Software Open Access

Neural Network Based 3D Tracking with a Graphene Transparent Focal Stack Imaging System

Zhang, Dehui; Xu, Zhen; Huang, Zhengyu; Gutierrez, Audrey Rose; Blocker, Cameron J.; Liu, Che-Hung; Lien, Miao-Bin; Cheng, Gong; Liu, Zhe; Chun, Il Yong; Fessler, Jeffrey A.; Zhong, Zhaohui; Norris, Theodore B.

Code in python for paper Neural Network Based 3D Tracking with a Graphene Transparent Focal Stack Imaging System. 

 

Files (32.4 kB)
Name Size
code.zip
md5:9315871cad855632a2331d698fee07c1
32.4 kB Download
135
9
views
downloads
All versions This version
Views 135126
Downloads 99
Data volume 291.3 kB291.3 kB
Unique views 123119
Unique downloads 99

Share

Cite as