Book section Open Access

The evolution of electronic service of documents in (general, tax and enforcement) administrative proceedings

Szewczyk, Ewa

Analiza wprowadzonych do k.p.a. oraz o.p. rozwiązań w zakresie komunikacji elektronicznej pozwala na stwierdzenie, że proces informatyzacji postępowania administracyjnego ma charakter ewolucyjny. Na przestrzeni ostatnich 20 lat, począwszy od wprowadzenia pierwszej regulacji pozwalającej na kontaktowanie się z organem administracji za pomocą poczty elektronicznej, w postępowaniu administracyjnym zaszły daleko idące zmiany. Obecnie forma dokumentu elektronicznego oraz tradycyjna forma papierowa są równorzędnymi formami załatwiania spraw w postępowaniu administracyjnym i wywołują takie same skutki prawne. Jednak, mimo że obecnie wszelka komunikacja między organem administracji a stroną odbywać się może przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, a przesyłane dokumenty mogą mieć postać elektroniczną, wydaje się, że ustawodawca nie powiedział w tym zakresie ostatniego słowa. Nadal bowiem można dostrzec pewne braki w uregulowaniu omawianej problematyki. Za najpoważniejszy z nich należy uznać to, że w postępowaniu administracyjnym – inaczej niż w postępowaniu sądowoadministracyjnym – nie przewidziano dotychczas elektronicznego dostępu do akt sprawy. Epidemia COVID-19 stała się swoistym katalizatorem zmian w sferze doręczeń elektronicznych i przyspieszyła planowane w tym zakresie zmiany prowadzące do przyznania prymatu elektronicznym doręczeniom pism zarówno w ogólnym postępowaniu administracyjnym (a co za tym idzie – również egzekucyjnym), jak i podatkowym.

 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego, consolidated text: JoL 2021, item 735.

 • Ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, consolidated text: JoL 2019, item 1438.

 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa, consolidated text: JoL 2020, item 1325.

 • Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, consolidated text: JoL 2019, item 700.

 • Ustawa z dnia 12 lutego 2010 r. o zmianie ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz niektórych innych ustaw, JoL 2010 No. 40, item 230.

 • Ustawa z dnia 10 stycznia 2014 r. o zmianie ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz niektórych innych ustaw, JoL 2014, item 183.

 • Regulation (EU) No 910/2014 of the European Parliament and of the Council of 23 July 2014 on electronic identification and trust services for electronic transactions in the internal market and repealing Directive 1999/93/EC, OJ EU L 257, 28.8.2014, p. 73.

 • Ustawa z dnia 10 września 2015 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw, JoL 2015, item 1649.

 • Ustawa z dnia 7 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego oraz niektórych innych ustaw, JoL 2017, item 935.

 • Judgment of the WSA in Warsaw of 5 December 2011, II SA/Wa 1934/11, CBOSA.

 • Judgment of NSA of 22 March 2019, II FSK 937/17, LEX 2705380.

 • Rządowy projekt ustawy o doręczeniach elektronicznych, https://www.sejm.gov.pl/sejm9. nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=239 [accessed: 26.06.2022].

 • Chałubińska-Jentkiewicz K., Karpiuk M., Prawo nowych technologii. Wybrane zagadnienia, Warszawa 2015, LEX.

 • Etel L. (ed.), Ordynacja podatkowa. Komentarz, LEX/el 2020.

 • Janowski J., Trendy cywilizacji informacyjnej. Nowy technototalitarny porządek świata, Warszawa 2019.

 • Kędziora R., Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, LEX/el 2017

 • Kmieciak Z., Chróścielewski W. (eds), Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, Warszawa 2021.

 • Ruczkowski P., Komunikacja elektroniczna w polskim i niemieckim postępowaniu administracyjnym w ujęciu komparatystycznym [in:] I. Niżnik-Dobosz (ed.), Zastosowanie idei public governance w prawie administracyjnym, Warszawa 2014.

8
6
views
downloads
All versions This version
Views 88
Downloads 66
Data volume 1.1 MB1.1 MB
Unique views 88
Unique downloads 66

Share

Cite as