Published June 30, 2024 | Version v1
Journal article Open

Yedi Harfin ve Vahyin Mahiyetiyle İlgili Bir Değerlendirme

  • 1. Unaffiliated

Description

Öz: Yedi harfin mahiyetiyle ilgili tartışmalar sahâbe döneminden itibaren devam etmektedir. Konuyla ilgili müstakil çalışmalar başta olmak üzere pek çok eser kaleme alınsa da yedi harfle ilgili gündeme gelen bütün farklılıkları kuşatacak şekilde bir teori ortaya koymak pek kolay değildir. Zira bugüne kadar ortaya atılan teorilerin hiçbiri yedi harf meselesini tamamıyla kuşatamamıştır. Kanaatimizce bunun temel nedeni sahâbe dönemindeki vahiy algısının zamanla teşekkül eden vahiy algısından farklı olmasıdır. Nitekim yedi harfle ilgili hadisler incelendiğinde eşanlamlı kelimelerin birbiri yerine rahatlıkla kullanıldığı ve anlamı tersyüz etmedikçe zaman zaman cümlelerin dahi farklı okunabildiği, ayet sonlarındaki ifadelerin farklı şekilde yer alabildiği görülür. Özellikle sahâbîlerin mushafları mukayese edildiğinde bunu görmek mümkündür. Ancak zamanla gelişen vahiy anlayışında onun hem lafız hem de mana olduğu ve bir kırâatin ancak Osman Mushafı’na uygun olmasıyla sahih kabul edileceği genel kabul gördüğünden bu tarz kırâatler şaz kabul edilmiş ve pek dikkate alınmamıştır. Dolayısıyla sahâbe döneminde dile getirilen yedi harf meselesinin sonradan yerleşmiş usuller bağlamında sağlam bir zemine oturtulması zor gözükmektedir ve bundan ötürü sağlıklı bir teori ortaya koymak pek kolay değildir. Fakat bu çalışmada yedi harfin lafızdan ziyade  manayla ilgili bir kavram olduğunu iddia ederek daha tutarlı bir tez ortaya koymaya çalışacağız.

Abstract (English)

Discussions about the nature of the seven letters have been going on since the time of the Companions. Although many works, especially detached works, have been written on the subject, it is not easy to put forward a theory that will encompass all the differences that have come to the fore regarding the seven letters. Because none of the theories put forward so far has been able to completely encompass the issue of the seven letters. In our opinion, the main reason for this is that the perception of revelation in the period of the Companions was different from the perception of revelation formed over time. As a matter of fact, when the hadiths related to the seven letters are examined, it is seen that synonyms are easily used interchangeably, and from time to time, even sentences can be read differently unless the meaning is reversed, and the expressions at the end of the verse can be placed differently. This can be seen especially when the musḥafs of the Companions are compared. However, in the understanding of revelation that developed over time, since it was generally accepted that it was both words and meaning and that a qiraat could only be accepted as authentic if it was in accordance with the Musḥaf of 'Uthman, such qiraats were considered shāz and were not taken into consideration. Therefore, the issue of the seven letters, which was raised during the time of the Companions, seems to be difficult to place on solid ground in the context of later established methods, and it is therefore not easy to put forward a sound theory. However, in this study, we will try to put forward a more coherent thesis by claiming that the seven letters are a concept related to the meaning rather than the wording.

Files

08_01_ykalemli.pdf

Files (866.1 kB)

Name Size Download all
md5:f81e0bd0c800058c806df35c37c5c92d
866.1 kB Preview Download

Additional details

Additional titles

Translated title (English)
An Evaluation on the Nature of the Seven Letters

Related works

Dates

Accepted
2024-04-25