Journal article Open Access

Is the guaranteed health care coverage for long-term nursing home care considered limited by the payer of the National Health Fund?

Stasiak, Elżbieta; Stasiak, Karolina; Stasiak, Łucja; Deluga, Alina; Wasil, Anna

Stasiak Elżbieta, Stasiak Karolina, Stasiak Łucja, Deluga Alina, Wasil Anna. Is the guaranteed health care coverage for long-term nursing home care considered limited by the payer of the National Health Fund? Journal of Education, Health and Sport. 2017;7(5):24-41. eISSN 2391-8306. DOI http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.569331

http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs/article/view/4430

 

 

 

 

The journal has had 7 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. Part B item 1223 (26.01.2017).

1223 Journal of Education, Health and Sport eISSN 2391-8306 7

© The Author (s) 2017;

This article is published with open access at Licensee Open Journal Systems of Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland

Open Access. This article is distributed under the terms of the Creative Commons Attribution Noncommercial License which permits any noncommercial use, distribution, and reproduction in any medium,

provided the original author(s) and source are credited. This is an open access article licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non Commercial License

(http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/) which permits unrestricted, non commercial use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.

This is an open access article licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non Commercial License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/) which permits unrestricted, non commercial

use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.

The authors declare that there is no conflict of interests regarding the publication of this paper.

Received: 02.04.2017. Revised: 18.03.2017. Accepted: 25.04.2017.

 

 

 

Czy świadczenia zdrowotne gwarantowane w zakresie pielęgniarskiej opieki domowej długoterminowej powinny być świadczeniami limitowanymi przez płatnika NFZ?

 

Is the guaranteed health care coverage for long-term nursing home care considered limited by the payer of the National Health Fund?

 

Elżbieta Stasiak1, Karolina Stasiak2, Łucja Stasiak2, Alina Deluga3, Anna Wasil1

 

Katedra Onkologii i Środowiskowej Opieki Zdrowotnej, Zakład Onkologii1

STASIAK medical team2

Katedra Onkologii i Środowiskowej Opieki Zdrowotnej, Pracownia Pielęgniarstwa Środowiskowego3

 

 

Słowa kluczowe: kolejki oczekujących, niepełnosprawność, pielęgniarska opieka domowa długoterminowa, starość, świadczenia zdrowotne gwarantowane.

Keywords: waiting lists, disability, long-term home-based nursing care, old age, guaranteed health benefits.

 

 

Streszczenie

Osoba w wieku starszym, geriatrycznym a tym samym bardzo często z  niepełnosprawnością  jest zbyt skąpo i niedostatecznie  holistycznie zaopatrywana w realizację świadczeń zdrowotnych w środowisku domowym.

Jedną z form jaka funkcjonuje na rynku świadczeń zdrowotnych  i  dedykowanych osobom starszym i niepełnosprawnym jest pielęgniarska opieka domowa długoterminowa. Ten rynek świadczeń zdrowotnych od ponad 17 lat zorganizowały i prowadzą pielęgniarki jako samodzielna grupa zawodowa w oparciu o zawierane kontrakty z Narodowym Funduszem Zdrowia. Pomimo stale zwiększającego się zapotrzebowania na tego typu opiekę płatnik czyli Narodowy Fundusz Zdrowia traktuje te świadczenia jako limitowane. Świadczenia  te są najtańszą formą opieki na rynku świadczeń  zdrowotnych  skierowaną do osób starszych  i niepełnosprawnych. Wobec faktu, że społeczeństwo polskie starzeje się w bardzo szybkim tempie a tym samym zmaga się z wielochorobowością  należałoby  te świadczenia zdrowotne umieścić  w świadczeniach  gwarantowanych  nielimitowanych.

Zmiana ta wprowadziłaby ogromne oszczędności w ochronie zdrowia. Osoba, która ze względu na stan zdrowia kwalifikuje się do realizacji świadczeń zdrowotnych typu pielęgniarska opieka domowa długoterminowa, a z powodu braku miejsc jest wpisywana na listę osób oczekujących.

 

Summary

The elderly person in the geriatric age, and thus very often with a disability, is too sparingly provided with holistic health care services in the home environment.

One of the forms, which operates in the market of health care services and which is dedicated to the elderly and disabled is a long-term home-based nursing care. For over 17 years the market for health care services has been organized and led by nurses who are an independent professional group and whose actions have been based on the contracts with the National Health Fund. Despite the ever increasing demand for this type of care, the payer or the National Health Fund treats these benefits as limited. These benefits are for the payer the cheapest form of care addressed to the elderly and disabled. In view of the fact that Polish society is aging at a rapid rate and is thus faced with multiple morbidities, these health benefits should be guaranteed and unlimited.

This change would bring huge savings in health care. Due to the insufficient number of places, the person who is eligible for long-term home-based nursing care is put on a waiting list.

Files (889.9 kB)
Name Size
4430.pdf
md5:12ed8eb3181fce90f77f0109093161eb
889.9 kB Download
39
5
views
downloads
All versions This version
Views 3939
Downloads 55
Data volume 4.4 MB4.4 MB
Unique views 3939
Unique downloads 55

Share

Cite as