Journal article Open Access

İbn Arabî'ye göre Firavun'un İmanı ve Alâeddin el-Buhârî'nin Konuya Dair Eleştirileri

TİRYAKİ, Mervenur

Öz: İbn Arabî, İslam düşünce tarihinin en önemli simalarından biridir. Onu düşünce tarihinde bu derece önemli kılan unsur, Sünni Kelam paradigmasının dışına çıkarak ontolojiden epistemolojiye kadar yeni bir sistem inşa etmesi ve tasavvufu yalnızca ahlaki gelişim süreci olmaktan çıkarıp külli bir ilmî disiplin hâline getirmesidir. Bu sebeple birçok tartışmaya konu olmuş, lehte ve aleyhte hakkında birçok eser kaleme alınmıştır. Alâeddin el-Buhârî, Ibn Arabî’yi ve onun vahdet-i vücûd sistemini eleştiren en önemli muarızlardan biridir. O, İbn Arabî ve vahdet-i vücûd öğretisine yönelik muhtelif eleştirilerini müstakil bir eserde toplamıştır. Bu eleştirilerden biri de Firavun’un imanının sıhhatine dairdir. İbn Arabî genel kabulün aksine Firavun’un iman üzere öldüğünü iddia eder. Alâeddin el-Buhârî, nasstan deliller ileri sürerek İbn Arabî'nin bu iddiasına karşı çıkar. Firavun'un imanının geçerli olmadığı hususunda Müslüman âlimler arasında icmanın bulunması, Buhârî'nin en temel argümanıdır. Biz, bu çalışmamızda İbn Arabî’nin Firavun’un imanına dair düşüncelerini tespit edip Buhârî’nin konuya dair eleştirilerini incelemeye gayret edeceğiz.

Citation/©: Tiryaki, M. (2022). İbn Arabî'ye göre Firavun'un İmanı ve Alâeddin el-Buhârî'nin Konuya Dair Eleştirileri. Theosophia, 4, 61-76.
Files (808.1 kB)
Name Size
04_04_mtiryaki.pdf
md5:b610a0e315bc80e4bb0570be8155a8c5
808.1 kB Download
124
100
views
downloads
All versions This version
Views 124124
Downloads 100100
Data volume 80.8 MB80.8 MB
Unique views 119119
Unique downloads 9595

Share

Cite as