Planned intervention: On Wednesday June 26th 05:30 UTC Zenodo will be unavailable for 10-20 minutes to perform a storage cluster upgrade.
Published February 24, 2023 | Version v1
Journal article Open

TEXNOLOGIYA FANINI O'QITISHDA INTERFAOL USULLARNI QO'LLASH METODIKASI

Description

Annotatsiya: Ushbu maqolada umumiy o`rta ta'lim maktablarida texnologiya fanini o`qitishda innovatsion pedagogik texnologiyalardan foydalanish, o`quvchi yoshlarda texnik ijodkorlikni shakllantirish, texnologiya fani darslarida interfaol metodlardan biri grafikli organayzerlardan foydalanish metodikasi “Klaster”, “Venna diagrammasi”, “Konseptual jadval” misolida ishlab chiqilgan. Ushbu metodlarning afzallik va kamchiliklari ham yoritilgan.

Files

Tafakkur Manzili-2023-FEVRAL-1-qism-191-197.pdf

Files (552.4 kB)

Name Size Download all
md5:9f8283b45d9341d629cba82239c42fc2
552.4 kB Preview Download