Other Open Access

Verejná správa a spoločnosť 2/2022

Michal Jesenko (red.)

Editor(s)
Eva Mihaliková; Darina Koreňová

Public Administration and Society

Verejná správa a spoločnosť je vedecký časopis fakulty, ktorý uverejňuje vedecké príspevky, príspevky do diskusie a recenzie obsahovo orientované na teóriu a prax verejnej správy. Poslaním časopisu je publikovať významné výsledky vedeckého výskumu z oblasti verejnej správy a príbuzných disciplín súvisiacich so študijným profilom a vedeckým zameraním fakulty. Časopis vychádza v printovej aj elektronickej verzii. (www.vsas.fvs.upjs.sk)

URL: https://vsas.fvs.upjs.sk/ 

Public Administration and Society is a scientific journal publishing scientific academic articles, contributions to discussion and reviews having the content orientation on the theory and practice of Public Administration. The mission of the Journal is to publish significant results of the scientific scholarly researches regarding the area of public administration and related disciplines which are connected with the study profile and scientific bias of our Faculty. The Scientific Journal is issued in print and an electronic version.

Files (6.4 MB)
Name Size
vss-2-2022.pdf
md5:2bc7ca552051d583ada1c0f93dbbbf30
6.4 MB Download
14
10
views
downloads
Views 14
Downloads 10
Data volume 63.9 MB
Unique views 13
Unique downloads 9

Share

Cite as