Journal article Open Access

Assessing the Competencies of the Medical Faculty Graduates within the frame of Pre-Graduate Medical Education National Core Curriculum

Namal, Fatih

Özet

Tanımlayıcı tipte tasarlanan bu çalışmada tıp eğitiminde Ulusal Çekirdek Eğitim Programı (ÇEP)-2014’e göre hekimlerin yeterliliklerinin belirlenmesi, mevcut eğitim çıktıları için veri tabanı oluşturulması, tıp fakültesi eğitim müfredatı hazırlanırken mezun yeterlilikleri göz önüne alınarak eğitime yönelik önerilerde bulunulması hedeflenmiştir. Bu amaçla çalışmaya belirlenmiş asker hastaneleri ve askeri birinci basamak muayene merkezlerinde görev yapan hekimler ile Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde görev yapan uzmanlık öğrencisi hekimlerden soru formuna cevap vermeyi kabul eden toplam 501 hekim dahil edilmiştir. Veriler araştırmacı tarafından 10 Mart 2016-30 Haziran 2016 tarihleri arasında katılımcılarla yüz yüze görüşülerek toplanmıştır. Hekimlerin temel hekimlik uygulamaları ile ilgili aldıkları puanlar altı ana başlık altında toplanmış ve Ulusal ÇEP-2014’te belirlenmiş olan asgari düzeylerle karşılaştırılmıştır. Araştırma sonucunda “öykü alma” uygulamalarından 161 (%32.1) katılımcı, “kayıt tutma, raporlama ve bildirim” uygulamalarından 78 (%15.6) katılımcı, “koruyucu hekimlik ve toplum hekimliği uygulamaları” için 72 (%14.4) katılımcı, “girişimsel ve girişimsel olmayan uygulamalar” için 62 (%12.4) katılımcı, “laboratuvar testleri ve ilgili diğer işlemler” uygulamalarından 26 (%5.2) katılımcı ve “genel ve soruna yönelik fizik muayene” uygulamalarından 25 (%5.0) katılımcı yeterli olarak bulunmuştur. Hekimlerin özellikle adli tıp ve kadın hastalıkları ve doğum alanlarındaki uygulamalarda tıp fakültesinde yeterli eğitimi alamadıkları tespit edilmiştir. Katılımcıların en düşük yeterlilik gösterdiği “genel ve soruna yönelik fizik muayene” ve “laboratuvar testleri ve ilgili diğer işlemler başlığı” altında belirlenmiş uygulamalar başta olmak üzere tüm uygulama alanlarının geliştirilmesine yönelik önlemleri içerecek müfredat programlarının hazırlanması gerektiği sonucuna varılmıştır.

Abstract

In this descriptive study, it is aimed to determine the competencies of physicians according to NCC-2014, to create databases for current educational output, to consider graduate competencies while preparing medical faculty training curriculum and to make suggestions for education. For this purpose, a total of 501 physicians agreed to answer the questionnaire and working in designated military hospitals and military primary care examination centers and residents at Ankara University Faculty of Medicine Hospital were included in the study. The data were collected by the researcher by face-to-face interviews with the participants between 10 March 2016 and 30 June 2016. The scores of the physicians regarding the basic medical practices were collected under six main topics and compared with the minimum levels described in NCC-2014. As a result of the study, 161 (32.1%) participants were adequate in “history taking” applications, 78 (15.6%) participants were adequate in “recording, reporting and notification”, 72 (14.4%) participants were competent in “preventive medicine and community medicine practice”, 62 (12.4%) participants were competent in “interventional and noninterventional practice”, 26 (5.2%) participants were competent in “laboratory tests and other related procedures”, and 25 (5.0%) participants were competent in “general and problem focused physical examinations”. It has been determined that physicians do not receive adequate training in the medical faculty, especially in the field of forensic medicine and obstetrics and gynecology. Curriculum programs should be prepared that will include measures for the development of all application areas, especially the practices determined under the heading of “general and problem focused physical examinations” and “laboratory tests and other related procedures”, where the participants have the lowest proficiency.

Mezuniyet Öncesi Tıp Eğitimi Ulusal Çekirdek Eğitim Programı Çerçevesinde Tıp Fakültesi Mezunlarının Yeterliliklerinin Değerlendirilmesi
Files (693.9 kB)
Name Size
lms.2022.23.pdf
md5:d1fb106eba276d8803c89e43437ab1bc
693.9 kB Download
 • ‎1. Oliva PF, Gordon II WR (eds). Developing the Curriculum (8th edition). 2012, Pearson Education, US).‎

 • ‎2. Tanner D, Tanner LN. Curriculum Development: Theory Into Practice /2nd edition). 1980, Publishing Company, New ‎York.‎

 • ‎3. Dent J, Harden RM. A practical guide for medical teachers (4th edition). 2013, Elsevier Health Sciences, USA.‎

 • ‎4. Namal F. Mezuniyet Öncesi Tıp Eğitimi Ulusal Çekirdek Eğitim Programı Çerçevesinde Tıp Fakültesi Mezunlarının ‎Yeterliliklerinin Değerlendirilmesi. Tıpta Uzmanlık Tezi, Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Gülhane Tıp Fakültesi, Halk Sağlığı ‎Anabilim Dalı Başkanlığı, Ankara, 2016.‎

 • ‎5. Lawson HA. Renewing the Core Curriculum. Quest 2007; 59(2): 219-43.‎

 • ‎6. Harden RM, Davis MH. AMEE Medical Education Guide No. 5. The core curriculum with options or special study ‎modules. Med Teach 1995; 17(2): 125-48.‎

 • ‎7. Iobst WF, Sherbino J, Cate OT, Richardson DL, Dath D, Swing SR, et al. Competency-based medical education in ‎postgraduate medical education. Med Teach 2010; 32(8): 651-6.‎

 • ‎8. Coskun O, Kiyak YS, Oztas D, Erdem O, Budakoglu II. Skills in National Core Curriculum: National Survey of Primary ‎Care Physicians in Turkey. Konuralp Medical Journal 2021; 13(2): 357-69.‎

 • ‎9. Gürpınar E, Coşkun HŞ, Şenol Y, Boneval C, Alimoğlu MK, Gültekin M. Mezuniyet Öncesi Tıp Eğitimi Programını Ulusal ‎Çekirdek Eğitim Programına Göre Gözden Geçirme: Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Deneyimi. Akd Tıp D 2015; 1(1): ‎‎12-24.‎

 • ‎10. Tyler RW (ed). Basic Principles of Curriculum and Instruction. 2013, University of Chicago Press, Chicago. ‎

 • ‎11. Frank JR, Snell LS, Cate OT, Holmboe ES, Carraccio C, Swing SR, et al. Competency-based medical education: ‎theory to practice. Med Teach 2010; 32(8): 638-45.‎

 • ‎12. Ulusal Cep-2020 U. C. G., Ulusal Cep-2020 U. Y. V. Y. C. G., Ulusal Cep-2020 D. S. B. B. C. G. Medical Faculty - ‎National Core Curriculum 2020. Tıp Eğitimi Dünyası 2020; 19(57-1): 1-146.‎

 • ‎13. Ceylan S. Pratisyen Hekimlerin Ulusal Çekirdek Eğitim Programında Yer Alan Uygulamalı Beceriler Konusundaki ‎Deneyim ve Düşüncelerinin Değerlendirilmesi. Yüksek Lisans Tezi, Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Tıp ‎Eğitimi Anabilim Dalı, Ankara, 2009. ‎

 • ‎14. Barnsley L, Lyon PM, Ralston SJ, Hibbert EJ, Cunningham I, Gordon FC, et al. Clinical skills in junior medical officers: ‎a comparison of self-reported confidence and observed competence. Med Educ 2004; 38(4): 358-67.‎

 • ‎15. Atılgan B. Tıp Fakültesi Öğrencilerinin Gözünden Acil Uzaktan Öğretim Sürecinin Değerlendirilmesi. Sürekli Tıp Eğitimi ‎Dergisi 2021; 29(6): 396-4.‎

 • ‎16. Sayek İ, Odabaşı O, Kiper N. Türk Tabipleri Birliği Mezuniyet Öncesi Tıp Eğitimi Raporu 2010. 2010, Türk Tabipleri ‎Birliği Yayınları, Ankara. ‎

 • ‎17. Telatar TG, Özsırkıntı H, Temel T, Arslan S, Polat H, Yaşa Z. Dönem VI Öğrencilerinin İntörnlük Eğitimi Sonundaki ‎Mesleki Beceri Düzeylerinin Saptanması. Hacettepe Tıp Dergisi 2005; 36(4): 239-47. ‎

 • ‎18. İnandı T, Güraksın A. TUS ve Tıp Eğitimine Etkileri. Toplum ve Hekim 1996; 11(73): 65-6. ‎

 • ‎19. Özen Kutanis R, Tunç T, Tunç M. Tıpta Uzmanlık Eğiticileri ve Uzmanlık Öğrencileri Tıpta Uzmanlık Sınavı'nı (TUS) ‎Nasıl Algılıyor? Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri 2011; 11(4): 1991-2004.‎

 • ‎20. Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü. 23481 sayılı Nöbet Hizmetleri ve Acil Sağlık Hizmetleri ‎Genelgesi. 16.12.2005.‎

 • ‎21. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı, Ankara, Türkiye. Tıpta Uzmanlık Kurulunca Kabul Edilen Müfredatlar. Available ‎at: https://tuk.saglik.gov.tr/TR-82498/mufredatlar.html [Accessed September 26, 2020].‎

 • ‎22. Türkiye Büyük Millet Meclisi Araştırma Komisyonu, Ankara, Türkiye. Türkiye'de Tıp Eğitimi Öğrenci Boyutu (Cilt 1). ‎‎1991, Milli Eğitim Basımevi, Ankara. pp:33-108.‎

 • ‎23. Stillman PL, Regan MB, Swanson DB, Case S, McCahan J, Feinblatt J, Smith SR, Willms J, Nelson DV. An assessment ‎of the clinical skills of fourth-year students at four New England medical schools. Acad Med 1990; 65(5): 320-6. ‎

 • ‎24. Fischer T, Chenot JF, Simmenroth-Nayda A, Heinemann S, Kochen MM, Himmel W. Learning core clinical skills--a ‎survey at 3 time points during medical education. Med Teach 2007; 29(4): 397-9. ‎

 • ‎25. Moercke AM, Eika B. What are the clinical skills levels of newly graduated physicians? Self-assessment study of an ‎intended curriculum identified by a Delphi process. Med Educ 2002; 36(5): 472-8.‎

12
21
views
downloads
Views 12
Downloads 21
Data volume 14.6 MB
Unique views 11
Unique downloads 20

Share

Cite as