Planned intervention: On Wednesday June 26th 05:30 UTC Zenodo will be unavailable for 10-20 minutes to perform a storage cluster upgrade.
Published April 23, 2023 | Version v1
Journal article Open

ALISHER NAVOIYNING "HAYRAT UL-ABROR " DOSTONINING G'OYAVIYBADIIY XUSUSIYATLARI

Description

ANNOTATSIYA. Alisher Navoiyning “Hayrat ul-abror” asari qomusiy asar bo'lib, uning asosiy qismini tashkil etuvchi maqolat va hikoyatlarda barcha zamonlar uchun o'ta dolzarb bo'lgan barkamol avlod, komil inson haqidagi ulug' mutafakkirning teran axloqiyma'naviy, ijtimoiy-falsafiy mulohazalari badiiy ifodasini topgan.

Files

Sharq_Falsafasi-2023-APREL-1_qism-97-101.pdf

Files (502.6 kB)

Name Size Download all
md5:87a23be2045a52b0c9173df71ada83ae
502.6 kB Preview Download