Journal article Open Access

The analysis of activities and social campaigns aimed at reducing children's risk of traffic incidents

Goniewicz Krzysztof; Goniewicz Mariusz; Pawłowski Witold; Czerski Robert

Goniewicz Krzysztof, Goniewicz Mariusz, Pawłowski Witold, Czerski Robert. The analysis of activities and social campaigns aimed at reducing children’s risk of traffic incidents. Journal of Education, Health and Sport. 2017;7(8):1494-1505. eISSN 2391-8306. DOI http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.1068323

http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs/article/view/5071

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/works/839338

 

 

 

 

 

The journal has had 7 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. Part B item 1223 (26.01.2017).

1223 Journal of Education, Health and Sport eISSN 2391-8306 7

© The Authors 2017;

This article is published with open access at Licensee Open Journal Systems of Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland

Open Access. This article is distributed under the terms of the Creative Commons Attribution Noncommercial License which permits any noncommercial use, distribution, and reproduction in any medium,

provided the original author(s) and source are credited. This is an open access article licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non Commercial License

(http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/) which permits unrestricted, non commercial use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.

This is an open access article licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non Commercial License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/) which permits unrestricted, non commercial

use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.

The authors declare that there is no conflict of interests regarding the publication of this paper.

Received: 05.08.2017. Revised: 12.08.2017. Accepted: 31.08.2017.

 

 

The analysis of activities and social campaigns aimed at reducing children’s risk of traffic incidents

 

Analiza działań i kampanii społecznych dążących do zmniejszenia ryzyka wypadkowości dzieci w ruchu drogowym

 

 

Krzysztof Goniewicz¹,², Mariusz Goniewicz³, Witold Pawłowski¹, Robert Czerski²

 

 

¹ Warszawski Uniwersytet Medyczny, Studium Medycyny Katastrof

² Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych w Dęblinie, Wydział Bezpieczeństwa

Narodowego i Logistyki

³ Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Zakład Ratownictwa Medycznego

 

 

  1. Warsaw Medical University, The Study of Disaster Medicine
  2. Air Force Officer College in Dęblin, National Department of Security and Logistics
  3. Medical University in Lublin, Medical Rescue Centre

 

 

 

 

Streszczenie

Wypadki drogowe i upadki z wysokości stanowią przyczynę ponad 80% poważnych obrażeń u dzieci. Natomiast obrażenia będące skutkiem wypadków drogowych są główną przyczyną zgonów dzieci, częstszą niż choroby nowotworowe i wady wrodzone. W pracy przedstawiono sposoby zmniejszenia zagrożenia dzieci w ruchu drogowym. Zwrócono uwagę na różnego rodzaju usprawnienia techniczne mogące poprawić bezpieczeństwo dzieci. Podkreślono ogromną rolę rodziców i opiekunów dzieci oraz edukacji w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego. Stwierdzono, że profilaktyka urazów powinna mieć charakter usystematyzowanego i zorganizowanego działania. Powinna obejmować zarówno eliminowanie zagrożeń jak i działania zmierzające do zredukowania stopnia zagrożenia oraz poprawienia opieki przedszpitalnej i szpitalnej.

 

Słowa kluczowe: dzieci, wypadki drogowe, profilaktyka, rodzice, edukacja

 

 

Abstract

            Road traffic accidents and falls are the cause of over 80% of serious injuries in children. However, injuries resulting in road accidents are the leading cause of children’s death, more common than cancer and birth defects. The paper presents ways to reduce the risk of children in traffic. Various technical improvements were pointed out that could improve the safety of children. It highlighted the important role of parents and children tutors in education on road safety. It was found that injury prevention should be a systematic and organized action. This should include both the elimination of threats and actions to reduce the risk and improve the in-hospital and pre-hospital care.

 

Keywords: children, road accidents, prevention, parents, education

Files (591.6 kB)
Name Size
5071.pdf
md5:f53532500545ebe7a86d7f89f1ce8201
591.6 kB Download
55
33
views
downloads
All versions This version
Views 5555
Downloads 3333
Data volume 19.5 MB19.5 MB
Unique views 5151
Unique downloads 3232

Share

Cite as