Published May 29, 2023 | Version v1
Working paper Open

Trường hợp điển hình: Vai trò của các nhà cấp vốn nghiên cứu trong việc củng cố toàn cảnh mã nhận diện thường trực (PID)

  • 1. InOER

Description

Đây là bản dịch tài liệu: 'Case study: The role of research funders in the consolidation of the PID landscape' của các tác giả Pablo de Castro, Ulrich Herb, Laura Rothfritz và Joachim Schöpfel (scidecode science consulting), do Knowledge Exchange (KE) xuất bản tháng 8/2022. Bản gốc tiếng Anh có tại địa chỉ https://doi.org/10.5281/zenodo.7258210

Files

The role of research funders in the consolidation of the PID landscape_Vi-29052023.pdf

Additional details

References

  • Pablo de Castro, Ulrich Herb, Laura Rothfritz and Joachim Schöpfel (scidecode science consulting) (2023). Case study: The role of research funders in the consolidation of the PID landscape. https://doi.org/10.5281/zenodo.7258210