Published June 15, 2023 | Version v1
Other Open

IGSN - xây dựng và mở rộng hệ thống PID do cộng đồng dẫn dắt

  • 1. InOER

Description

Đây là bản dịch của tài liệu 'IGSN – building and expanding a community-driven PID system' của các tác giả Pablo de Castro, Ulrich Herb, Laura Rothfritz và Joachim Schöpfel (scidecode science consulting), do Knowledge Exchange (KE) xuất bản tháng 2/2023. Bản gốc tiếng Anh có tại địa chỉ: https://doi.org/10.5281/zenodo.7330498

Files

IGSN - building and expanding a community -driven PID system_Vi-15062023.pdf

Additional details

References

  • Pablo de Castro, Ulrich Herb, Laura Rothfritz and Joachim Schöpfel (scidecode science consulting) (2023): IGSN – building and expanding a community-driven PID system. https://doi.org/10.5281/zenodo.7330498