Journal article Open Access

Wpływ antropopresji na stan ekologiczny małej zlewni rzecznej na przykładzie Strugi Młyńskiej = Influence of human impact on the ecological condition of small catchment area on the example of Struga Młyńska

Szatten, Dawid

Szatten Dawid. Wpływ antropopresji na stan ekologiczny małej zlewni rzecznej na przykładzie Strugi Młyńskiej = Influence of human impact on the ecological condition of small catchment area on the example of Struga Młyńska. Journal of Education, Health and Sport. 2015;5(5):401-412. ISSN 2391-8306. DOI 10.5281/zenodo.17905

http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs/article/view/2015%3B5%285%29%3A401-412

https://pbn.nauka.gov.pl/works/561551

http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.17905

Formerly Journal of Health Sciences. ISSN 1429-9623 / 2300-665X. Archives 2011 – 2014 http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/issue/archive

 

Deklaracja.

Specyfika i zawartość merytoryczna czasopisma nie ulega zmianie.

Zgodnie z informacją MNiSW z dnia 2 czerwca 2014 r., że w roku 2014 nie będzie przeprowadzana ocena czasopism naukowych; czasopismo o zmienionym tytule otrzymuje tyle samo punktów co na wykazie czasopism naukowych z dnia 31 grudnia 2014 r.

The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education of Poland parametric evaluation. Part B item 1089. (31.12.2014).

© The Author (s) 2015;

This article is published with open access at Licensee Open Journal Systems of Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland and Radom University in Radom, Poland

Open Access. This article is distributed under the terms of the Creative Commons Attribution Noncommercial License which permits any noncommercial use, distribution, and reproduction in any medium,

provided the original author(s) and source are credited. This is an open access article licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non Commercial License

(http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/) which permits unrestricted, non commercial use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.

This is an open access article licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non Commercial License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/) which permits unrestricted, non commercial

use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.

The authors declare that there is no conflict of interests regarding the publication of this paper.

Received: 20.03.2015. Revised 18.04.2015. Accepted: 24.05.2015.

Wpływ antropopresji na stan ekologiczny małej zlewni rzecznej na przykładzie Strugi Młyńskiej

 

Influence of human impact on the ecological condition of small catchment area on the example of Struga Młyńska

 

Dawid Szatten

 

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Wydział Kultury Fizycznej, Zdrowia i Turystyki, Instytut Geografii, 85-428 Bydgoszcz, ul. Mińska 15

 

Streszczenie

Zlewnia Strugi Młyńskiej cechuje się dużym wpływem antropopresji. Wynika to z jej położenia w bezpośrednim sąsiedztwie miasta Bydgoszczy oraz stosunkowo małej powierzchni zlewni całkowitej. Decydujący wpływ na jakość wód mają punktowe źródła zanieczyszczeń oraz presja obszarów zurbanizowanych. Mimo korzystnego pokrycia terenu zlewni (lasy), odnotowuje się znaczący dopływ substancji autochtonicznej ze obszaru zlewni. W takim przypadku wykonanie waloryzacji przyrodniczej wykazuje duże zróżnicowanie wewnętrzne środowiska na stosunkowo małej przestrzeni.

 

Abstract

The catchment area of Struga Młyńska is characterized by strong anthropopression impact. This is due to its location in the immediate vicinity of the city of Bydgoszcz and the relatively small area of the catchment. The main impact on the water quality have point sources of pollution and pressure from urban areas. Despite beneficial cover of catchment land (forests) there has been noticed a significant influx of autochthonous substances from the catchment area. In this case, the execution of natural valorisation has high internal diversity of the environment in a relatively small area of catchment.

 

Słowa kluczowe

antropopresja, punktowe źródła zanieczyszczeń, jakość wód, waloryzacja przyrodnicza.

 

Key words

anthropopression, point sources of pollution, water quality, natural valorisation.

Szatten Dawid. Wpływ antropopresji na stan ekologiczny małej zlewni rzecznej na przykładzie Strugi Młyńskiej = Influence of human impact on the ecological condition of small catchment area on the example of Struga Młyńska. Journal of Education, Health and Sport. 2015;5(5):401-412. ISSN 2391-8306. DOI 10.5281/zenodo.17905 http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs/article/view/2015%3B5%285%29%3A401-412 https://pbn.nauka.gov.pl/works/561551 http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.17905
Files (815.2 kB)
Name Size
2015_5_5_401-412_2708.pdf
md5:508e59f54adfd86c05339aec97bdc927
815.2 kB Download
 • 1. Bank Danych Lokalnych http://stat.gov.pl [dostęp 15 stycznia 2015];

 • 10. Raporty o stanie środowiska województwa kujawsko – pomorskiego, red. W. Ślachciak, J. Goszczyński, Biblioteka Monitoringu Środowiska, Bydgoszcz 1995-2008;

 • 11. Rastrowa Mapa Podziału Hydrograficznego Polski, Zakład Hydrografii i Morfologii Koryt Rzecznych, IMGW, Warszawa 2007;

 • 12. Rocznik statystyczny, red. S. Szulc, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 1947;

 • 13. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 lutego 2004 r. w sprawie klasyfikacji dla prezentowania stanu wód powierzchniowych i podziemnych, sposobu prowadzenia monitoringu oraz sposobu interpretacji wyników i prezentacji stanu wód (Dz. U. z 2004 r., Nr 32, poz. 284),

 • 14. Rozwój infrastruktury wodociągowo – kanalizacyjnej gmin ościennych miasta Bydgoszczy, http://www.bip.bialeblota.pl [dostęp: 15 stycznia 2015];

 • 15. Stan środowiska Bydgoszczy, Inspekcja Ochrony Środowiska, Bydgoszcz 2006;

 • 2. Centralny Rejestr Form Ochrony Przyrody, http://crfop.gdos.gov.pl [dostęp 15 stycznia 2015];

 • 3. CORINE Land Cover, GIOŚ, Instytut Geodezji i Kartografii, Warszawa 2006;

 • 4. Dane archiwalne Państwowego Monitoringu Środowiska, WIOŚ Bydgoszcz – niepublikowane;

 • 5. Encyklopedia Bydgoszczy, red. W. Jastrzębski, Towarzystwo Miłośników Miasta Bydgoszczy, t.1, Bydgoszcz 2011, ss: 395;

 • 6. Ilnicki P., Lewandowski P., Ekomorfologiczna waloryzacja dróg wodnych Wielkopolski, Wydawnictwo Naukowe Bogucki, Poznań 1997;

 • 7. Mapa Messtischblatt, ark: 2873 - Bydgoszcz Zach., 2973 - Zielonka, WG UAM, Poznań 1940;

 • 8. Mapa topograficzna w skali 1 : 10 000 w układzie 1992, arkusz: Białe Błota, N-33-108-D-b-3, GUGiK, Warszawa 1999.

 • 9. Program ochrony środowiska dla gminy Białe Błota na lata 2008 – 2011 z perspektywą na lata 2012 – 2015, 2011, http://www.bip.bialeblota.pl [dostęp 15 stycznia 2015];

30
7
views
downloads
All versions This version
Views 3030
Downloads 77
Data volume 5.7 MB5.7 MB
Unique views 3030
Unique downloads 77

Share

Cite as