Published April 14, 2023 | Version v1
Journal article Open

BOSHLANG'ICH SINF TARBIYA FANLARIDA ZAMONAVIY TEXNOLOGIYALARDAN SAMARALI FOYDALANISH

Description

Annotatsiya: Tarbiya - yosh avlodni har tamonlama voyaga yetkazish, unda ijtimoiy ong va xulq-atvorni tarkib toptirishga yo’naltirilgan faoliyat bo’lib, shaxsni aqliy , jismoniy, axloqiy, ma’naviy sifatlarini shakllantirishga qaratilgan bo’lib, insonning jamiyatda yashashini ta’minlash uchun zarur bo’lgan xususiyatlarini tarkib toptirishning jarayonlaridir.

Files

Tafakkur Manzili-2023-APREL-1-qism-91-97.pdf

Files (603.3 kB)

Name Size Download all
md5:9c3579b3b5dd590771c2c1d32627038d
603.3 kB Preview Download