Journal article Open Access

Wykluczenie zawodowe osób starszych w Polsce – próba oceny

Niewiadomska, Anna

The position of the elderly in the labor market has changed in the last decade, which resulted not only from the cyclical changes in employment, but also from the solutions in the system of social benefits. The analysis of the indicators describing the level of economic activity of the elderly who are still of working age, undercovers an incomplete use of their professional potential. What is more, the elderly experience professional exclusion as expressed in the inability or impossibility of full and effective participation in the labor market more often than the younger generations. Anna Niewiadowska’s article Professional Exclusion of the Elderly- An Attempt At Its Assessment attempts to identify the main causes and the scale of occupational exclusion of elder people

Files (280.1 kB)
Name Size
8 Niewiadomska.pdf
md5:0c9f731efc1d279d68cb8541afe2317e
280.1 kB Download
 • Czapiński, Janusz (2012), 'Pojęcie wykluczenia społecznego', w: Irena E. Kotowska (red.), Rynek pracy i wykluczenie społeczne w kontekście percepcji Polaków. Diagno-za Społeczna 2011, Warszawa: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, ss. 129-154.

 • MpiPS.gov.pl, Osoby powyżej 50 roku życia na rynku pracy w 2013, online: http://www.mpips.gov.pl/analizy-i-raporty/raporty-sprawozdania/rynek-pracy/sobypowyej50rokuycianarynkupracy/rok-2013/ [dostęp: 10.09.2017].

 • Faliszek, Krystyna (2008), 'Partycypacja i wykluczenie w społeczności lokalnej', w: Kazimiera Wódz, Sabina Pawlas-Czyż (red.), Praca socjalna wobec nowych obszarów wykluczenia społecznego: modele teoretyczne, potrzeby praktyki, Toruń: Wydawnictwo Edukacyjne "Akapit".

 • Kędziora, Karolina (2010), 'Wprowadzenie przez polskich przedsiębiorców systemów zarządzania wiekiem. Możliwości i braki', Analizy. Raporty. Ekspertyzy: 7, online: http://interwencjaprawna.pl/docs/ARE-710-zarzadzanie-wiekiem.pdf [dostęp: 10.09.2017].

 • Krawczyk-Blicharska, Małgorzata, Przemysława, Nowak (2010), Poradnictwo społeczno-zawodowe formą przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu, w: Magdalena, Piorunek (red.), Pomoc – wsparcie społeczne – poradnictwo. Od teorii do praktyki, Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, ss. 203-232.

 • Krzyżanowska, Łucja (2008), Dezaktywizacja osób w wieku około emerytalnym [załącznik 10a: Raport z wywiadów indywidualnych z pracodawcami], Warszawa: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, online: http://www.mpips.gov.pl/userfiles/File/Raporty/dezaktywizacja/zal.10a.pdf [dostęp: 10.09.2017].

 • Kubicki, Paweł (2011), Ubóstwo i wykluczenie osób starszych, Warszawa: EAPN Polska, online: http://www.eapn.org.pl/wp-content/uploads/2013/07/Ubostwo-i-wykluczenie-oso%C5%82b-starszych.pdf [dostęp: 10.09.2017].

 • Niewiadomska, Anna (2012), 'Ograniczenie przywilejów emerytalnych a aktywność zawodowa osób starszych w Polsce', Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach: 111, ss. 83-93.

 • Nyce, Steven A., Sylvester J. Schieber (2011), Ekonomiczne konsekwencje starzenia się społeczeństw, przekł. Agata Kliber, Paweł Kliber, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

 • Szacka, Barbara (2003), Wprowadzenie do socjologii, Warszawa: Wydawnictwo Oficyna Naukowa.

 • Szarfenberg, Ryszard (2010), Marginalizacja i wykluczenie społeczne- panorama językowo-teoretyczna, online: http://rszarf.ips.uw.edu.pl/pdf/miws_panorama.pdf [dostęp: 10.09.2017].

 • Szatur-Jaworska, Barbara (2006), 'Aktywność ekonomiczna człowieka starego', w: Barbara Szatur-Jaworska, Małgorzata Dzięgielewska, Piotr Błędowski, Podstawy gerontologii społecznej, Warszawa: Oficyna Wydawnicza, ss. 141-160.

 • Szukalski, Piotr (2014), 'Zagrożenia dla aktywności osób starszych na rynku pracy w Polsce', w: Piotr Szukalski, Barbara Szatur-Jaworska (red.), Aktywne starzenie się przeciwdziałanie barierom, Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, ss. 11-28.

 • Tabin, Marek, red. (2005), Słownik socjologii i nauk społecznych, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN

89
284
views
downloads
All versions This version
Views 8989
Downloads 284284
Data volume 79.5 MB79.5 MB
Unique views 8686
Unique downloads 273273

Share

Cite as