Published May 16, 2023 | Version v1
Journal article Open

INGLIZ VA O'ZBEK TILLARIDA MODAL FE'LLARNING LINGVOKOGNITIV XUSUSIYATLARI

Description

Annotatsiya: Ushbu maqolada lingvokognitologiya sohasi, va uning modal fe’llar bilan bog’liqligi keng yoritiladi. Maqolada, modal fe’llar bilan lingvokognitiv jihatning birgalikda qo'llanilishi va buning gap ma’nosiga qanchalik ta’sir ko'rsatishi hamda modal fe’llarning o’ziga xos xususiyati misollar asosida yoritib berilgan. Shuningdek, maqolada modal ma’nolarning turlari va o’ziga xos xususiyatlari ham aks etadi.

Files

NINE-2023-MAY-1-qism-50-55.pdf

Files (429.4 kB)

Name Size Download all
md5:4947e3e9a8bd51dd989026443dbbe710
429.4 kB Preview Download