Published May 26, 2023 | Version v1
Journal article Open

SIRDARYO VILOYAT QISHLOQ XO'JALIGI VA UNING RESPUBLIKADA TUTGAN O'RNI

Description

Annotatsiya: Sirdaryo viloyati respublikamizning asosan qishloq xo’jaligiga ixtisoslashgan va shu maqsadda tashkil etilgan ma’muriy hududi hisoblanadi. Biroq hozirgi vaqtda, xususan sobiq Ittifoq parchalanishi va “umumittifoq mehnat taqsimoti”ning barham topishi bilan viloyat iqtisodiyotida jiddiy muammolar yuzaga keldi. Bunday sharoitda, eng avvalo, mintaqa iqtisodiyotini diversifikatsiyalash, paxta yakka hokimligini yo’qotish, ishlab chiqarishning yuqori texnologik pog’onalarini tashkil qilishdek jiddiy vazifalar paydo bo’ldi

Files

TA'LIM_FIDOYILARI-2023-May-1-qism-457-462.pdf

Files (481.1 kB)

Name Size Download all
md5:1e154e775cab03ca337059a4638e14ac
481.1 kB Preview Download