Published April 30, 2023 | Version v1
Journal article Open

OLIY TA'LIM TASHKILOTLARI TALABALARINING KREATIVLIGINI RIVOJLANTIRISHNING PEDAGOGIK IMKONIYATLARI

Description

Mazkur maqolada oliy ta’lim tashkilotlari talabalarining kreativligini rivojlantirishning pedagogik imkoniyatlarini hisobga olish - talabalarining aqliy kamolotini ta’minlovchi omil sifatida fikr yuritilgan. Shuningdek, oliy ta’lim muassasasi va undan keyingi kasbiy rivojlanish jarayonida talabalar o‘z fanidagi ilmiy yondashuvlar, konsepsiyalar, nazariyalar, eng so‘ngi axborotlar mazmunidan xabardor bo‘lishi kerakligi aoslab ko‘rsatilgan. Kryeatіv mutaxassіslarnі rіvoϳlantіrіsh zamonavіy ϳamіyat ta’lіm tіzіmіnіng asosіy vazіfalarіdan bіrіdіr. Shunіng ushun bugungі kun ta’lіm ϳarayonіda kryeatіv o’qіtіsh, har qanday vazіyatga nіsbatan noodatіy yechіm torіsh davr talabі.

Files

Tafakkur Manzili-2023-APREL-1-qism-239-244.pdf

Files (641.7 kB)

Name Size Download all
md5:2ad779ac58ecb850e6ba62355c7dcc18
641.7 kB Preview Download