Journal article Open Access

The assessment of the significance of social activities related to road safety at local and global level

Goniewicz Krzysztof; Goniewicz Mariusz; Pawłowski Witold; Czerski Robert

Goniewicz Krzysztof, Goniewicz Mariusz, Pawłowski Witold, Czerski Robert. The assessment of the significance of social activities related to road safety at local and global level. Journal of Education, Health and Sport. 2017;7(8):1506-1517. eISSN 2391-8306. DOI http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.1068353

http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs/article/view/5072

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/works/839342

 

 

 

 

 

 

The journal has had 7 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. Part B item 1223 (26.01.2017).

1223 Journal of Education, Health and Sport eISSN 2391-8306 7

© The Authors 2017;

This article is published with open access at Licensee Open Journal Systems of Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland

Open Access. This article is distributed under the terms of the Creative Commons Attribution Noncommercial License which permits any noncommercial use, distribution, and reproduction in any medium,

provided the original author(s) and source are credited. This is an open access article licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non Commercial License

(http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/) which permits unrestricted, non commercial use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.

This is an open access article licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non Commercial License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/) which permits unrestricted, non commercial

use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.

The authors declare that there is no conflict of interests regarding the publication of this paper.

Received: 05.08.2017. Revised: 12.08.2017. Accepted: 31.08.2017.

 

 

The assessment of the significance of social activities related to road safety at local and global level

 

Ocena znaczenia działań społecznych dotyczących bezpieczeństwa ruchu drogowego na szczeblu lokalnym i globalnym

 

 

Krzysztof Goniewicz¹,², Mariusz Goniewicz³, Witold Pawłowski¹, Robert Czerski²

 

 

¹ Warszawski Uniwersytet Medyczny, Studium Medycyny Katastrof

² Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych w Dęblinie, Wydział Bezpieczeństwa

Narodowego i Logistyki

³ Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Zakład Ratownictwa Medycznego

 

 

  1. Warsaw Medical University, The Study of Disaster Medicine
  2. Air Force Officer College in Dęblin, National Department of Security and Logistics
  3. Medical University in Lublin, Medical Rescue Centre

 

 

 

 

Streszczenie

Problem wypadkowości drogowej stanowi aktualnie jedno z najważniejszych zagadnień polityki zdrowotnej i społecznej państw na wszystkich kontynentach. Każdego roku na drogach świata ginie prawie 1,3 mln osób, a 20-50 mln osób doznaje ciężkich obrażeń ciała, w większości wymagających długotrwałego leczenia. Celem pracy było znalezienie najczęstszych, stale występujących przyczyn wypadków drogowych oraz przedstawienie działań, które powinny stanowić podstawę tworzonych strategii i programów poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na szczeblu lokalnym i globalnym. Z przeprowadzonej analizy porównawczej literatury dotyczącej bezpieczeństwa ruchu drogowego wynika, że chociaż wypadki drogowe mają najczęściej różnorodne i często złożone podłoże, to ich przyczyny w niewielkim stopniu zmieniły się na przestrzeni lat. Strategie i programy poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego powinny obejmować następujące działania: zmniejszenie narażenia na niebezpieczeństwo wypadku, zapobieganie wypadkom, zmniejszenie obrażeń będących skutkiem wypadków, zmniejszenie skutków obrażeń poprzez poprawę powypadkowej opieki medycznej.

Słowa kluczowe: wypadki drogowe, bezpieczeństwo ruchu drogowego, matryca Haddona, zdrowie publiczne

 

 

Abstract

The road accident problem is currently one of the most important issues in the health and social policies of states on all continents. Almost 1.3 million people die on the road every day, and 20-50 million people suffer severe injuries, most of which require long-term treatment. The aim of the study was to find the most frequent and permanent causes of road accidents and to present actions that should create the basis for the development of road safety strategies and programs at local and global levels. A comparative analysis of the literature on road safety shows that, although road accidents have the most common and often complex undertow, their causes have changed a little over the years. Strategies and programs to improve road safety should include the following actions: reducing exposure to accidents, preventing accidents, reducing injuries caused by accidents, reducing injuries by improving the accident medical care.

Key words: road traffic, road safety, Haddon matrix, public health

Files (600.9 kB)
Name Size
5072.pdf
md5:9a8b1b0dc05356959ff02e4a34ce96f6
600.9 kB Download
48
26
views
downloads
All versions This version
Views 4848
Downloads 2626
Data volume 15.6 MB15.6 MB
Unique views 4848
Unique downloads 2626

Share

Cite as