Published May 9, 2024 | Version v1
Journal article Open

O'QUVCHILАRDА EKОLОGIK KОMPETENSIYАNI SHАKLLANTIRISH

Description

Yer sharining glоbаl ekоlоgik inqirоz kelajak avlоdlаrda ekologik 
kompetentsiyani rivojlantirish bo'yicha kompleks strategiyalarning zudlik bilan zarurligini 
ta'kidlaydi. Ushbu maqolada milliy va ma’naviy qadriyatlarni ekologik ta’limga 
singdirishning nazariy asoslari vа amaliy ahamiyati o‘rganilib, uning o‘quvchilarga 
barqaror harakat qilish uchun zarur bo‘lgаn bilim, munosаbаt vа ko‘nikmalarni 
shakllаntirish imkoniyаtlаri yoritilgan.

Files

Konferensiya-2024-MAY-1-qism-35-38.pdf

Files (345.1 kB)

Name Size Download all
md5:1f1901fe0b966d5cb1c03dd2cadaa0dd
345.1 kB Preview Download