Published August 16, 2015 | Version v1
Journal article Open

Poczucie własnej skuteczności a zachowania zdrowotne = Self-efficacy and health behawior

 • 1. Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Collegium Medicum w Bydgoszczy, Katedra i Zakład Anatomii Prawidłowej, Bydgoszcz, Polska
 • 2. Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Collegium Medicum w Bydgoszczy, Katedra Fizjoterapii, Bydgoszcz, Polska
 • 3. Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Bydgoszcz, Polska, Wydział Kultury Fizycznej, Zdrowia i Turystyki

Description

Baumgart Mariusz, Szpinda Michał, Radzimińska Agnieszka, Goch Aleksander,  Zukow Walery. Poczucie własnej skuteczności a zachowania zdrowotne = Self-efficacy and health behawior. Journal of Education, Health and Sport. 2015;5(8):226-235. ISSN 2391-8306. DOI 10.5281/zenodo.28074

http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.28074

http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs/article/view/2015%3B5%288%29%3A226-235

https://pbn.nauka.gov.pl/works/607775

Formerly Journal of Health Sciences. ISSN 1429-9623 / 2300-665X. Archives 2011–2014 http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/issue/archive

 

Deklaracja.

Specyfika i zawartość merytoryczna czasopisma nie ulega zmianie.

Zgodnie z informacją MNiSW z dnia 2 czerwca 2014 r., że w roku 2014 nie będzie przeprowadzana ocena czasopism naukowych; czasopismo o zmienionym tytule otrzymuje tyle samo punktów co na wykazie czasopism naukowych z dnia 31 grudnia 2014 r.

The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education of Poland parametric evaluation. Part B item 1089. (31.12.2014).

© The Author (s) 2015;

This article is published with open access at Licensee Open Journal Systems of Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland and Radom University in Radom, Poland

Open Access. This article is distributed under the terms of the Creative Commons Attribution Noncommercial License which permits any noncommercial use, distribution, and reproduction in any medium,

provided the original author(s) and source are credited. This is an open access article licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non Commercial License

(http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/) which permits unrestricted, non commercial use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.

This is an open access article licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non Commercial License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/) which permits unrestricted, non commercial

use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.

The authors declare that there is no conflict of interests regarding the publication of this paper.

Received: 05.06.2015. Revised 15.07.2015. Accepted: 12.08.2015.

 

Poczucie własnej skuteczności a zachowania zdrowotne

Self-efficacy and health behavior

 

Mariusz Baumgart1, Michał Szpinda1, Agnieszka Radzimińska2, Aleksander Goch2, Walery Zukow3

 

1. Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Collegium Medicum w Bydgoszczy, Katedra i Zakład Anatomii Prawidłowej, Bydgoszcz, Polska

2. Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Collegium Medicum w Bydgoszczy, Katedra Fizjoterapii, Bydgoszcz, Polska

3. Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Bydgoszcz, Polska, Wydział Kultury Fizycznej, Zdrowia i Turystyki

 

Autor do korespondencji

dr. n.med. Mariusz Baumgart

e-mail: baumgartmar@gmail.com

 

Streszczenie

 

Wstęp

Czynnikiem mającym ogromny wpływ na nasze zdrowie jest styl życia. Elementami składowymi stylu życia są różne kategorie zachowań ludzkich, w tym także zachowania zdrowotne. Czynnikiem determinującym wiele aspektów ludzkiego zachowania jest poczucie własnej skuteczności.

Materiał i Metody

Badaniami objęto 150 osób (84 kobiety i 66 mężczyzn) w wieku 20 – 37 lat (średnia wieku 27,95, SD=5,02). W badaniach wykorzystano Inwentarz Zachowań Zdrowotnych (IZZ)
i Skalę Uogólnionej Własnej Skuteczności (GSES).

Wyniki

Wykazano istotną statystycznie (p<0,05) dodatnią korelację między wynikami wszystkich kategorii kwestionariusza IZZ i skali GSES.

 

Słowa kluczowe: zachowania zdrowotne, poczucie własnej skuteczności.

 

Summary

Introduction

The factor that had a huge impact on our health is a lifestyle. The components of lifestyle are different categories of human behavior, including health behaviors. The factor which determines many aspects of human behavior is self-efficacy.

Material and Methods

The study involved 150 people (84 women and 66 men) aged 20 - 37 years (mean age 27.95, SD = 5.02). The study used the Health Behaviour Inventory and Generalized Self Efficacy Scale.

Results

It has been shown statistically significant (p <0.05) positive correlation between the results of all categories IZZ questionnaire and GSES.

 

Key words: health behavior, self-efficacy.

Notes

Baumgart Mariusz, Szpinda Michał, Radzimińska Agnieszka, Goch Aleksander, Zukow Walery. Poczucie własnej skuteczności a zachowania zdrowotne = Self-efficacy and health behawior. Journal of Education, Health and Sport. 2015;5(8):226-235. ISSN 2391-8306. DOI 10.5281/zenodo.28074 http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.28074 http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs/article/view/2015%3B5%288%29%3A226-235 https://pbn.nauka.gov.pl/works/607775 Formerly Journal of Health Sciences. ISSN 1429-9623 / 2300-665X. Archives 2011–2014 http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/issue/archive

Files

2015_5_8_226-235_2853.pdf

Files (527.8 kB)

Name Size Download all
md5:3ccfe227c3e622fb21c4e1f47f602697
527.8 kB Preview Download

Additional details

References

 • 1. Kosińska M. (red). Styl życia dla zdrowia. Beskidzka Szkoła Umiejętności: Żywiec; 2006.
 • 2. Gniazdowski A. (red). Zachowania zdrowotne. Zagadnienia teoretyczne, próba charakterystyki zachowań zdrowotnych społeczeństwa polskiego. IMP: Łódź, 1990.
 • 3. Bandura A. Health Promotion by Social-Cognitive Means. Health Education
 • & Behavior 2004; 31: 143-164.
 • 4. Juczyński Z. Poczucie własnej skuteczności jako wyznacznik zachowań zdrowotnych. W: Promocja Zdrowia. Nauki społeczne i medycyna 1998, ss. 54-63
 • 5. Heszen I., Sęk H. Psychologia zdrowia. Wydawnictwo Naukowe PWN. Warszawa 2007, ss. 107–121.
 • 6. Schwarzer R. Poczucie własnej skuteczności w podejmowaniu i kontynuowaniu zachowań zdrowotnych. Dotychczasowe podejścia terapeutyczne i nowy model. W: Heszen - Niejodek I., Sęk H. (red.). Psychologia zdrowia. Wydawnictwo Naukowe PWN Warszawa 1997: 175–205.
 • 7. Juczyński Z. Narzędzia pomiaru w psychologii i promocji zdrowia. Pracownia Testów Psychologicznych, Warszawa 2001.
 • 8. Schwarzer R., Fuchs R. Self-efficacy and Health Behaviours, [W:] Conner M., Norman (red.), Predicting Health Behaviour, Open University Press, Buckingham –Philadelphia 1996, ss. 163–196.
 • 9. Seydel E., Taal E., Wiegman O. Risk-appraisal, outcome and self-efficacy expectancies: Cognitive factors in preventive behavior related to cancer. Psychology and Health 1990; 4: 99-109.
 • 10. Mariańczyk K., Steuden S. Oczekiwania oraz intencje zachowań zdrowotnych jako czynniki warunkujące wykonywanie profilaktycznej cytologii w grupie kobiet po 45. roku życia. Psychoonkologia 2011; 2: 55–64.
 • 11. Andruszkiewicz A, Basińska M, Kubica A. Czynniki wpływające na poziom motywacji do zaprzestania palenia tytoniu w grupie osób uzależnionych od nikotyny. Folia Cardiologica Excerpta, 2010; 5, (2): 49-53.
 • 12. Von Ah D., Ebert S., Ngamvitroj A., Park N., Kang D.H. Factors Related to Cigarette Smoking Initiation and Use among College Students. Tobacco Induced Diseases 2005; 3 (1): 27-40.
 • 13. Żuralska R., Mziray M., Muczyn A., Postrożny D, Kuzepska M. Problemy Pielęgniarstwa 2012; 20 (2): 247–251.
 • 14. Chodkiewicz J. Predyktory ukończenia terapii mężczyzn i kobiet uzależnionych od alkoholu. Postępy Psychiatrii i Neurologii 2005; 14 (1): 39–45.
 • 15. Laudet A.B., Stanick V. Predictors of motivation for abstinence at the end of outpatient substance abuse treatment. Journal of Substance Abuse Treatment 2010; 38, 4: 317–327.
 • 16. Di Clemente C.C., Doyle S.R., Donovan D. Predicting treatment seekers‘ readiness to change their drinking behavior in the COMBINE Study. Alcoholism, Clinical and Experimental Research 2009; 33 (5): 879–92.
 • 17. Ogińska-Bulik N, Juczyński Z. Osobowość: stres a zdrowie. Wyd. 2 uzup. Warszawa: Difin; 2010, ss. 9-43.