Report Open Access

Jak ułatwić współpracę między badaczami w dziedzinie nauk humanistycznych a instytucjami dziedzictwa kulturowego. Poradnik

Angelaki, Georgia; Badzmierowska, Karolina; Brown, David; Chiquet, Vera; Colla, Joris; Finlay-McAlester, Judith; Grabowska, Klaudia; Hannesschläger, Vanessa; Harrower, Natalie; Howat-Maxted, Freja; Ilvanidou, Maria; Kordyzon, Wojciech; Król, Magdalena; Losada Gómez, Antonio Gabriel; Maryl, Maciej; Reinsone, Sanita; Suslova, Natalia; Sweetnam, Mark; Śliwowski, Kamil; Werla, Marcin

Editor(s)
Maryl, Maciej; Grabowska, Klaudia

***Abstract in English below***

Nadrzędnym celem tego poradnika jest wsparcie współpracy między badaczami w dziedzinie nauk humanistycznych (literaturoznawstwa i kulturoznawstwa, historii, sztuki) oraz instytucjami dziedzictwa kulturowego poprzez podnoszenie świadomości w zakresie możliwości ponownego wykorzystania zasobów dziedzictwa w kręgach akademickich oraz zwiększanie widoczności zbiorów dziedzictwa dostępnych w Internecie. Celem publikacji jest dostarczenie zarówno instytucjom dziedzictwa kulturowego, jak i badaczom know-how, przykładów dobrych praktyk, które wzmocnią współpracę między obydwiema stronami, oraz stymulowanie obiegu i ponownego wykorzystania zasobów dziedzictwa w sektorze akademickim.

Niniejszy dokument został przygotowany podczas praktycznych warsztatów dla przedstawicieli europejskiego środowiska akademickiego oraz osób zawodowo zajmujących się dziedzictwem, którzy działają na rzecz udostępnienia swoich zbiorów w Internecie, w celu promowania metod cyfrowych oraz ponownego wykorzystania materiałów związanych z dziedzictwem przez środowisko akademickie. Do udziału zaprosiliśmy badaczy w dziedzinie nauk humanistycznych, którzy wykazali zainteresowanie korzystaniem ze zdigitalizowanych zasobów kulturowych, oraz osoby zawodowo zajmujące się dziedzictwem, które tworzą wewnętrzne polityki instytucjonalne w zakresie udostępniania zasobów w Internecie. Warsztaty te odbyły się w Centrum Humanistyki Cyfrowej Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk w Warszawie w dniach 19–20 czerwca 2018 r. Wśród zaproszonych ekspertów byli Natalie Harrower (Digital Repository of Ireland), Mark Sweetnam (Trinity College Dublin), David Brown (Trinity College Dublin) i Marcin Werla (Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe). Dodatkowo dwanaścioro osób z różnych krajów Europy zakwalifikowało się do uczestnictwa w warsztatach w otwartym naborze (ich nazwiska widnieją na liście współautorów niniejszego dokumentu). Uczestnicy warsztatów przyjrzeli się głównym problemom związanym z ponownym wykorzystaniem dziedzictwa w kontekście swojej wiedzy eksperckiej, a następnie przekształcili te dyskusje w niniejszy dokument w procesie tzw.  book sprintu (przyp. tłum.: wspólnego pisania książki przez grupę osób w krótkim czasie), który był moderowany przez Kamila Śliwowskiego. Warsztaty i przygotowanie wytycznych zostały sfinansowane  z grantu w ramach motywu DARIAH na rok 2017, który został przyznany projektowi Facilitating Cooperation Between Humanities Researchers and Cultural Heritage Institutions, przygotowanego wspólnymi siłami przez Instytut Badań Literackich PAN, Trinity College Dublin i Creative Commons Polska. Polską wersję poradnika opracowano w ramach projektu Filmoteki Narodowej - Instytutu Audiowizualnego TuEuropeana 2019 i sfinansowano ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

***

The overall objective of this report is to support collaboration between humanities researchers (literary and cultural studies, history, arts) on the one hand, and cultural heritage institutions on the other, by raising awareness about the possibilities for reusing heritage resources in academic settings and increasing the visibility of online heritage collections. This publication aims to provide both cultural heritage institutions and researchers with know-how, examples of good practice which will enable and strengthen collaboration between both sides, and enable a greater circulation and reuse of heritage resources within the academic field.

This document was prepared during a hands-on workshop for representatives of the European academic community and heritage professionals who are working to share their collections online in order to promote digital methods and the academic reuse of heritage content. We engaged humanities researchers who expressed an interest in exploring digitised cultural resources, and heritage professionals who create internal institutional policies for providing access and sharing resources online. The workshop took place at the Digital Humanities Centre at the Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences in Warsaw (Poland) on 19–20 June 2018. Invited experts included Natalie Harrower (Digital Repository of Ireland), Mark Sweetnam (Trinity College Dublin), David Brown (Trinity College Dublin), and Marcin Werla (Poznań Supercomputing and Networking Center). Twelve participants from various European countries were recruited through an open call for contributors (they are listed as co-authors of this document). The workshop participants explored the main problems associated with heritage reuse in the context of their expertise and later translated those discussions into this document through a ‘book-sprint,’ which was facilitated by Kamil Śliwowski. The workshop and the preparation of the guidelines were funded by a DARIAH Theme 2017 grant, which was awarded for the project ‘Facilitating Cooperation Between Humanities Researchers and Cultural Heritage Institutions,’ jointly proposed by the Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences, Trinity College Dublin, and Creative Commons Polska.

Files (3.4 MB)
Name Size
Jak_ulatwic_wspolprace_poradnik.pdf
md5:df7672b62ffb50ed52ffa7a64f244180
3.4 MB Download
581
437
views
downloads
All versions This version
Views 581581
Downloads 437437
Data volume 1.5 GB1.5 GB
Unique views 514514
Unique downloads 393393

Share

Cite as