Journal article Open Access

China's Chang'e-5 landing site: Geology, stratigraphy, and provenance of materials

Yuqi Qian; Long Xiao; Qian Wang; James W. Head; Ruihong Yang; Yan Kang; Carolyn H. van der Bogert; Harald Hiesinger; Xiaoming Lai; Guoxing Wang; Yong Pang; Nai Zhang; Yuefeng Yuan; Qi He; Jun Huang; Jiannan Zhao; Jiang Wang; Siyuan Zhao

Data for: China’s Chang’e-5 landing site: Geology, stratigraphy, and provenance of materials
Data List: 
[1] "CE5_Geologic Map_4244N5053W_Qian2021.7z" for Figure 5 (Geological map of the CE-5 landing site)
[2] "CE5_Crater Counts_Landing Site.7z" for Figure 6 (CSFD measurements of the CE-5  landing site)
[3] "CE5_Distal Ejecta Distribution.7z" for Figure 7 (Ejecta distribution of major source craters in the Northern Oceanus Procellarum)

Reference
Qian, Y., Xiao, L., Wang, Q., Head, J.W., Yang, R., Kang, Y., van der Bogert, C.H., Hiesinger, H., Lai, X., Wang, G., Pang, Y., Zhang, N., Yuan, Y., He, Q., Huang, J., Zhao, J., Wang, J., Zhao, S., 2021. China’s Chang’e-5 landing site: Geology, stratigraphy, and provenance of materials. Earth Planet. Sci. Lett. 561, 116855. https://doi.org/10.1016/j.epsl.2021.116855

Contact
Yuqi Qian (yuqi_qian@cug.edu.cn, yuqii.qian@gmail.com), School of Earth Sciences, China University of Geosciences, Wuhan, China

Files (94.4 MB)
Name Size
CE5_Crater Counts_Landing Site.7z
md5:b7f1e13c922774d0a8fd10ea462f26cb
92.8 MB Download
CE5_Distal Ejecta Distribution.7z
md5:47b069758b5f8ee10fb681992bfd9852
255.7 kB Download
CE5_Geologic Map_4244N5053W_Qian2021.7z
md5:d356c087cf01ff2f99b08f2a9a2c39d7
1.3 MB Download
  • Qian, Y., Xiao, L., Wang, Q., Head, J.W., Yang, R., Kang, Y., van der Bogert, C.H., Hiesinger, H., Lai, X., Wang, G., Pang, Y., Zhang, N., Yuan, Y., He, Q., Huang, J., Zhao, J., Wang, J., Zhao, S., 2021. China's Chang'e-5 landing site: Geology, stratigraphy, and provenance of materials. Earth Planet. Sci. Lett. 561, 116855. https://doi.org/10.1016/j.epsl.2021.116855

198
53
views
downloads
All versions This version
Views 19899
Downloads 5321
Data volume 1.2 GB1.2 GB
Unique views 17893
Unique downloads 3511

Share

Cite as