Book section Open Access

Can a state limit the processing of asylum applications (evaluation of the provisions of the Pushback Act)

Baranowska, Grażyna

The obligation to process refugee applications arises from the Convention Relating to the Status of Refugees, EU law, case law of the European Court of Human Rights and a number of human rights treaties. The Universal Declaration of Human Rights explicitly states that every human being has the right to seek asylum (Art. 14 (1)), with the term asylum meaning a situation of seeking international protection.

  • Konwencja genewska dotycząca statusu uchodźców dnia 28 lipca 1951 r., Dz.U. z 1991 r. Nr 119, poz. 515 i 517, https://www.unhcr.org/pl/wp-content/uploads/sites/22/2016/12/konwencja_genewska.pdf.

  • Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/32/UE z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie wspólnych procedur udzielania i cofania ochrony międzynarodowej tzw. dyrektywa proceduralna, Dz. Urz. UE L 180 z 29.06.2013 r., s. 60–95, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32013L0032.

  • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/399 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie unijnego kodeksu zasad regulujących przepływ osób przez granice (kodeks graniczny Schengen), Dz. Urz. L 77 z 23.03.2016 r., s. 1–55, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0399&from=PL.

  • M. Półtorak, Czy można odmówić przyjęcia wniosku o ochronę międzynarodową i kiedy uznaje się go za złożony?, w: W. Klaus (red.), Poza prawem. Prawna ocena działań państwa polskiego w reakcji na kryzys humanitarny na granicy polsko-białoruskiej, Warszawa 2022, s. 5–7.

  • Wyrok ETPCz z dnia 23 lipca 2020 r. w sprawie M. K. i inni przeciwko Polsce, 40503/17, 42902/17 i 43643/17, HUDOC.

  • Wyrok ETPCz z dnia 8 lipca 2021 r. w sprawie D. A. i inni przeciwko Polsce, sprawa nr 51246/17, ECLI:CE:ECHR:2021:0708JUD005124617.

  • Ustawa z dnia 14 października 2021 r. o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw, Dz.U. z 2021 r., poz. 1918, https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20210001918/T/D20211918L.pdf

  • M. Górski, Czy deportacja na Białoruś jest legalna, czyli czy Białoruś może być uznana za bezpieczne państwo trzecie?, w: W. Klaus (red.), Poza prawem. Prawna ocena działań państwa polskiego w reakcji na kryzys humanitarny na granicy polsko-białoruskiej, Warszawa 2022, s. 16–17.

  • Raport Grupy Granica. Kryzys humanitarny na pograniczu polsko-białoruskim, https://grupagranica.pl/files/Raport-GG-Kryzys-humanitarny-napograniczu-polsko-bialoruskim.pdf.

20
19
views
downloads
All versions This version
Views 2020
Downloads 1919
Data volume 3.0 MB3.0 MB
Unique views 1919
Unique downloads 1919

Share

Cite as