prezentowane są w tym tomie.
 • Nie wyklucza to jednak podejmowania innego rodzaju interwencji, ukierunkowanych na ograniczenie okazji przestępczych aktywnym sprawcom czynów sprzecznych z prawem i zapewnienie bezpieczeństwa innym osobom.
 • W. Klaus, M. Szulecka, J. Włodarczyk-Madejska, D. Woźniakowska-Fajst, O etyce w badaniach kryminologicznych, [w:] P. Ostaszewski, K. Buczkowski (red.), Granice prawa. Księga jubileuszowa Profesora Andrzeja Siemaszki, Wydawnictwo Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości, Warszawa 2020, s. 143-172.
 • Zob. więcej: ibidem.
 • W badaniach prowadzonych w latach 80. XX w. badacze docierali na przykład do zakładów pracy, w których pracowali wielokrotni sprawcy przestępstw – zob. więcej: T. Szymanowski, Powrót skazanych do społeczeństwa, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1989.
 • Zob. też: S. Batawia, Młodociani i młodzi recydywiści w świetle badań kryminologicznych, "Archiwum Kryminologii" 1965, t. III, s. 9–95, https://doi. org/10.7420/AK1965A.
 • Projekt nr 2 H02A 017 22, kierowany przez Irenę Rzeplińską, finansowany przez Komitetu Badań Naukowych.
 • W 2021 r. dokonaliśmy kolejnego sprawdzenia karalności sprawców ujętych w omawianej bazie danych. Sprawdzenie to będzie przedmiotem kolejnych analiz dalszych losów (przestępczych) osób, które stanęły przed sądami dla nieletnich w przeszłości.
 • Choć w sensie formalnym nieletni nie popełniają przestępstw, ich działania sprzeczne z prawem, spotykające się z reakcją sądów rodzinnych i dla nieletnich są określane mianem "aktywności przestępczej".
 • Z reguły było to niemożliwe ze względu na brak możliwości ponownego wglądu do akt – jedynym materiałem z badań, który służył wyjaśnianiu ewentualnych wątpliwości, były obszerne kwestionariusze z badania aktowego.
 • Dotyczy badania prowadzonego przez Zakład Kryminologii INP PAN w latach 2017–2020.
 • Informacje o zbiorze danych i badaniu pochodzą z: I. Rzeplińska, Obraz przestępczości nieletnich w Polsce w badaniach kryminologicznych – przed i po transformacji, "Archiwum Kryminologii" 2006, t. XXVIII, s. 331–332, https://doi.org/10.7420/AK2005-2006V. Ujęcie w badaniach spraw osądzonych więcej niż w jednym roku było podyktowane dostępnością akt, a w zasadzie problemem z dostępem do nich z uwagi na likwidację części akt. Stąd konieczne było wydłużenie okresu, w którym zostały osądzone sprawy wybrane do losowania.
 • Informacje o zbiorze danych i badaniu pochodzą z: ibidem.
 • Dotyczy badania prowadzonego przez Zakład Kryminologii INP PAN w latach 2017–2020.
 • Informacje o danych i badaniu pochodzą z: D. Woźniakowska-Fajst, Nieletnie dziewczęta…, op.cit., s. 17–172.
 • Informacje o zbiorze danych i badaniu pochodzą z: W. Klaus, Wczesna przestępczość nieletnich i jej skutki, "Archiwum Kryminologii" 2006, t. XXVIII, s. 203–204, https://doi.org/10.7420/AK2005-2006M; W. Klaus, Dziecko…, op.cit., s. 94 i nast.
 • Sąd ten obejmował wówczas cały teren m.st. Warszawy wraz z przyległymi sądami miejscowości otaczających Warszawę. Sąd Okręgowy Warszawa-Praga w Warszawie, obejmujący sądy po prawobrzeżnej stronie miasta wraz z okolicznymi miejscowościami, został utworzony dopiero w 2005 roku. Więcej zob. http://warszawapraga.so.gov.pl/artykuly/135/podstawa-prawna [dostęp: 05.11.2021].
 • Opinie o rodzeństwie i rodzicach zostały zakodowane przy użyciu kategorii "opinia pozytywna – opinia negatywna – opinia neutralna". Przyporządkowanie danych zawartych w zbiorach źródłowych (nierzadko krótkich jakościowych charakterystyk tworzących bardzo rozbudowany katalog ocen) wymagało przeanalizowania wszystkich odpowiedzi na pytania o rodzeństwo lub rodzinę utrwalonych w kwestionariuszach z badań akt nieletnich i nadanie im jednej z trzech możliwych ocen.
 • Ujawnionej i osądzonej, ponieważ na to pozwalały dostępne dla badaczy dane.
 • Zob. B. Czarnecka-Dzialuk, K. Drapała, A. Więcek-Durańska, Analiza postępowań karnych oraz przed sądem dla nieletnich o wybrane czyny karne popełnione przez osoby w wieku 15–17 lat, Instytut Wymiaru Sprawiedliwości, Warszawa 2011, s. 44.
 • Oczywiście ustalenie to było wiążące, jeśli kolejność spraw w sądach odpowiadała kolejności popełnionych czynów zabronionych. Jeśli było inaczej, osoba dokonująca scalenia informacji wybierała informacje aktualne w momencie popełnienia pierwszego (znanego badaczom) czynu zabronionego.
 • Roboczy termin na określenie całej zbiorowości stanowiącej punkt wyjścia do analiz dalszej karalności osób, które w nieletniości miały sprawy o czyny karalne lub zabronione.
 • Z naszych doświadczeń wynika, że nawet drobne nieprawidłowości w danych, jak np. literówki w nazwiskach mimo zgodności wszystkich pozostałych danych bądź numer PESEL niezgodny z datą urodzenia, skutkują brakiem informacji o karalności takiej osoby. Ze względu na takie nieprawidłowości bądź niepełne dane nie udało się uzyskać informacji o 71 osobach.
 • W. Klaus, Wczesna przestępczość…, op.cit., s. 204.
 • W późniejszym okresie takie sprawdzenie byłoby już możliwe, bowiem do KRK trafiały też dane nieletnich, wobec których orzeczono środki wychowawcze, poprawcze lub leczniczo-wychowawcze.
 • J. Włodarczyk-Madejska, D. Wzorek, Jak długo i jak dużo? Analiza empiryczna aktywności przestępczej w toku życia badanych w niniejszej publikacji (DOI: 10.5281/zenodo.5590297).
 • Grupy przestępstw zostały wyróżnione w sposób analogiczny do grup przestępstw uwzględnionych w narzędziu do harmonizacji baz danych z czterech różnych (opisanych wyżej) badań. W narzędziu do kodowania informacji o karalności lista tych grup została jednak zredukowana do kategorii czynów, które w zapytaniach o karalność się pojawiały. Jeśli określone rodzaje czynów występowały pojedynczo lub nie miały kluczowego znaczenia dla analizowania karier przestępczych, czyny te znalazły się w kategorii "inne".
 • Zob. rozdział: J. Włodarczyk-Madejska, D. Wzorek, Jak długo…, op.cit.
 • Chodzi o wiedzę, którą dysponowały organy ścigania i sądy i która stanowiła podstawę do skazania.
 • Z wyjątkiem kart karnych sprawców, którzy mieli po kilkanaście (maksymalnie 25 skazań) i których karalność była sprawdzana więcej niż jednokrotnie. Analiza takich kart wymagała skupienia i dokładnego sprawdzenia, w jakim stopniu ujęte w kartach z różnych lat skazania były tożsame.
 • Zob. J. Włodarczyk-Madejska, D. Wzorek, Jak długo…, op.cit.
 • Zob. więcej: decyzja Rady 2009/316/WSiSW z dnia 6 kwietnia 2009 r. w sprawie ustanowienia europejskiego systemu przekazywania informacji z rejestrów karnych (ECRIS), zgodnie z art. 11 decyzji ramowej 2009/315/WSiSW, Dz.Urz. UE L 93 z 7.04.2009 r., s. 33.
 • Odpowiedź Ministerstwa Sprawiedliwości z dnia 22 maja 2020 r. na pytanie zespołu badawczego Zakładu Kryminolog ii INP PAN o informacje o skazania zagraniczne.
 • W Warszawie mieści się siedziba INP PAN. Badanie aktowe w większości było przeprowadzone właśnie w siedzibie Zakładu Kryminologii, dzięki gotowości sądów do wsparcia procesu badawczego i udostępnieniu akt na czas ich naukowej analizy.
 • Dane osobowe były zbierane osobno i jedynie w celu umożliwienia połączenia danych z badania aktowego z informacjami o sprawcach uzyskanymi w toku badań poświęconych nieletnim oraz sprawdzania karalności.
 • Jeśli w aktach spraw były dostępne opinie sądowo-psychiatryczne, psychologiczne lub wywiady środowiskowe, to takie materiały były kopiowane, odpowiednio analizowane i łączone z innymi danymi o sprawcy, w celu umożliwienia pogłębionej charakterystyki sprawcy. Dodatkowe materiały uzyskaliśmy w odniesieniu do 139. sprawców.
 • Zob. np. S. Mordwa, Profilowanie geograficzne, czyli wykorzystanie analiz przestrzennych do wykrywania sprawców przestępstw, "Space – Society – Economy" 2019, nr 30, s. 51-75, https://doi.org/10.18778/1733-3180.30.03.
 • A także skazanych kiedykolwiek na karę pozbawienia wolności, w tym z warunkowym zawieszeniem jej wykonania.
 • Osoby te stanowiły 14% całej zbiorowości "byłych nieletnich" objętych zapytaniami o karalność.
 • W takiej sytuacji były dwie spośród 68 osób, które w momencie przygotowania badania jakościowego przebywały w zakładach karnych.
 • Ostatecznie jednak nie udało się porozmawiać z żadną z kobiet. Jedna została zwolniona tuż przed rozpoczęciem terenowej fazy badania, druga – odmówiła udziału w wywiadzie.
 • Część badanych była zainteresowana odpowiedzią na pytanie, dlaczego właśnie do nich zwracamy się z prośbą o pomoc, skoro w zakładach karnych są setki innych osób. Zgodnie z faktami, informowaliśmy, że osoby te zostały wybrane do udziału w badaniu na podstawie szeroko zakrojonych analiz dotyczących 2,5-tysięcznej zbiorowości osób, wobec których orzeczone zostały sankcje karne w związku z popełnieniem czynów karalnych bądź zabronionych.
 • R. Szczepanik, Prowadzenie badań naukowych w warunkach izolacji więziennej, [w:] I. B. Kuźma (red.), Tematy trudne. Sytuacje badawcze, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2013, s. 191.
 • W niektórych zakładach karnych personel placówki dodatkowo "zabezpieczał" badaczy planujących spotkania sam na sam ze skazanymi – w trzech przypadkach było to pozostawienie "przywoływaczy" na wypadek pojawienia się zagrożenia i potrzeby wezwania strażników. W jednym przypadku osoba prowadząca badanie została poproszona o podpisanie oświadczenia, że zgadza się pozostać ze skazanym sam na sam na własne ryzyko.
 • R. Szczepanik, Prowadzenie badań naukowych…, op.cit., s. 191.
 • Wywiad mógł się odbyć tylko w pokoju wychowawcy i tylko w tym dniu. Wychowawca starał się być poza pokojem przez możliwie długi czas, ale ze względu na obowiązki zawodowe nie było to możliwe przez cały czas trwania wywiadu.
 • W wywiadach takich rolą moderatora jest takie kierowanie rozmową, by osoba badana odniosła się do wcześniej przygotowanych pytań, a jednocześnie by rozmowa miała możliwie naturalną postać.
 • Więcej informacji o wynikach analizy czynników sprzyjających odchodzeniu od przestępczości w rozdziale: W. Klaus, Sidła i udręki, czyli co stoi na przeszkodzie w procesie odchodzenia od przestępczości w niniejszej publikacji (DOI: 10.5281/ zenodo.5590327).
 • Badani byli na wstępie informowani, że badanie ma charakter naukowy i udział w nim nie wiąże się z gratyfikacją. W warunkach upowszechniania się różnych metod nagradzania badanych czy rekompensowania im poświęconego czasu, również w badaniach kryminologicznych, warto jednak poświęcić należną uwagę ewentualnym korzyściom, jakie mogą odnieść badani. Fakt przebywania przez badanych w zakładach karnych komplikuje jednak te rozważania – zob. więcej o nagradzaniu za udział w badaniach w: W. Klaus, M. Szulecka, J. Włodarczyk- Madejska, D. Woźniakowska-Fajst, O etyce…, op.cit.
 • R. Szczepanik, Prowadzenie badań..., op.cit., s. 191.
 • Zob. więcej o nagradzaniu za udział w badaniach w: W. Klaus, M. Szulecka, J. Włodarczyk-Madejska, D. Woźniakowska-Fajst, O etyce…, op.cit.
 • Cytaty z badań jakościowych opatrzone są informacją o autentycznym wieku skazanego w momencie badania i przyporządkowanym w procesie anonimizacji przypadkowym imieniu. Więcej o zasadach porządkowania danych – zob. część 3.2.
 • Zob. więcej: O. Wanicka, D. Woźniakowska-Fajst, Bez korzeni, bez skrzydeł. Czynniki ryzyka w ocenie chronicznych przestępców w niniejszej publikacji (DOI: 10.5281/zenodo.5590312).
 • Na przykład badany konsekwentnie nazywał odbywanie kary pozbawienia wolności "odsiadką", więc badacz mógł nawiązywać do tego terminu. Niewskazane było jednak wprowadzanie takich pojęć do rozmowy przez badaczy.
 • S. Batawia, A. Strzembosz, Nieletni sprawcy kradzieży w praktyce sądowej (przyczynek do problematyki przestępczości nieletnich), "Państwo i Prawo" 1964, nr 4, s. 585.
 • W. Klaus, Dziecko…, op.cit., s. 227.
 • Ta była źródłem informacji o ewentualnych zgonach skazanych. Warto zaznaczyć jednak, że informacji, czy dana osoba żyje, czy nie – na podstawie bazy PESEL – nie udało się uzyskać w odniesieniu do 36% unikatowych sprawców. Natomiast z uzyskanych informacji wynika, że w momencie pozyskiwania danych (styczeń 2018 r.) 70 (niecałe 3%) "byłych nieletnich" już nie żyło. Zob. więcej o znaczeniu informacji o zgonie w ramach badań trajektorii przestępczych w rozdziale: J. Włodarczyk-Madejskiej, D. Wzorka, Jak długo..., op.cit. Warto zaznaczyć, że pozyskanie informacji o tym, czy sprawcy żyją, z bazy PESEL wymagało podania wielu prawidłowych danych identyfikujących daną osobę. Ponieważ dane osobowe, którymi dysponowaliśmy, były w dużej mierze niekompletne lub stopień ich prawidłowości był ograniczony, pozyskanie danych z bazy PESEL okazało się bardzo czasochłonne i problematyczne.
 • Szczegółowe omówienie zbiorowości znajduje się w rozdziale: J. Włodarczyk- Madejska, D. Wzorek, Jak długo…, op.cit.
 • Dotyczy to badania spraw nieletnich dziewcząt oraz nieletnich, których sprawy były rozpatrywane przez sądy w 2000 r., opartych na losowo dobranej próbie ogólnopolskiej.
 • Dostępne wyłącznie dla badaczy i gromadzone jedynie w celach kontroli jakości gromadzonych danych. Na nagraniach zostały też utrwalone zgody badanych na udział w badaniu i na nagrywanie. Zwykle wywiady trwały ok. 40 min., choć zdarzały się wywiady dłuższe – trwające około godziny. W kilku przypadkach wywiady były bardzo krótkie, trwały niespełna 20 min.
 • Dotyczy to wybranych rozdziałów w niniejszej publikacji: J. Włodarczyk-Madejska, D. Wzorek, Jak długo…, op.cit.; K. Buczkowski, P. Wiktorska, Struktura przestępczości dawnych nieletnich sprawców czynów karalnych w okresie ich dorosłości – pokolenie transformacyjne i milenijne (DOI: 10.5281/zenodo.5590293); D. Woźniakowska-Fajst, Kariery kryminalne kobiet (DOI: 10.5281/zenodo. 5590306).
 • Zob. O. Wanicka, D. Woźniakowska-Fajst, Bez korzeni…, op.cit.
 • W. Klaus, Sidła i udręki…, op.cit.
 • W naszym badaniu wszystkie osoby prowadzące wywiady miały co najmniej podstawową wiedzę kryminologiczną (z racji skończonych studiów wyższych) i w większości nie były to ich pierwsze wizyty badawcze w zakładach karnych.
 • W. Klaus, M. Szulecka, J. Włodarczyk-Madejska, D. Woźniakowska-Fajst, O etyce…, op.cit.
 • Przykładowo, jeden ze skazanych opowiadał, że napada tylko mężczyzn, co z jego perspektywy stawiało go w znacznie lepszym świetle niż innych sprawców analogicznych przestępstw, którzy nie zwracają uwagi, kim są ich ofiary.
 • Niezależnie od skłonności do manipulacji wskazywanej przez badaczy – zob. m.in.
 • R. Szczepanik, Prowadzenie badań…, op.cit., s. 183–186.
 • Pojawiły się głosy zarówno propagujące wspieranie badaczy, ale i głosy zwątpienia w sens prowadzenia badań w zakładach karnych.