Journal article Open Access

Faktor Mempengaruhi Penggunaan Persekitaran Pengajaran dan Pembelajaran (PDP) Maya (VLE FROG) Guru Agama/Dini: Kajian di Sekolah Agama Bantuan Kerajaan (SABK) Negeri Selangor

Noraizan binti Mohsin

Selaras dengan Pendidikan abad ke-21 (PAK21) suasana persekitaran pembelajaran maya merupakan cabaran terbaru bagi guru-guru agama/Dini di Sekolah Agama Bantuan Kerajaan (SABK). Sejak diperkenalkan Kurikulum Bersepadu Dini (KBD) pada 2015 guru-guru menghadapi dwi cabaran dalam pengajaran kurikulum baru dan dalam masa yang sama perlu mengimplementasikan pengajaran berasaskan teknologi. Kajian ini bertujuan untuk melihat hubungan antara dimensi persekitaran pdp maya VLE Frog dengan tahap penggunaannya. Selain itu, kajian ini juga bertujuan mengenal pasti faktor peramal terbaik terhadap penggunaan pdp maya VLE Frog. Kajian ini menggunakan soal selidik oleh 86 orang responden yang terdiri daripada guru-guru yang mengajar matapelajaran KBD iaitu Syariah Islamiyyah, Usuluddin dan Al-Lughah Al-Arabiyyah Al-Muasiroh (LAM). Data yang diperolehi dianalisis dengan menggunakan perisian Statistical Package for Social Sciences (SPSS) 25.0. Hasil analisis korelasi menunjukkan pengetahuan mempunyai hubungan signifikan yang tinggi dalam meningkatkan tahap penggunaan pdp maya Vle Frog di SABK selain kesediaan. (Nilai r= 0.562 pengetahuan dan nilai r = 0.658 kesediaan).  Manakala prasarana mempunyai hubungan yang lemah terhadap penggunaan tersebut (nilai r=0.44). Kajian ini turut membuktikan bahawa peningkatan penggunaan persekitaran pembelajaran maya dalam pdp hendaklah seiring dengan pengetahuan dan kesediaan guru dan bukan bergantung kepada kemudahan fizikal semata-mata.  
 

Files (404.3 kB)
Name Size
14. Faktor Mempengaruhi Penggunaan Persekitaran.pdf
md5:dcd518b47d7d206e61d10c2e2d4dac79
404.3 kB Download
6
2
views
downloads
All versions This version
Views 66
Downloads 22
Data volume 808.5 kB808.5 kB
Unique views 33
Unique downloads 11

Share

Cite as