Published January 8, 2019 | Version 1.0
Journal article Open

Övervakning av flodpärlmussla med eDNA - en pilotstudie

  • 1. Seanalytics AB
  • 2. Medins Havs och Vattenkonsulter AB

Description

I samarbete med Länsstyrelsen i Jönköping har SeAnalytics AB och Medins Havs och vattenkonsulter AB utfört en pilotstudie av hur
eDNA kan användas i den akvatiska miljövervakningen. I studien analyserades vatten från ett antal vattendrag med verifierade bestånd av den rödlistade flodpärlmusslan Margaritifera margaritifera. Syftet var att dels utveckla en praktisk tillämpbar metod för provtagning, dels att undersöka analysmetodens säkerhet med avseende på att identifiera förekomst av mussel-DNA. Vattenprover togs också i kända vattendrag där pärlmussla inte finns som ett test på metodens känslighet och risken för att få felaktiga positiva svar om förekomst.

Files

Övervakning av flodpärlmussla med eDNA 2017 1.2(1).pdf

Files (1.2 MB)