Published June 22, 2015 | Version v1
Journal article Open

Używki w ciąży – kofeina = Stimulants in pregnancy – caffeine

Description

Pawłowska-Muc Agnieszka Konstancja, Łepecka-Klusek Celina, Stadnicka Grażyna, Pilewska-Kozak Anna Bogusława. Używki w ciąży – kofeina = Stimulants in pregnancy – caffeine. Journal of Education, Health and Sport. 2015;5(6):395-406. ISSN 2391-8306. DOI 10.5281/zenodo.18817

http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs/article/view/2015%3B5%286%29%3A395-406

https://pbn.nauka.gov.pl/works/568565

http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.18817

Formerly Journal of Health Sciences. ISSN 1429-9623 / 2300-665X. Archives 2011 – 2014 http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/issue/archive

 

Deklaracja.

Specyfika i zawartość merytoryczna czasopisma nie ulega zmianie.

Zgodnie z informacją MNiSW z dnia 2 czerwca 2014 r., że w roku 2014 nie będzie przeprowadzana ocena czasopism naukowych; czasopismo o zmienionym tytule otrzymuje tyle samo punktów co na wykazie czasopism naukowych z dnia 31 grudnia 2014 r.

The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education of Poland parametric evaluation. Part B item 1089. (31.12.2014).

© The Author (s) 2015;

This article is published with open access at Licensee Open Journal Systems of Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland and Radom University in Radom, Poland

Open Access. This article is distributed under the terms of the Creative Commons Attribution Noncommercial License which permits any noncommercial use, distribution, and reproduction in any medium,

provided the original author(s) and source are credited. This is an open access article licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non Commercial License

(http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/) which permits unrestricted, non commercial use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.

This is an open access article licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non Commercial License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/) which permits unrestricted, non commercial

use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.

The authors declare that there is no conflict of interests regarding the publication of this paper.

Received: 21.04.2015. Revised 28.05.2015. Accepted: 22.06.2015.

 

Używki w ciąży - kofeina

Stimulants in pregnancy - caffeine

 

Pawłowska-Muc Agnieszka Konstancja1, Łepecka-Klusek Celina2, Stadnicka Grażyna3, Pilewska-Kozak Anna Bogusława2

 

[1] Ośrodek Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych Radomski Szpital Specjalistyczny im. dr Tytusa Chałubińskiego w Radomiu, ul. Lekarska 4

2 Katedra i Klinika Ginekologii i Endokrynologii Ginekologicznej Uniwersytet Medyczny

w Lublinie, Al. Racławickie 23

3 Samodzielna Pracownia Umiejętności Położniczych Uniwersytet Medyczny

w Lublinie, ul. Staszica 4/6

1 Postgraduate Training Centre for Nurses and Midwives, Dr Tytus Chałubiński Specialist Hospital in Radom, ul. Lekarska 4

2 Department and Clinic of Gynaecology and Gynaecological Endocrinology, Medical University of Lublin, Al. Racławickie 23

3 Independent Obstetric Skills Workshop, Medical University of Lublin, ul. Staszica 4/6

 

Adres do korespondencji:

mgr piel. Agnieszka Konstancja Pawłowska-Muc

Ośrodek Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych Radomski Szpital Specjalistyczny im. dr Tytusa Chałubińskiego w Radomiu, ul. Lekarska 4

tel. 48  3615616; fax: 48 3615437

e-mail: agmich@vp.pl

 

Używki w ciąży - kofeina

Streszczenie

Wprowadzenie. Kofeina należy do substancji psychoaktywnych, ogólnodostępnych
i najbardziej rozpowszechnionych na całym świecie. Jej wpływ na zdrowie kobiet, przebieg ciąży i rozwój płodu jest od lat przedmiotem wielu dyskusji, sporów i dociekań naukowych.

Cel pracy. Przegląd piśmiennictwa na temat wpływu działania kofeiny na organizm kobiety oraz skutków jej spożywania w okresie ciąży i laktacji.

Skrócony opis stanu wiedzy. Działanie kofeiny na organizm kobiety oraz jej wpływ
na przebieg ciąży i zdrowie dziecka nie zostały dotychczas w pełni poznane. Znajduje się ona w wielu produktach, a to sprawia, że jej całkowite, dzienne spożycie jest trudne do oceny.
            Podsumowanie. Z przeglądu piśmiennictwa wynika, że duży odsetek kobiet ciężarnych ma zwyczaj codziennego picia herbaty i/lub kawy z kofeiną. Zakres embriotoksycznego działania tej substancji zależy od jej dawki, częstości spożywania
oraz stanu zdrowia kobiety ciężarnej. Stanowiska  autorów, co do stosowania napojów zawierających kofeinę w tym czasie, a także ich skutków, są podzielone. Większość jednak podziela pogląd, iż w ciąży i w okresie laktacji należy ograniczyć, a najlepiej zaniechać, spożywanie takich napojów. Zasadne jest zatem, aby działania promujące i wspierające zdrowy styl życia kobiet w wieku rozrodczym dotyczyły, między innymi, tej kwestii.

Słowa kluczowe: kofeina, ciężarna, zdrowie, ciąża, płód.

 

Stimulants in pregnancy - caffeine

Summary

Introduction. Caffeine belongs to the group of psychoactive substances, which are available to the public and widely propagated around the whole world. Its effect on women’s health, the course of pregnancy and the development of the foetus has been the subject of many discussions, arguments and scientific research for many years.

Aim. The review of bibliography on the subject of the effects of caffeine on women’s organism and the results of its consumption during pregnancy and lactation.

Brief description of the state of the art. The effects of caffeine on the organism of a woman and its influence on parturition and the health of the baby have not yet been fully identified. It can be found in many food products, which makes it hard to evaluate its total daily intake.

Conclusion. The review of the bibliography indicates that a significant number of pregnant women habitually consumes tea and/or coffee containing caffeine every day. The scope of the embryotoxic effects of this substance depends on its dosage, the frequency of its consumption and the pregnant woman’s state of health. The opinions of various authors on the consumption of beverages containing caffeine in this period as well as its effects are divided. However, the majority shares the view that one should limit, or preferably abstain from, drinking such beverages during pregnancy and lactation. It is therefore appropriate for the activities promoting and supporting a healthy lifestyle for women in the reproductive period to pertain to this matter.

 

Key words: caffeine, pregnant woman, health, pregnancy, foetus.

Notes

Pawłowska-Muc Agnieszka Konstancja, Łepecka-Klusek Celina, Stadnicka Grażyna, Pilewska-Kozak Anna Bogusława. Używki w ciąży – kofeina = Stimulants in pregnancy – caffeine. Journal of Education, Health and Sport. 2015;5(6):395-406. ISSN 2391-8306. DOI 10.5281/zenodo.18817 http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs/article/view/2015%3B5%286%29%3A395-406 https://pbn.nauka.gov.pl/works/568565 http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.18817

Files

2015_5_6_395-406_2758.pdf

Files (319.3 kB)

Name Size Download all
md5:3652dbd3c6254147d5525cfc8cfb7c0a
319.3 kB Preview Download

Additional details

References

 • 1. Temple JL. Caffeine use in children: What we know, what we have left to learn, and why we should worry. Neurosci Biobehav Rev. 2009; 33: 793-806.
 • 2. Bojarowicz H, Przygoda M. Kofeina. Cz. I. Powszechność stosowania kofeiny oraz jej działania na organizm. Prob Hig Epidemiol. 2012; 93 (1): 8-13.
 • 3. Wierzbicka E, Gałkowska K, Brzozowska A. Ocena spożycia kofeiny z całodzienną racją pokarmową w wybranej grupie dorosłych kobiet. Prob Hig Epidemiol. 2010; 91 (4): 564-571.
 • 4. Wiśniewska - Łowigus M, Drobik P. Zagrożenia związane ze spożywaniem kofeiny w ciąży. Pielęg Pol. 2013; 47 (1): 28-33.
 • 5. Dworzański W, Opielak G, Burdan F. Niepożądane działania kofeiny. Pol Merkuriusz Lek. 2009; 27: 357-361.
 • 6. Łuszczki JJ, Zuchora M, Kozińska J, Ożóg J. Caffeine impairs longterm memory in the stepthrough passive avoidance task in mice. Ann UMCS Sectio D Med. 2006; 61 (2): 792–796.
 • 7. Wentz CT, Magavi SS. Caffeine alters proliferation of neuronal precursors in the adult hippocampus. Neuropharmacology2009. doi:10.1016/j.neuropharm. 2009.02.002. PMID 19217915.
 • 8. Han ME, Park KH, Baek SY, Kim BS, Kim JB, Kim HJ. i wsp. Inhibitory effects of caffeine on hippocampal neurogenesis and function. Biochem Biophys Res Commun. 2007; 4 (356): 976–80.
 • 9. Wierzejska R, Jarosz M, Sawicki W, Stelmachów J, Siuba M. Antyzdrowotne zachowania kobiet ciężarnych. Tytoń, alkohol, kofeina. Żyw Człow. 2011; 38 (2): 84-98.
 • 10. Bojarowicz H, Przygoda M. Kofeina. Część II. Kofeina a ciąża. Możliwość uzależnienia oraz toksyczność. Zastosowanie kofeiny w farmacji i kosmetologii. Probl Hig Epidemiol. 2012; 93(1): 14-20.
 • 11. Miyata H, Hironaka N, Takada K, Miyasato K, Nakamura K, Yanagita T. Psychosocial withdrawal characteristics of nicotine compared with alcohol and caffeine. Ann NY Acad Sci. 2008; 1139: 458-465.
 • 12. Łepecka – Klusek C. Ciąża. W: Łepecka – Klusek C, (red.). Pielęgniarstwo we współczesnym położnictwie i ginekologii. Warszawa: Wyd. Lekarskie PZWL; 2010: 45- 90.
 • 13. Wierzejska R. Kofeina – powszechny składnik diety i jej wpływ na zdrowie. Rocz Panstw Zakł Hig. 2012; 63 (2): 141-147.
 • 14. Babu KM, Church RJ, Lewander W.: Energy drinks: The new eye-opener for Adolescents. Clin Ped Emerg Med. 2008; 9: 35-42.
 • 15. Wierzejska R. Wpływ spożycia kofeiny na przebieg ciąży i rozwój płodu. Perinatol Neonatol Ginekol. 2012; 5 (2): 110-113.
 • 16. Wierzejska R, Jarosz M. Wpływ kofeiny i palenia tytoniu na przebieg ciąży i stan zdrowia noworodka, Żyw Człow Metab. 2005; 32 (1): 85-92.
 • 17. Borszewska-Kornacka MK, Rachtan - Janicka J, Wesołowska A, Socha P, Wielgoś M, Żukowska-Rubik M. i wsp. Stanowisko Grupy Ekspertów w sprawie zaleceń żywieniowych dla kobiet w okresie laktacji. Standardy Medyczne/Pediatria 2013; 10: 265-279.
 • 18. Nawrot P, Jordan S, Eastwood J, Rotstein J, Hugen-holtz A, Feeley M.: Effects of caffeine on human health. Food Addit Contam. 2003; 20(1): 1-30.
 • 19. Thomson B, Schiess S.: Risk profile: caffeine in energy drinks and energy shots. New Zealand Food Safety Authority under project CFS/09.04, 2010, www.esr.cri.nz.
 • 20. Care Study Group: Maternal caffeine intake during pregnancy and risk of fetal growth restriction: a large prospective observational study. BMJ 2008; 337: 2332-2338.
 • 21. Szymoniak K, Ćwiek D, Prociak J, Dzióbek J. Ciąża. W: Ćwiek D, (red.). Szkoła rodzenia. Warszawa: Wyd. Lekarskie PZWL; 2010: 13–81.
 • 22. Jarosz M, Wierzejska R, Siuba M. Maternal caffeine intake and its effect on pregnancy outcomes. Eur. J. Obstet Gynecol Reprod Biol. 2012; 160: 156-160.
 • 23. Śmigiel - Papińska D. Ocena sposobu żywienia kobiet ciężarnych z uwzględnieniem spożycia używek. Bromat. Chem. Toksykol 2003; 34 (Supl): 173-177.
 • 24. Raport z analizy danych ankietowanych pochodzących z badania „Zachowania zdrowotne kobiet w ciąży II”. Warszawa: Główny Inspektorat Sanitarny; 2010.
 • 25. Godala M, Pietrzak K, Łaszek M, Gawron-Skarbek A, Szatko F. Zachowania zdrowotne łódzkich kobiet w ciąży. Cz. I. Sposób żywienia i suplementacja witaminowo-mineralna. Probl Hig Epidemiol. 2012; 93 (1): 38-42.
 • 26. Lesińska-Sawicka M. Planowanie ciąży a stosowanie używek w czasie ciąży przez kobiety z wybranych krajów europejskich. Probl Hig Epidemiol. 2011; 92(1): 127-131.
 • 27. Jakiel G, Robak-Chołubek D, Włach-Tkaczuk J. Poronienia samoistne. Prz Menopauz. 2006; 3: 191-194.
 • 28. Oslislo A, Nehring-Gugulska M. Karmienie piersią i mlekiem kobiecym. Biuletyn Komitetu Upowszechniania Karmienia Piersią i Szpitali Przyjaznych Dziecku 2006.
 • 29. Weng X, Odouli R, Li DK. Maternal caffeine consumption during pregnancy and the risk of miscarriage: a prospective cohort study. Am J Obstet Gynecol. 2008; 198(3): 279.
 • 30. Bakker R, Steegers EAP, Obradov A, Raat H, Hofman A, Jaddoe VWV . Maternal caffeine intake from coffee and tea, fetal growth, and the risks of adverse birth outcomes: The Generation R Study. Am J Clin Nutr. 2010; 91: 1691-1698.
 • 31. Burdan F. Teratogenne i embriotoksyczne działanie kofeiny: fakty i mity. Pol Merkuriusz Lek. 2000; 9 (52): 726-728.
 • 32. Kapka-Skrzypczak L, Niedźwiecka J, Skrzypczak M, Diatczyk J, Wojtyła A. Dieta ciężarnej a ryzyko wad wrodzonych dziecka. Med Og Nauk Zdr. 2011; 17 (4): 218-223.
 • 33. Higdon JV, Frei B. Coffee and health: A review of recent human research. Crit Rev Food Sci Nutr. 2006; 46 (2): 101–123.