Journal article Open Access

Impact of Cooperation Established Between Physicians and Nurses Working at Surgical Clinics on The Tendency of Nurses to Make Medical Errors

Esenkaya, Derya; Aydın Akbuğa, Gökçen

Abstract

The aim of this study is to determine the effect of cooperation between physicians and nurses working in surgical clinics on the tendency of nurses to make medical errors. The research was carried out in a descriptive manner at Yozgat Bozok University Research and Application Center surgical units between April-May 2021. 130 surgical nurses and 40 surgeons were included in the study. In the evaluation of the data, independent two-sample t-test, Mann-Whitney U test, one-way analysis of variance, Duncan test, Kruskal Wallis test, Pearson correlation coefficient, and regression analysis were used. When the Jefferson Physician and Nurse Professional Collaboration Scale mean scores of physicians and nurses were examined; the mean score of nurses was 52.2±5.8, and the mean score of physicians was 50.7±4.6. Nurses' Malpractice Tendency Scale mean score was determined as 236.1±16.5. It was determined that when the Jefferson Physician and Nurse Professional Collaboration Scale score of the nurses increased by one unit, the Malpractice Tendency Scale score increased by 1.247. Statistically, it was determined that there was a weak positive relationship (p<0.05). The existence of a healthy and effective cooperation system between physicians and nurses in surgical units is important in preventing medical errors. In our study, it was determined that the physician-nurse relationship in surgical units had an effect on the medical error tendency of nurses. In line with the data obtained, it is recommended to measure the reflections of the trainings on the cooperation in order to increase the effective trainings in changing the professional communication within the team on doctor-nurse cooperation in a positive way and to strengthen the concrete data.

Özet

Bu çalışma cerrahi kliniklerde çalışan hekim ve hemşireler arasındaki iş birliğinin hemşirelerin tıbbi hata yapma eğilimlerine etkisini belirlemek amacıyla yapılmıştır. Araştırma, Yozgat Bozok Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Merkezi cerrahi birimlerinde Nisan-Mayıs 2021 tarihleri arasında tanımlayıcı olarak gerçekleştirildi. Çalışmaya 130 cerrahi hemşiresi ve 40 cerrah dahil edildi. Verilerin değerlendirilmesinde bağımsız iki örneklemli t testi, Mann-Whitney U testi, tek yönlü varyans analizi, Duncan testi, Kruskal Wallis testi, Pearson korelasyon katsayısı ve regresyon analizi kullanılmıştır. Doktor ve hemşirelerin Jefferson Hekim ve Hemşire Mesleki İş Birliği Ölçeği puan ortalamalarına bakıldığında; hemşirelerin puan ortalaması 52.2±5.8, hekimlerin puan ortalaması 50.7±4.6 idi. Hemşirelerin Malpraktis Eğilim Ölçeği puan ortalaması ise 236.1±16.5 olarak belirlendi. Hemşirelerin Jefferson Hekim ve Hemşire Mesleki İş Birliği Ölçeği puanı bir birim arttığında Malpraktis Eğilim Ölçeği puanının 1.247 arttığı belirlendi. İstatistiksel olarak zayıf bir pozitif ilişki olduğu belirlendi (p<0.05). Cerrahi birimlerde hekim ve hemşireler arasında sağlıklı ve etkin bir iş birliği sisteminin varlığı tıbbi hataların önlenmesinde önemlidir. Çalışmamızda cerrahi birimlerde hekim-hemşire ilişkisinin hemşirelerin tıbbi hata eğilimleri üzerinde etkisi olduğu belirlendi. Elde edilen veriler doğrultusunda doktor-hemşire iş birliği konusunda ekip içi profesyonel iletişimin olumlu yönde değiştirilmesinde etkili eğitimlerin arttırılması ve somut verilerin güçlendirilmesi için eğitimlerin iş birliğine yansımalarının ölçülmesi önerilmektedir.

Cerrahi Kliniklerde Çalışan Hekim ve Hemşire İşbirliğinin Hemşirelerin Tıbbi Hata Yapma Eğilimi Üzerine Etkisi
Files (309.9 kB)
Name Size
lms.2022.21.v2.pdf
md5:847eb308a203a29b1a90fad9d7686574
309.9 kB Download
 • ‎1. İnce S. Hekim davranışlarının hemşirelerin stresle ‎başetme durumları üzerine etkisi. Hemşirelikte Araştırma ‎Geliştirme Dergisi 2014; 16(2): 41-53.‎

 • ‎2. House S, Havens D. Nurses' and Physicians' Perceptions ‎of Nurse-Physician Collaboration: A Systematic Review. J ‎Nurs Adm 2017; 47(3): 165-71.‎

 • ‎3. Karadakovan A, Eti Aslan F (eds). Care in Internal and ‎Surgical Diseases, 5th edition. 2020, Akademisyen ‎Kitabevi, Ankara, Türkiye.‎

 • ‎4. Robertson JJ, Long B. Suffering in Silence: Medical ‎Error and its Impact on Health Care Providers. J Emerg ‎Med 2018; 54(4): 402-9.‎

 • ‎5. Er F, Altuntaş S. Assessment of Causes and Conditions ‎of Making A Medical Error From Viewpoint of Nurses. ‎Journal of Health and Nursing Management 2016; 3(3): ‎‎132-9. ‎

 • ‎6. Lafçı D, Pehlivan S, Demiray G. Cerrahi Kliniklerinde ‎Çalışan Hekim ve Hemşirelerin Ekip Çalışmasına İlişkin ‎Görüşleri. Sağlık ve Hemşirelik Yönetimi Dergisi 2016; ‎‎3(2): 55-64.‎

 • ‎7. Akar G. Cerrahi Hemşirelerinin Kişilik Tipi ile Tıbbi Hata ‎Eğilimleri Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi. 2019, Yüksek ‎Lisans Tezi, Ordu Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, ‎Ordu, Türkiye.‎

 • ‎8. Boztepe H, Terzioğlu F. Sağlık Eğitiminde Meslekler ‎Arası Eğitim. Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi ‎‎2015; 18(3): 222-8.‎

 • ‎9. Güleç D, Seren İntepeler Ş. Tıbbi Hatalarda Tutum ‎Ölçeğinin Geliştirilmesi. Hemşirelikte Araştırma Geliştirme ‎Dergisi 2014: 15(3); 26-41.‎

 • ‎10. İşci N. Hastanede Çalışan Hemşirelerin Mesleki ‎Profesyonellik Düzeylerinin Tıbbi Hata Yapma Eğilimlerine ‎Etkisi. 2015, Doktora tezi, Atatürk Üniversitesi Sağlık ‎Bilimleri Enstitüsü, Erzurum, Türkiye.‎

 • ‎11. Yıldırım A, Aktaş T, Akdaş A. Tıp Fakültesi ve ‎Hemşirelik Yüksek Okulu Öğrencilerinde Hekim-Hemşire ‎İşbirliği. TSK Koruyucu Hekimlik Bülteni 2006; 5(3): 166-‎‎75.‎

 • ‎12. Özata M, Altunkan H. Hastanelerde Tıbbi Hata ‎Görülme Sıklıkları, Tıbbi Hata Türleri ve Tıbbi Hata ‎Nedenlerinin Belirlenmesi: Konya Örneği. Tıp Araştırmaları ‎Dergisi 2010; 8(2): 100-11.‎

 • ‎13. Elsous A, Radwan M, Mohsen S. Nurses and Physicians ‎Attitudes toward Nurse-Physician Collaboration: A Survey ‎from Gaza Strip, Palestine. Nurs Res Pract 2017; 2017: ‎‎7406278.‎

 • ‎14. Franco NP. Cordero MAW. Collaboration effort ‎between physicians and nurses: A feedback tool for the ‎review of the hospitals. International Journal of Nursing ‎‎2017: 4(1); 19-26.‎

 • ‎15. Mahboube L, Talebi E, Porouhan P, Orak RJ, Farahani ‎MA. Comparing the attitude of doctors and nurses toward ‎factor of collaborative relationships. J Family Med Prim ‎Care 2019; 8(10): 3263-7.‎

 • ‎16. Filizli G. Cerrahi Birimlerde Çalışan Hemşire ve ‎Hekimlerin İşbirliğine İlişkin Tutumlarının ‎Değerlendirilmesi. 2018, Yüksek Lisans Tezi, Tekirdağ ‎Namık Kemal Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü ‎Tekirdağ, Türkiye.‎

 • ‎17. Taylan S, Sultan A, Kadıoğlu S. Hemşirelik rolleri ve ‎özerklik. Hemşirelikte Araştırma Geliştirme Dergisi 2012; ‎‎14(3): 66-74.‎

 • ‎18. Vaziri S, Fakouri F, Mirzaei M, Afsharian M, Azizi M, ‎Arab-Zozani M. Prevalence of medical errors in Iran: a ‎systematic review and meta-analysis. BMC Health Serv ‎Res 2019; 19(1): 622.‎

 • ‎19. Cimiotti JP, Aiken LH, Sloane DM, Wu ES. Nurse ‎staffing, burnout, and health care-associated infection. Am ‎J Infect Control 2012; 40(6): 486-90.‎

 • ‎20. Karaman Özlü Z, Eskici V, Aksoy D, Özer N, Yayla A, ‎Avşar G. Cerrahi kliniklerde çalışan hemşirelerin ilaç ‎uygulama hatalarına yönelik görüş ve deneyimlerinin ‎belirlenmesi. Ankara Sağlık Bilimleri Dergisi 2015: 4(1); ‎‎83-103.‎

13
13
views
downloads
Views 13
Downloads 13
Data volume 4.0 MB
Unique views 10
Unique downloads 11

Share

Cite as