Planned intervention: On Wednesday June 26th 05:30 UTC Zenodo will be unavailable for 10-20 minutes to perform a storage cluster upgrade.
Published December 31, 2016 | Version v1
Report Open

Unique Arctic Lapland. Rural seminar.

Description

Lapin maakunta on Suomen pohjoisin, laajin ja harvaan asutuin maakunta. Pinta-alaltaan se vastaa kuitenkin lähes kolmannesta Suomesta. Lapin ilmasto on subarktinen. Kesällä suuressa osassa Lappia vallitsee yötön yö, jolloin aurinko ei laske lainkaan ja talvella puolestaan kaamos, jolloin aurinko ei nouse lainkaan. Utsjoella yötön yö kestää 72 ja kaamos 53 vuorokautta. Se on ilmastollisesti niin laaja, että se on tarpeen jakaa kolmeen osaan: Etelä-Lappi, Keski-Lappi ja Pohjois-Lappi. Etelä-Lappi kuuluu osittain pohjoisboreaaliseen vyöhykkeeseen ja on ilmastoolosuhteiltaan maakunnan edullisin. Keski-Lapin mantereiseen ilmastoon vaikuttavat laajat suoalueet. Jäämeri vaikuttaa paikoin Pohjois-Lapin muuten hyvin mantereiseen ilmastoon. Maa on lumen peitossa 6-7 kuukautta. Terminen kesä kestää Rovaniemellä keskimäärin 90 päivää, Kilpisjärvellä vain 46 päivää. Lappi on siis aidosti arktisella alueella sijaitseva maakunta. Maailman mittakaavassa Lappi on hyvin poikkeuksellinen alue. Lapissa voi arktisuudesta huolimatta viljellä ja kasvattaa erilaisia tuotteita. Lapin metsätalous on vahvaa. Lapissa on monipuolista elinkeinotoimintaa. Lappi on tunnettu porotaloudesta ja matkailusta. On siis hyvin perusteltua, kun tämän seminaarin nimeksi ja teemaksi on valittu Ainutlaatuinen arktinen Lappi. Tämän teeman alla on kolme luentokokonaisuutta. Nämä kokonaisuudet ovat arktinen kylä, arktinen hyvinvointi ja arktinen matkailu. Arktisen kylän kokonaisuudessa asiantuntijat pureutuvat lappilaisen biotalouden ja energiantuotannon kysymyksiin, arktiseen elintarviketuotantoon ja Lapin luonnon monipuoliseen tarjontaan metsissä ja vesistöissä. Arktinen hyvinvoinnin kokonaisuus pitää sisällään lappilaisia arjen turvallisuuden ratkaisuja ihmisen kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin hyväksi, pohjoisia palveluntarjontakonsepteja ja valtiovallan suunnitelmia ja ajatuksia Lapin maakunnasta. Lisäksi kuulemme yrityksen esittelyn lappilaisista terveydenhoitotuotteista suoraan Lapin metsistä. Arktisen matkailun kokonaisuus pitää sisällään matkailun turvallisuuden työkaluja, Lapin luonnonpuistojen merkityksen lapin maakunnalle ja Lemmenjoen maisemissa toimivan yrittäjän ajatuksia arktisesta matkailusta. Lisäksi kuulemme ajatuksia rajat ylittävästä matkailuyhteistyöstä Lapissa. Meidän kaikkien yhteinen tavoite on pitää Lappi asuttuna ja elinvoimaisena maakuntana. Tulevaisuuden kannalta on tärkeää, että me tunnistamme Lapin luonnon erityispiirteet, mahdollisuudet ja osaamme toimia Lapin olosuhteissa yhteisen maakuntamme hyväksi. - In Finland the province of Lapland is north most, largest and thin inhabited region. On the other hand, its area is almost one third of whole Finland. Lapland´s climate is subarctic. In the summer in large area of Lapland have a midnight sun, that is the time when the sun does not go down at all. In the winter there´s a polar night when the sun does not get up. In Utsjoki the midnight sun lasts 72 days and the polar night lasts 53 day. The region is so large that climatically it can be subdivided into three: Southern-, Central- and Northern- Lapland. Southern-Lapland belongs partially to northern boreal growing zone and is climatically region's most favourable area. Swamp areas have an effect on Central- Lapland´s continental climate. Arctic ocean has a locally influence on North-Lapland otherwise very continental climate. Ground Is covered by snow during six or seven month. In Rovaniemi the summer lasts about 90 days, but in Kilpisjärvi just a 46 days. Lapland is clearly located in arctic area. Despite of that you can still plant in Lapland. Forestry is strong and livelihood is versatile. Lapland is known about Reindeer business and tourism. It is deeply justifiable when this seminar has named and themed after unique arctic Lapland. This theme contains three presentations. The presentations are; Arctic village, arctic well-being and arctic tourism. Arctic village whole experts dig into Lapland's bio-economy, energy issues and groceries production as well as versatility of Lapland's forest and lakes. Arctic well-being contains Lapland´s safety of weekdays, service provider concept, government plans and thoughts about province. Furthermore, we heard a company's presentation from Lapland´s healthcare production. Arctic tourism contains safety of traveling, importance of Lapland´s natural park and entrepreneur ´s, from Lemmenjoki, thoughts about arctic tourism. After that we heard thoughts about unlimited collaboration of Lapland. We have a common goal to keep Lapland livable and healthy province. In the future, it is important that we identify idiosyncrasy od Lapland´s nature, possibilities, and know how to act in Lapland ´s conditions.

Files

var_www_drupal_7.59_euraf_files_pub_kc_uploads_luke-luobio_52_2016_2.pdf