Published October 1, 2023 | Version v1
Journal article Open

Vaccination Approaches of Primary Healthcare Personnel and Their Communication Levels with Parents Having Childhood Vaccine Hesitancy

 • 1. Department of Public Health, Gulhane Medical Faculty, University of Health Sciences, Ankara, Türkiye.
 • 2. Republic of Türkiye Ministry of Health, Ankara, Türkiye.
 • 3. General Directorate of Health Information Systems, Republic of Türkiye Ministry of Health, Ankara, Türkiye.
 • 4. Department of Medical Microbiology, Yalova University Faculty of Medicine, Yalova, Türkiye.
 • 5. Ankara Provincial Health Directorate, Public Health Molecular Diagnosis Laboratory, Ankara, Türkiye.

Description

Abstract

Vaccines have saved more lives than any other health development in the 20th century. One of the most cost-effective programs for reducing infant/child morbidity and mortality is the vaccination of children against common vaccine-preventable diseases. Türkiye is one of the countries that has managed to achieve a significant reduction in the incidence of vaccine-preventable diseases by increasing immunization rates. Currently, 13 different antigens are included in the vaccination calendar of the Ministry of Health of the Republic of Türkiye, and all vaccines to be administered (vaccination calendar) are determined and continuously updated by the Immunization Advisory Board of the Ministry of Health of the Republic of Türkiye. Our study is a cross-sectional descriptive study. A total of 410 family physicians and family health workers were included in the study. An interactive training meeting on vaccines, vaccine hesitancy, communication, and counseling was organized in 18 groups (including the study participants) in May-June 2019. A questionnaire form consisting of 24 topics was applied to the participants before the training presentation. When comparisons between groups were analyzed according to the answers given by the participants to some questions, it was found that 57.1% of the group with a good average of knowledge, attitude and behavior score reflecting the level of communication with parents with vaccine hesitancy had received training on vaccines and their characteristics, while 43.6% of the group with a poor average had received this training, and the difference was statistically significant (p=0.008). Parents with vaccine refusal were most hesitant about Measles-Mumps-Rubella (MMR) vaccine (87.7%). Healthcare professionals play a very important role in the provision of healthcare services and in the decision-making of families about vaccination with the counseling they provide all over the world. To reduce vaccine hesitancy, continuous education activities on vaccination for health professionals, the creation of educational materials for public education, the use of mass media, and legal regulations can be made.

Özet

Aşılar, 20. yüzyılda diğer sağlık gelişmelerinden daha fazla hayat kurtarmıştır. Yenidoğan/çocuk hastalık ve ölümlerini azaltmaya yönelik en uygun maliyetli programlardan biri, çocukların toplumda yaygın olarak görülen aşıyla önlenebilir hastalıklara karşı aşılanmasıdır. Türkiye, aşılama oranlarını artırarak aşıyla önlenebilir hastalıkların görülme sıklığını önemli ölçüde azaltmayı başaran ülkelerden biri olmuştur. Günümüzde Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı aşılama takviminde 13 farklı hastalık için aşı yer almakta olup, uygulanacak tüm aşılar (aşılama takvimi) Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı Bağışıklama Danışma Kurulu tarafından belirlenmekte ve sürekli olarak güncellenmektedir. Çalışmamız kesitsel tanımlayıcı bir araştırma olup, bu çalışmaya toplam 410 aile hekimi ve aile sağlığı çalışanı dahil edildi. Mayıs-Haziran 2019'da aralarında çalışma katılımcılarının da yer aldığı aile hekimleri ve aile sağlığı çalışanlarına 18 grup halinde aşılar, aşı tereddütleri, iletişim ve danışmanlık konularında interaktif bir eğitim toplantısı düzenlendi. Katılımcılara eğitim sunumundan önce 24 başlıktan oluşan bir anket formu uygulandı. Katılımcıların bazı sorulara verdikleri yanıtlara göre gruplar arası karşılaştırmalar analiz edildiğinde, aşı tereddütü olan ebeveynlerle iletişim düzeylerini yansıtan bilgi, tutum ve davranış puan ortalamaları daha iyi olan grubun %57.1'inin, ortalaması kötü olan grubun ise %43.6'sının aşılar ve aşıların özellikleri konusunda eğitim aldığı belirlendi ve gruplar arasındaki farkın istatistiksel olarak anlamlı düzeyde olduğu bulundu (p=0.008). Aşıyı reddeden ebeveynler en çok Kızamık-Kabakulak-Kızamıkçık (measles-mumps-rubella, MMR) aşısı konusunda tereddüt gösteriyordu (%87.7). Sağlık profesyonelleri dünyanın her yerinde verdikleri danışmanlık ile sağlık hizmetlerinin sunumunda ve ailelerin aşı konusunda karar vermesinde çok önemli bir rol oynamaktadır. Aşı tereddütünü azaltmak için sağlık çalışanlarına yönelik aşı konusunda sürekli eğitim faaliyetleri, toplumsal eğitime yönelik eğitim materyallerinin oluşturulması, kitle iletişim araçlarının kullanımı ve yasal düzenlemeler gibi alanlarda çalışmalar yürütülebilir.

Notes

Birinci Basamak Sağlık Personelinin Aşılama Yaklaşımları ve Çocukluk Çağı Aşı Tereddütü Olan Ebeveynlerle İletişim Düzeyleri

Files

jmvi.2023.79.pdf

Files (465.3 kB)

Name Size Download all
md5:e1b62abbd63ea66a4d806af57b0ed5a6
465.3 kB Preview Download

Additional details

References

 • 1. Rodrigues CMC, Plotkin SA. Impact of Vaccines; Health, Economic and Social Perspectives. Front Microbiol 2020; 11: 1526.
 • 2. Rémy V, Zöllner Y, Heckmann U. Vaccination: the cornerstone of an efficient healthcare system. J Mark Access Health Policy 2015; 3: 27041.
 • 3. Brenzel L, Claquin P. Immunization programs and their costs. Soc Sci Med 1994; 39(4): 527-36.
 • 4. Orenstein WA, Ahmed R. Simply put: Vaccination saves lives. Proc Natl Acad Sci U S A 2017; 114(16): 4031-3.
 • 5. Özceylan G, Toprak D, Esen ES. Vaccine rejection and hesitation in Turkey. Hum Vaccin Immunother 2020; 16(5): 1034-9.
 • 6. Kayser V, Ramzan I. Vaccines and vaccination: history and emerging issues. Hum Vaccin Immunother 2021; 17(12): 5255-68.
 • 7. Kurt O, Küçükkelepçe O, Öz E, Doğan Tiryaki H, Parlak ME. Childhood Vaccine Attitude and Refusal among Turkish Parents. Vaccines (Basel) 2023; 11(8): 1285.
 • 8. Nathanson N, Kew OM. From emergence to eradication: the epidemiology of poliomyelitis deconstructed. Am J Epidemiol 2010; 172(11): 1213-29.
 • 9. Andre FE, Booy R, Bock HL, Clemens J, Datta SK, John TJ, et al. Vaccination greatly reduces disease, disability, death and inequity worldwide. Bull World Health Organ 2008; 86(2): 140-6.
 • 10. Fine PE. Herd immunity: history, theory, practice. Epidemiol Rev 1993; 15(2): 265-302.
 • 11. Chapman AR, Brunelli L, Forman L, Kaempf J. Promoting children's rights to health and well-being in the United States. Lancet Reg Health Am 2023; 25: 100577.
 • 12. Schuster M, Eskola J, Duclos P; SAGE Working Group on Vaccine Hesitancy. Review of vaccine hesitancy: Rationale, remit and methods. Vaccine 2015; 33(34): 4157-60.
 • 13. Larson HJ, Jarrett C, Schulz WS, Chaudhuri M, Zhou Y, Dube E, et al; SAGE Working Group on Vaccine Hesitancy. Measuring vaccine hesitancy: The development of a survey tool. Vaccine 2015; 33(34): 4165-75.
 • 14. Dubé E, Gagnon D, Nickels E, Jeram S, Schuster M. Mapping vaccine hesitancy--country-specific characteristics of a global phenomenon. Vaccine 2014; 32(49): 6649-54.
 • 15. Yorulmaz DS, Karadeniz H. Vaccination Refusal Debate on Social Media in Turkey: A Content Analysis of the Comments on Instagram Blogs. Iran J Public Health 2022; 51(3): 615-23.
 • 16. Hatmal MM, Al-Hatamleh MAI, Olaimat AN, Hatmal M, Alhaj-Qasem DM, Olaimat TM, et al. Side Effects and Perceptions Following COVID-19 Vaccination in Jordan: A Randomized, Cross-Sectional Study Implementing Machine Learning for Predicting Severity of Side Effects. Vaccines (Basel) 2021; 9(6): 556.
 • 17. Shen SC, Dubey V. Addressing vaccine hesitancy: Clinical guidance for primary care physicians working with parents. Can Fam Physician 2019; 65(3): 175-81.
 • 18. Suhail MK, Moinuddin A. Evaluation of strategies against vaccine hesitancy in the COVID-19 and Indian context-A systematic review. J Educ Health Promot 2023; 12: 142.
 • 19. Leask J, Kinnersley P, Jackson C, Cheater F, Bedford H, Rowles G. Communicating with parents about vaccination: a framework for health professionals. BMC Pediatr 2012; 12: 154.
 • 20. Bozkurt HB, An overview of vaccine refusal and review of the literature. Kafkas J Med Sci 2018; 8(1): 71-6.
 • 21. Erdoğan A, Güven K, Şahin AR, Okyay RA. Understanding the approach of family physicians in Turkey to the problem of vaccine rejection. Hum Vaccin Immunother 2021; 17(6): 1693-8.
 • 22. Simsek AÇ, Arabulan E, Tavukçu N, Çankaya S, Gulhan B, Ozkaya-Parlakay A. Evaluatıon of adverse events following immunization reported during national immunization programs (Between 2017-2019 in Ankara Province). Hum Vaccin Immunother 2021; 17(7): 2145-8.
 • 23. Republic of Türkiye Ministry of Health, Ankara, Türkiye. Turkey's National Immunization Program. Available at: https://covid19asi.saglik.gov.tr/EN-80229/turkeys-national-immunization-program--.html [Accessed June 01, 2023].
 • 24. Argüt N, Yetim A, Gökçay G. The Factors Affecting Vaccination Acceptance. Çocuk Dergisi 2016; 16(1-2): 16-24.
 • 25. Yalçin SS, Kömürlüoğlu A, Topaç O. Rates of childhood vaccine refusal in Turkey during 2016-2017: Regional causes and solutions. Arch Pediatr 2022; 29(8): 594-8.
 • 26. Jacobson RM, St Sauver JL, Finney Rutten LJ. Vaccine Hesitancy. Mayo Clin Proc 2015; 90(11): 1562-8.
 • 27. Pierz AJ, Rauh L, Masoud D, Cruz AK, Palmedo PC, Ratzan SC, et al. Supporting US healthcare providers for successful vaccine communication. BMC Health Serv Res 2023; 23(1): 423.
 • 28. Bağcı H, Egici MT, Öztaş D, Gençer MZ, Nizamoğlu Mercan G. The Effect of Family Medicine Implementation on Primary Health Care Services: Northeast Anatolia Region Evaluation. Haydarpasa Numune Med J 2021; 61(2): 209-16.
 • 29. Tchoualeu DD, Fleming M, Traicoff DA. A systematic review of pre-service training on vaccination and immunization. Vaccine 2023; 41(20): 3156-70.
 • 30. Phadke VK, Bednarczyk RA, Salmon DA, Omer SB. Association Between Vaccine Refusal and Vaccine-Preventable Diseases in the United States: A Review of Measles and Pertussis. JAMA 2016; 315(11): 1149-58. Erratum in: JAMA 2016; 315(19): 2125. Erratum in: JAMA 2016; 315(19): 2125.
 • 31. Feikin DR, Lezotte DC, Hamman RF, Salmon DA, Chen RT, Hoffman RE. Individual and community risks of measles and pertussis associated with personal exemptions to immunization. JAMA 2000; 284(24): 3145-50.
 • 32. Brown KF, Long SJ, Ramsay M, Hudson MJ, Green J, Vincent CA, et al. U.K. parents' decision-making about measles-mumps-rubella (MMR) vaccine 10 years after the MMR-autism controversy: a qualitative analysis. Vaccine 2012; 30(10): 1855-64.
 • 33. Hayman DTS. Measles vaccination in an increasingly immunized and developed world. Hum Vaccin Immunother 2019; 15(1): 28-33.
 • 34. Aquino F, Donzelli G, De Franco E, Privitera G, Lopalco PL, Carducci A. The web and public confidence in MMR vaccination in Italy. Vaccine 2017; 35(35 Pt B): 4494-8.
 • 35. DeStefano F. Vaccines and autism: evidence does not support a causal association. Clin Pharmacol Ther 2007; 82(6): 756-9.
 • 36. Honda H, Shimizu Y, Rutter M. No effect of MMR withdrawal on the incidence of autism: a total population study. J Child Psychol Psychiatry 2005; 46(6): 572-9.
 • 37. Üzüm Ö, Eliaçık K, Hortu Örsdemir H, Karadağ Öncel E. Factors Affecting the Immunization Approaches of Caregivers: An Example of a Teaching and Research Hospital. J Pediatr Inf 2019; 13(3): 144-9.
 • 38. Ruijs WL, Hautvast JL, van IJzendoorn G, van Ansem WJ, Elwyn G, van der Velden K, et al. How healthcare professionals respond to parents with religious objections to vaccination: a qualitative study. BMC Health Serv Res 2012; 12: 231.
 • 39. Kaufman J, Ryan R, Walsh L, Horey D, Leask J, Robinson P, et al. Face-to-face interventions for informing or educating parents about early childhood vaccination. Cochrane Database Syst Rev 2018; 5(5): CD010038.
 • 40. Dubé E, Laberge C, Guay M, Bramadat P, Roy R, Bettinger J. Vaccine hesitancy: an overview. Hum Vaccin Immunother 2013; 9(8): 1763-73.
 • 41. Larson HJ, Cooper LZ, Eskola J, Katz SL, Ratzan S. Addressing the vaccine confidence gap. Lancet 2011; 378(9790): 526-35.