Journal article Open Access

Meksyk nawiedzony przez historię ("Las paredes hablan" Carmen Boullosy)

Gryglaszewska. Anna

Anna Gryglaszewska in the article Mexico haunted by history (“Las paredes hablan” by Carmen Boullosa) offers an analysis of historiographical meta-novel written by a contemporary Latin American writer. Carmen Boullosa, using the theme of haunting of the present by the past, returns to some dramatic events in the history of her homeland which had a huge impact on the lives of many generations of her compatriots. The beginning of the Mexican’s war for the independence from Spain and the bloody and full of victims revolution of 1910 are, without a doubt, the facts that have shaped the Mexican identity. Boullosa, telling the story of an impossible love three times, reinterpretated of these events, making them an important background for the action of heroes of this novel. Gryglaszewska, analyzing the novel, argues that the myth, understood by Mircea Eliade as a story rooted in the collective unconscious of humanity, serves as a base for Boullosa’s fiction pivoted around the history of Mexico. According to the Aztec mythology, gods, so that the world could exist, demand human blood. This is the reason why the bloody history of the writer’s homeland is marked by the stigma of suffering.

Files (336.8 kB)
Name Size
2 Gryglaszewska.pdf
md5:5c2340bfdc60544a466771b2307c29c2
336.8 kB Download
 • Ainsa, Fernando (1991), 'La reescritura de la historia en la nueva narrativa latinoamericana', Cuadernos Americanos: 28, ss.13-31.

 • Boullosa, Carmen (1991), Llanto. Novelas imposibles, México: Ediciones Era.

 • Boullosa, Carmen (1994), Duerme, Madrid: Santillana, S.A.

 • Boullosa, Carmen (1997), Cielos de la Tierra, México: Alfaguara, S.A.

 • Boullosa, Carmen (2009), El complot de los Románticos, Madrid: Ediciones Siruela.

 • Boullosa, Carmen (2010), Las paredes hablan, Madrid: Ediciones Siruela.

 • Boullosa, Carmen (2012), Texas, México: Santillana Ediciones Generales.

 • Boullosa, Carmen (2017), 'Sobre la autora', Carmen Boullosa. Escritora mexicana, online: http://boullosa.webfactional.com/esp/sobre-la-autora/ [dostęp: 10.09.2017]

 • de Sahagún, Bernardino (2007), Rzecz z dziejów Nowej Hiszpanii, przekł. Kamila Baraniecka, Marta Leszczyńska, Kęty: Wydawnictwo Marek Derewiecki.

 • Derrida, Jacques (2016), Widma Marksa, przekł. Tomasz Załuski, Warszawa: PWN.

 • Derwich, Karol (2014), W krainie pierzastego węża: historia Meksyku od podboju do czasów współczesnych, Kraków: Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas.

 • Dobrzycki, Wiesław (1986), Myśl polityczna rewolucji meksykańskiej, Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.

 • Domańska, Ewa (2008), 'A Conversation with Hayden White', Rethinking History: 1(12), ss. 3-21,

 • Domańska, Ewa (2009), 'Hayden White: An Academic Teacher', w: Frank Ankersmit, Ewa Domańska, Hans Kellne (red.), Re – Figuring Hayden White, Stanford: Stanford University Press, ss. 332-347.

 • Domańska, Ewa (2010), 'Hayden White: szkoła buntu', Tygodnik Powszechny, online: https://www.tygodnikpowszechny.pl/hayden-white-szkola-buntu-145144 [dostęp: 10.09.2017].

 • Domańska, Ewa (2010a), 'Wokół Metahistorii', w: White, Hayden, Poetyka pisarstwa historycznego, red. i przekł. Ewa Domańska, Marek Wilczyński, Kraków: Universitas, ss. 7-31.

 • Domańska, Ewa, 'A conversation with Hayden White', online: http://www.staff. .amu.edu.pl/%7Eewa/Domanska,%20A%20Conversation%20with%20Hayden%20White.pdf [dostęp: 10.09.2017].

 • Eliade, Mircea (1997), Sacrum, mit, historia: wybór esejów, przekł. Anna Tatarkiewicz, Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy.

 • Eliade, Mircea (1998), Aspekty mitu, przekł. Piotr Mrówczyński, Warszawa: Wydawnictwo KR.

 • Gonzáles, Luis (1986), 'Okres kształtujący', w: D. Cosío Villegas i in., Krótka historia Meksyku, przekł. Stefania Szczurkowa, Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, ss. 96-143.

 • Grad, Mieczysław (1979), Szkice meksykańskie, Warszawa: Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza.

 • Hirsh, Marianne (2010), 'Żałoba i postpamięć', w: Teoria wiedzy o przeszłości na tle współczesnej humanistyki, red. Ewa Domańska, Poznań: Wydawnictwo Poznańskie.

 • Hutcheon, Linda (1997), 'Historiograficzna metapowieść: parodia i intertekstualność historii', przekł. Janusz Margański, w: Ryszard Nycz (red.) Postmodernizm. Antologia przekładów, Kraków: Wydawnictwo Baran i Suszyński, ss. 378-398.

 • Hutcheon, Linda (2002),'Ironia, satyra, parodia – o ironii w ujęciu pragmatycznym', przekł. Krystyna Górska, w: Michał Głowiński (red.), Ironia, Gdańsk: Wydawnictwo słowo/obraz/terytoria, ss.165-190.

 • Jastrzębska, Adriana Sara (2008), 'Rola kronikarza i kroniki w kształtowania powieściowej rzeczywistości w hispanoamerykańskiej metapowieści historiograficznej', Studia Litteraria Universitatis Iagellonicae Cracoviensis: 3, ss. 73-86.

 • Jastrzębska, Adriana Sara (2013), Jak przyszłość ukształtowała przeszłość. Metapowieść historiograficzna w Ameryce Łacińskiej, Bielsko-Biała: Wydawnictwo Naukowe Akademii Techniczno-Humanistycznej.

 • Kowalska, Małgorzata (1997), 'Mała opowieść tłumacza', w: Jean-François Lyotard, Kondycja ponowoczesna. Raport o stanie wiedzy, przekł. Małgorzata Kowalska, Jacek Migasiński, Warszawa: Fundacja Aletheia, ss. 5-17.

 • León-Portilla, Miguel (1976), Dawni Meksykanie, przekł. Maria Sten, Kraków: Wydawnictwo Literackie.

 • Lyotard, Jean-François (1997), Kondycja ponowoczesna. Raport o stanie wiedzy, przekł. Małgorzata Kowalska, Jacek Migasiński, Warszawa: Fundacja Aletheia.

 • Murillo, Celeste (2014), 'Dolores Jiménez y Muro: ¿quién es esa chica?', La Izquierda Diario, online: http://www.laizquierdadiario.com/Dolores-Jimenez-y-Muro-quien-es-esa-chica [dostęp: 10.09.2017].

 • Pluta, Nina (2010), 'Siostra Juana Inés de la Cruz – "feniks amerykański"', w: Ewa Łukaszyk, Nina Pluta, Historia literatur iberoamerykańskich, Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, ss. 72-78.

 • Sławiński, Janusz (1976), 'Narracja', w: Michał Głowiński, Teresa Kostkiewiczowa, Aleksandra Okopień-Sławińska, Janusz Sławiński (red.) Słownik terminów literackich, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, s. 258.

 • Tuñon de Lara Manuel, Julio Valderón Baruque, Antonio Domínguez Ortiz (2012), Historia Hiszpanii, przekł. Szymon Jędrusiak, Kraków: Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas.

 • White, Hayden (2010), Poetyka pisarstwa historycznego, przekł. Ewa Domańska, Marek Wilczyński, Kraków: Universitas.

 • White, Hayden (2014), 'Postmodernizm i historia', w: Hayden White Przeszłość praktyczna, przekł. Ewa Domańska, Kraków: Universitas, ss. 33-41.

 • Łebkowska, Anna (2001), Między teoriami a fikcją literacką, Kraków: Universitas.

 • Żuliński, Leszek (1996), Lekcje z Szymborską, Bochnia: Prowincjonalna Oficyna Wydawnicza

45
81
views
downloads
All versions This version
Views 4545
Downloads 8181
Data volume 27.3 MB27.3 MB
Unique views 4444
Unique downloads 7676

Share

Cite as