Other Open Access

Inicijativa dr Milorad Stamenovic za reosnivanje zdravstvenih zadruga/predlog za javno slušanje u Narodnoj Skupstini Republike Srbije predat 27.01.2020. Br 06-140/20/ Initiative for reopenning health Cooperatives in Republic of Serbia

Stamenovic Milorad; Sevarlic Miladin

ЈАВНО СЛУШАЊЕ – НАРОДНА СКУПШТИНА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

 

 

ПРОМОВИСАЊЕ РАДА И РЕИНИЦИРАЊЕ УСПОСТАВЉАЊА ЗДРАВСТВЕНИХ ЗАДРУГА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ

„ ДРУГА ИНИЦИЈАТИВА – НАША ОБАВЕЗА И НАСЛЕЂЕ – ЈЕДАН ВЕК ОД ОСНИВАЊА ПРВИХ ЗДРАВСТВЕНИХ ЗАДРУГА НАКОН ПРВОГ СВЕТСКОГ РАТА“

 

Иницијатива за промовисање рада и успостављања здравствених задруга у Републици Србији има за циљ да укаже на значај модерног облика удруживања у здравствене задруге а у складу са глобалним трендовима. Један од циљева јесте да се укаже на недостатке постојећег Закона о Задругама (2015) године а у циљу омогућавања формирања модерних здравствених задруга. Такође, овом иницијативом се указује на потребне промене у здравственом систему Републике Србије која се као и бројни други системи суочава са проблемима одрживости и даљег развоја.

Задруге представљају инспирацију новој генерацији младих која се налази у врло неповољном економском и друштвеном положају. До тога је довела и глобална финанцијска криза 2007/2008. Млади су широм света присиљени да промене своје економско размишљање да би опстали на модерном тржишту које показује одређене неравноправности. И поред доминантности модела предузећа у власништву инвеститора на економским факултетима и школама се задругарство не обрађује довољно. Међутим, и поред ове чињенице, присутно је повећање интересовања како међу владама држава тако и у оквирима рада међународних организација попут Уједињених Нација (УН), Међународне организације рада (ИЛО), УН Организације за храну и пољопривреду (ФАО) о потенцијалу и значају задруга за побољшање животних услова и решавање кризе неједнакости. Резолуција 56/114 Главне скупштине УН о задругама и друштвеном развоју, УН нацрт смерница за стварање подстицајне средине за развој задруга и ИЛО препорука 193 о подстицању задругарства указују на нове тенденције и разјашњавају значај и улогу задругарства у модерном друштву.

 

PUBLIC HEARING – NATIONAL ASSEMBLY OF THE REPUBLIC OF SERBIA
PROMOTION OF WORK AND RE-INITIATION OF ESTABLISHMENT OF HEALTH COOPERATION IN THE REPUBLIC OF SERBIA
“SECOND INITIATIVE – OUR COMMITMENT AND HERITAGE – ONE CENTURY OF HEALTH COOPERATION AFTER THE FIRST WORLD WAR”

The initiative to promote the work and establishment of health cooperatives in the Republic of Serbia aims to highlight the importance of modern form of association in health cooperatives in line with global trends. One of the goals is to point out the shortcomings of the existing Law on Cooperatives (2015) in order to enable the formation of modern health cooperatives. Also, this initiative points to the necessary changes in the health system of the Republic of Serbia, which, like many other systems, faces the problems of sustainability and further development.
Cooperatives are an inspiration to a new generation of young people who are in a very disadvantaged economic and social position. The global financial crisis of 2007/2008 has also led to this. Young people around the world are forced to change their economic thinking in order to survive in a modern market that shows certain inequalities. Despite the dominance of the investor-owned enterprise model at the faculties of economics and schools, cooperatives are not sufficiently addressed. However, despite this fact, there is an increasing interest, both among governments and within the work of international organizations such as the United Nations (UN), the International Labor Organization (ILO), the UN Food and Agriculture Organization (FAO), on the potential and importance of cooperatives to improve living conditions and tackle the crisis of inequality. UN General Assembly resolution 56/114 on cooperatives and social development, the UN draft guidelines for creating a supportive environment for cooperative development, and ILO Recommendations 193 on fostering cooperatives highlight new trends and clarify the importance and role of cooperatives in modern society.

116
63
views
downloads
All versions This version
Views 116116
Downloads 6363
Data volume 36.4 MB36.4 MB
Unique views 9292
Unique downloads 5858

Share

Cite as