Project deliverable Open Access

Nástroj pre školenie učiteľov

Scheuer, Claude; Heck, Sandra

Project leader(s)
Gerlach, Erin
Project manager(s)
Sallen, Jeffrey
Project member(s)
Masarykova, Dana; Labudova, Jana

V rámci projektu BMC-EU (Základné pohybové kompetencie v Európe) bol vytvorený súbor nástrojov odbornej prípravy učiteľov pozostávajúci z koncepcie odbornej prípravy učiteľov so sprievodným návodom na použitie (intelektuálny výstup BMC-EU 4), s cieľom podporiť využitie  podporného metodického materiálu na základe koncepcie základných pohybových kompetencií (intelektuálny výstup BMC-EU 3; Scheuer & Heck, 2020). Cieľom tohto podporného materiálu je iniciovať na úrovni pravidelných hodín telesnej a športovej výchovy úpravy týkajúce sa obsahu a metód výučby telesnej a športovej výchovy.

Nástroj pre školenie učiteľov obsahuje materiály na realizáciu školení učiteľov štruktúrovaných v teoretickej a praktickej časti. V prvom kroku sú učitelia oboznámení s koncepciou MOBAK, meraním, testovacím postupom, spracovaním a vyhodnotením údajov, ako aj s interpretáciou výsledkov testov. V druhej časti sa naučia, ako získať informácie z diagnostiky základných pohybových kompetencií žiakov a ich silných a slabých stránok identifikovaných pri hodnotení. Tiež sa naučia pracovať s pomocou podporného rámca MOBAK a sprievodných podporných nástrojov vo forme podpornej metodickej príručky, pripravenej na implementáciu v konkrétnych vzdelávacích situáciách na podporu žiakov s ďalšími potrebami v základných pohybových kompetenciách.

Keďže cieľom súboru nástrojov prípravy učiteľov je podporiť a uľahčiť implementáciu metodickej príručky pre učiteľov (Scheuer & Heck, 2020) založenej na koncepte a meraní MOBAK (Herrmann, 2018), odkaz na podpornú metodickú príručku MOBAK je uvedený v tomto dokumente.

Project "Basic Motor Competencies in Europe – Assessment and Promotion" (BMC-EU); Funder: European Commission - Erasmus+ Programme of the European Union; Programme: Erasmus+ Sport: Collaborative Partnerships - 2017; Reference: 590777-EPP-1-2017-1-DE-SPO-SCP; Timeline: January 2018 - December 2019; Project Sheet: https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/590777-EPP-1-2017-1-DE-SPO-SCP
Files (1.2 MB)
Name Size
Scheuer+Heck_2020_Teacher training toolkit_SLOVAK.pdf
md5:994d38d64b4a4c9ee8c420b0924d86bb
1.2 MB Download
62
42
views
downloads
All versions This version
Views 6262
Downloads 4242
Data volume 48.3 MB48.3 MB
Unique views 5858
Unique downloads 3535

Share

Cite as