GADA RESEARCH NETWORK (GRN)

New upload

GADA RESEARCH NETWORK (GRN)

Dhaloonni oromoo sirna gadaatiin bulu yeroo hunda gadaa keeessa jira. Gulantaa irra jirurratti mirgaa fi dirqama aangoon gadaa kenneef hojiitti hiika namni hunduu. Yeroo ammaa kana oromiyaan mirga sirna gadaan buluu sarbamtee jirti. Furmaata rakkoo kanaa barbaaduufis dhaloonni qubee akka barruulee garaa garaa sirna gadaan wal qabate qindeessanii maxxansaniif gamtaan kun waawaamicha cimaa taasiseera.
Curated by:
PEACE1
Curation policy:
Ejjennoon GRN uummanni oromoo cufti sirna gadaa, dhaha urjiif Afaan Oromoo irratti hubannoo gad fagoo ta'e akka horatu taasisuudha. Kana gochuufis carraa seenaa oromoo faffaca'ee jiruuf dagatamee jiru qo'annoof qorannoo jabaa ta'e geggeessuun dhaloonni qubee gamtaa GRN kana irratti Afaan Oromoon maxxansee addunyaaf eeruun carraa sirna gadaan buluu akka uummanni oromoo yeroo dhihootti argatu gochuudha. Haaluma kanaan dhaloonni qubee yaada kalaqa kalaqa sammuu isaanii bifa walaloon, asoosamaaf wkfn maxxanfachuu ni danda'u. -Sirna gadaa, dhaha urjiif Afaan Oromoo irratti qo'annoof qorannoo geggeessuun maxxansuun hubannoo hawaasa oromoo gabbisuun ni danda'ama. -Kufaatii sirna gadaaf sababoota ijoo ta'an seenaa kota'uun adda baasuuf bifa inni itti deebi'ee lalisu ifoomsuun maxxansuun ni danda'ama. -Barnoota herregaa dabalatee barnoota saayinsii sadarkaa kamitti kennamu Afaan Oromoon qindeessuun haala dhaloota qubeef ifuun maxxansuun ni danda'ama. -Seenaa Goototaa, meeshaalee aadaa saba oromoo calaqqisiisan, suuraaf seenaa manneetii barnootaa qubee, agarsiistota sirna gadaaf wkf barruu gonfate maxxansuun ni danda'ama. Gamtaan kanaan barruuleen fudhatama argachuu danda'an kanneen argannoo barreessaa ta'uun isaanii mirkanaa'e ykn kanneen maddi odeeffannoo sirriitti eeraman qofa. Kanaafuu barreessaan barruun isaa gulaalamee akka maxxanfamuuf barbaade dursee karaa imeylii ... n gamtaa kanaaf erguu qaba.
Created:
March 20, 2020
Harvesting API:
OAI-PMH Interface

Want your upload to appear in this community?

  • Click the button above to upload a record directly to this community.
    To add one of your existing records to the community, edit the record, add this community under the "Communities" section, save, and finally publish.
  • The community curator will then be notified to either accept or reject your upload (see community curation policy below).
  • If your upload is rejected by the curator, it will still be available on Zenodo, just not in this community.