Published May 10, 2024 | Version v1
Journal article Open

NUTQ AKTLARINING TADQIQOT BOSQICHLARI

Description

Ushbu maqolada tadqiq etilgan mavzuning asosiy mohiyati sifatida
muloqotda bolalarga xos nutqiy akt ko‘rinishlarining aks etishi, nutqiy akt tushunchasi va 
uning jahon tilshunosligidagi tadqiqi, deklarativ, komissiv, ekspressiv nutqiy aktlarning 
o’xshashlik va farqli tomonlari umumlashmalarini sanab o‘tishimiz mumkin.

Files

Konferensiya-2024-MAY-1-qism-45-48.pdf

Files (305.7 kB)

Name Size Download all
md5:2f2aa2f4213656122d664583699e660f
305.7 kB Preview Download