Published June 30, 2024 | Version v1
Journal article Open

Hegemonik Erkek Algısı Ölçeği'nin (HEAÖ) Geliştirilmesi: Güvenirlik ve Geçerlik Çalışması

  • 1. ROR icon Istanbul University

Description

Öz: Ülkemizde cinsiyet çalışmaları literatürüne bakıldığında erkekliğe dair çalışmalar oldukça azdır. Bu eksiklikten hareketle çalışmamızın amacı, erkeklik üzerine yapılan çalışmalar kapsamında özellikle yabancı literatürde ortaya çıkan “hegemonya” kavramının Türkiye’deki erkeklik olgusu ve algısı üzerindeki izini sürmek ve bu algıyı belirlemeye yönelik geçerli ve güvenilir bir ölçme aracı geliştirmektir. Araştırmanın çalışma grubunu üniversite öğrencileri oluşturmaktadır. Ölçeğin yapı geçerliliğini ortaya koymak için açımlayıcı (AFA) ve doğrulayıcı (DFA) faktör analizleri yapılmıştır. Öncelikle 725’i (%79,8) kadın ve 184’ü (%20,2) erkek, 829’u 18-26 yaş ve 80’i 26-50 yaş aralığında olmak üzere 909 kişiden toplanan verilerle açımlayıcı faktör analizi yapılmış ve ölçeğin varyansın %54’nü açıklama kapasitesine sahip 7 boyut ve 31 maddeden oluştuğu görülmüştür. HEAÖ’nün yapılan güvenirlik analizleri sonucunda toplam iç tutarlılık katsayısı .90 olup alt boyutlarının iç tutarlılık katsayılarıysa ,90 ile ,50 arasında değişmektedir. 611’i (%79,8) kadın 115’i (%15,8) erkek, 687’si 18-26 yaş 39’u 26-50 yaş aralığında olan toplam 726 kişiden toplanan veriler ile yapılan DFA’nin AFA analiz sonuçlarını doğruladığı belirlenmiştir. Sonuç olarak HEAÖ’nün Türkiye’de yapılacak bilimsel çalışmalarda kullanabilmeye uygun geçerli ve güvenilir olduğu görülmüştür.

Abstract (English)

In examining the literature on gender studies within our country, research focused on masculinity is notably scarce. Stemming from this gap, the purpose of our study is to trace the influence of the concept of "hegemony," particularly as it emerges in international literature, on the phenomenon and perception of masculinity in Turkey. Furthermore, our goal is to develop a valid and reliable measurement tool to identify this perception. The study group consists of university students. To establish the construct validity of the scale, both exploratory (EFA) and confirmatory (CFA) factor analyses have been conducted. Initially, data collected from 909 participants—comprising 725 women (79.8%) and 184 men (20.2%), with 829 aged between 18-26 years and 80 aged between 26-50 years—were analyzed through exploratory factor analysis. This analysis revealed that the scale consists of 7 dimensions and 31 items with the capacity to explain 54% of the variance. The reliability analyses of the Hegemonic Male Perception Scale (HEAÖ) indicated a total internal consistency coefficient of .90, with the sub-dimensions' internal consistency coefficients ranging between .90 and .50. Confirmatory factor analysis, conducted with data collected from a total of 726 individuals—611 women (79.8%) and 115 men (15.8%), with 687 aged between 18-26 years and 39 aged between 26-50 years—confirmed the results of the EFA. Consequently, it has been determined that the HEAÖ is a valid and reliable tool suitable for use in scientific studies in Turkey.

Files

08_05_gaoymak.pdf

Files (1.1 MB)

Name Size Download all
md5:db449191cb5e68e143a706333257e678
1.1 MB Preview Download

Additional details

Additional titles

Translated title (English)
Development of The Hegemonic Male Perception Scale (HMPS): Reliability and Validity Study

Related works

Dates

Accepted
2024-06-25